IBL
Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w drugim zgrupowaniu nadleśnictw – RDLP w Krośnie

19
mar
2018

9 marca 2018 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyło się seminarium naukowe pt. „Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w drugim zgrupowaniu nadleśnictw”, którego inicjatorem był Zakład Lasów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Spotkanie stanowiło okazję do zaprezentowania wyników inwentaryzacji przeprowadzonej na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, na terenie 10 nadleśnictw RDLP w Krośnie oraz Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Otwierając seminarium Pani mgr inż. Grażyna Zagrobelna – dyrektor RDLP w Krośnie przywitała licznie przybyłych gości z Dyrekcji Generalnej L.P., nadleśnictw: Bircza, Brzozów, Dukla, Dynów, Jarosław, Kańczuga, Kołaczyce, Krasiczyn, Oleszyce oraz Sieniawa, a także Magurskiego i Roztoczańskiego P.N., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przedstawicieli instytucji współrealizujących inwentaryzacje w ramach konsorcjum naukowego oraz pracowników IBL.


Seminarium otwiera mgr inż. Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie

Następnie głos zabrał dr hab. Wojciech Grodzki prof. IBL – kierownik Zakładu Lasów Górskich IBL, przybliżając cel oraz zakres inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej w latach 2016 – 2017 przez wchodzące w skład konsorcjum instytucje: IBL, Instytut Ochrony Przyrody PAN i F.H.U BioData, z dużą pomocą pracowników Lasów Państwowych. W drugiej części wystąpienia omówione zostały wyniki dotyczące występowania ważek, motyli oraz pachnicy (Osmoderma sp.).


Dr hab. Wojciech Grodzki prof. IBL, kierownik Zakładu Lasów Górskich IBL

W dalszej części seminarium wygłoszono 7 referatów, które dotyczyły poszczególnych grup organizmów inwentaryzowanych w ramach faunistycznej części projektu.
Mgr inż. Magdalena Ranocha z IBL przedstawiła wyniki poszukiwań chrząszczy saproksylicznych (zgniotek cynobrowy, zgniotek szkarłatny, zagłębek bruzdkowany, ponurek Schneidera, nadobnica alpejska oraz kozioróg dębosz) na martwych drzewach w siatce powierzchni kołowych. W prezentacji przedstawione zostało również rozmieszczenie wykazanych gatunków owadów na obszarze objętym inwentaryzacją.


Mgr inż. Magdalena Ranocha, Zakład Lasów Górskich IBL

W ramach bloku dotyczącego entomofauny zaprezentowane zostały wyniki inwentaryzacji chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae). Dr inż. Mieczysław Kosibowicz z IBL omówił szczegółowo liczebność biegaczowatych, których obecność została stwierdzona na badanym terenie, zwracając szczególną uwagę na gatunki rzadkie i chronione. Ważny element prezentacji stanowiły wyniki oceny funkcjonowania ekosystemów leśnych na podstawie wskaźnika średniej biomasy osobniczej (SBO) biegaczowatych, opartego na ich masie oraz liczebności.


Dr inż. Mieczysław Kosibowicz, Zakład Lasów Górskich IBL

Pani mgr inż. Katarzyna Kurek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN omówiła metodykę oraz wyniki badań dotyczące występowania gniewosza plamistego oraz sześciu gatunków płazów tj. traszki grzebieniastej, traszki zwyczajnej, traszki górskiej, traszki karpackiej oraz kumaka nizinnego i górskiego, wskazanych jako przedmioty inwentaryzacji.


Mgr inż. Katarzyna Kurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN

Kolejną omawianą grupę stanowiły ptaki (w tym sowy). Reprezentujący firmę BioData mgr inż. Michał Mydłowski przedstawił zakres oraz metodykę inwentaryzacji ornitologicznej, która podzielona została na trzy części obejmujące inwentaryzację dwóch grup ptaków tj. gatunków wskaźnikowych (orlik krzykliwy, orzeł przedni, bocian czarny, włochatka, sóweczka, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, siniak, muchołówka mała i jarząbek) i 18 gatunków będących przedmiotami ochrony na obszarach Natura 2000 oraz weryfikację występowania 15 gatunków mogących potencjalnie występować na siedliskach w obszarach Natura 2000.


Mgr inż. Michał Mydłowski, F.H.U. Biodata

Ostatnią grupę zwierząt podlegających inwentaryzację stanowiły ssaki. W pierwszym wystąpieniu, dotyczącym inwentaryzacji i weryfikacji stanowisk nietoperzy, dr Rafał Szkudlarek przedstawił rozmieszczenie sześciu gatunków: podkowca małego, nocka dużego, nocka Bechsteina, nocka orzęsionego, nocka łydkowłosego oraz mopka zachodniego, uwzględniając różnice między dotychczas znanymi stanowiskami, a odnotowanymi w trakcie wykonanych prac terenowych. W ostatnim wystąpieniu prof. dr hab. Henryk Okarma (IOP PAN) zaprezentował szczegółową metodykę oraz wyniki badań nad występowaniem dużych drapieżników (niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia) oraz żbika, bobra i wydry.


Dr Rafał Szkudlarek, PTPP „pro Natura"


Prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN


Uczestnicy seminarium

Seminarium podsumowano dyskusją, w której wzięli udział przedstawiciele RDLP w Krośnie oraz nadleśnictw i parków narodowych objętych inwentaryzacją. Zwrócono w niej uwagę, że wykonana (i nadal wykonywana) inwentaryzacja jest przedsięwzięciem o niespotykanej dotąd skali, dostarczającym ogromnej ilości cennych danych, które w wielu przypadkach weryfikują dotychczasową wiedzę o występowaniu gatunków. Świadczą one także o niezmiernie wysokim stopniu różnorodności biologicznej lasów na obszarze objętym inwentaryzacją, dowodząc jego wysokich walorów przyrodniczych. Dyskusja była zarazem okazją do wyrażenia przez wykonawców wdzięczności dla służb terenowych nadleśnictw i parków narodowych za współpracę i pomoc okazaną podczas realizacji prac.

Opracowała: mgr inż. Magdalena Ranocha
Zdjęcia: Magdalena Ranocha, Monika Tomczyk-Kida

TAGI: zlg seminarium inwentaryzacja przyrodnicza


Więcej Informacji

Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia trzech filmów przygotowanych w ramach projektów WAMBAF „Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich” oraz WAMBAF Tool Box – „Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF”....więcej »

Biebrza w ogniu

Tegoroczny sezon pożarowy w lasach zaczął się dokładnie już pierwszego dnia nowego roku. Do 27 kwietnia powstało aż 3400 pożarów lasów i kilkunastokrotnie więcej pożarów traw i terenów niezagospodarowanych....więcej »

Odwołanie konferencji pt. „Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania"

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, organizatorzy międzynarodowej konferencji pt. „Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania", planowanej na dzień 26.03.2020 r., podjęli decyzję o jej odwołaniu....więcej »

Drużyna IBL na turnieju siatkówki w Białowieży

W dniach 28-29 lutego 2020 r. odbył się XIV Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża....więcej »