dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

telefon:
22 7150 413
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ekologii Lasu
adres:

Sękocin Stary

05-090 Raszyn

Budynek „F"

Pokój nr 210

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Staż naukowy

  • 2003 - Monitoring and Assessment of Biodiversity Program's for Adaptive Management Course 30.04-2.06. 2003. MAB Biodiversity Program Washington D.C., USA. Certyfikat Smithsonian Institution.

Edukacja i stopnie naukowe

  • 1977 - uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  • 1983 - uzyskanie stopnia doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe

  • Ekologia roślin, florystyka struktura zbiorowisk leśnych, wpływ antropopresji na ekosystemy leśne, synantropizacja, naturalna i sztuczna sukcesja roślinności oraz rekultywacja terenów poprzemysłowych.

  • Ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze inwestycji przemysłowych.

  • Gatunki drzew szybkorosnących i ich rola w zagospodarowaniu nieużytków, oczyszczaniu ścieków (oczyszczalnie gruntowo-korzeniowe z wykorzystaniem Salix viminalis L.) oraz celów energetycznych.

  • Ochrona przyrody i jej znaczenie w gospodarce leśnej, wskaźniki różnorodności biologicznej oraz kryteria oceny i ich rola w zrównoważonym i trwałym rozwoju lasów.

 

      

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Falencka-Jabłońska  M. 2018 Oblicza relacji lasy wobec przemysłu- historia i współczesność Ekonatura nr. 8:26-29.

Falencka-Jabłońska M. 2017 Paulownia cesarska-rekordzistka tempa wzrostu i jej "kariera" w Polsce?- Nowa energia nr 1(55):27-29.

Falencka-Jabłońska M., Sobczyk W. 2017- Rozwój zrównoważony a ochrona przyrody -:Edukacja Technika Informatyka –Kwartalnik Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 1(19):140-145.

Falencka-Jabłońska M. 2017 Obszary Natura 2000 a rozwój zrównoważony w warunkach polskich w : Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland red. Sadowski R., i Łepko Z.: 615-626, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa

Falencka-Jabłońska M. 2017- Ochrona środowiska a system edukacji w Polsce Inż. Ekol. Ecological Engineering Vol. 18(5):36-39.

Falencka-Jabłońska  M.  2017-Forest economy versus sustainable development -Journal of Ecological Engineering Vol18(6) :30-35.

Falencka-Jabłońska M. 2016. Dynamika zmian ekosystemów leśnych pod wpływem imisji przemysłowych, w: Edukacja Technika Informatyka, Kwartalnik Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 3(17):273-279.

Falencka-Jabłońska M. 2016. Antropopresja a lasy. Materiały Konferencji Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku. 17-19.10.2016. Kórnik-Poznań, 159-160.
 
Sobczyk W., Nagorniuk O., Falencka-Jablońska M.   2015. Zrównoważona praktyka rolnicza – wybrane zagadnienia. Edukacja Technika Informatyka, Kw. Nauk. Uniw. Rzeszowskiego nr 2(12):125-129.
 

Falencka-Jabłońska M. , Sułkowska M. 2015. Forests in industrial regions and the reclamation  process of environment. Folia Forestalia Polonica, vol. 57 (1) 42-45.

Falencka-Jabłońska M.  2015. Rośliny jako źródło energii wczoraj i dziś. Nowa Energia, 4(46):39-42.

Falencka-Jabłońska M. 2015 Biomasa źródłem energii odnawialnej - możliwości i wykorzystanie. Nowa Energia, 2-3(44-45): 27-29.

Falencka-Jabłońska M. 2015. Wierzba witwa ( Salix viminalis  L.) źródłem energii i możliwością ograniczenia efektu cieplarnianego w warunkach polskich. Nowa Energia, 1(43):53-56.

Falencka-Jabłońska M., Skorupa A. 2014. Evaluation of microbiological  purity of the atmosheric air within the municipal waste landfill in Leśno Górne, IOŚ-PIB,  vol. 25, No 1(59):5-10

Falencka-Jabłońska M. 2014. Lasy a bogactwo i różnorodność biologiczna oraz ich rola w zrównoważonym rozwoju. Ekonatura, 4:23-26.

Falencka-Jabłońska M. 2013. Natura 2000 - europejska sieć obszarów chronionych a sprawa polska. Kalendarz Rolników, 218-220.

Falencka-Jabłońska M . 2013. Natura 2000 w Polsce czyli kontrowersje i rzeczywistość. Biznes i Ekologia, nr 120/121:18-19.

Falencka-Jabłońska M. 2012. Walory przyrodnicze polskich lasów i ich uzdrowiskowo- turystyczne wykorzystanie, w: Proekologiczne techniki i technologie w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych  uzdrowisk. Inżynieria Ekologiczna nr 30 / Ecological Engineering: 60-70.

Falencka-Jabłońska M . 2010. Elektrownia „Kozienice" a środowisko leśne (cz. II). Aura, 2: 10-13.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Elektrownia „Kozienice" a środowisko leśne (cz. I). Aura, 1: 11-13.

Falencka-Jabłońska M. 2008. Ochrona przyrody a różnorodność biologiczna i ich znaczenie w zrównoważonym rozwoju lasów. W: Uwarunkowania ekorozwoju turystyki i rekreacji (ze szczegółowym uwzględnieniem gospodarowania i zarządzania środowiskiem. red. Wiatr I., Marczak H.). Lublin, 170-184.

Falencka-Jabłońska M. 2007. Ochrona przyrody w lasach: symbioza czy konkurencja? Mat. I Międz. Konf. „Zarządzanie ochrona przyrody w lasach". Tuchola, red. Kanenberg K. i Szramka H.,  143-153.

Falencka-Jabłońska M. 2007. Gatunki synantropijne jako wskaźniki przekształcenia biocenoz leśnych w: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Stud. i Mat. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, R. 9, z. 2/3 (16) cz.1: 279-287.

Falencka-Jabłońska M. 2006. Rola wskaźników różnorodności biologicznej w ocenie przyrodniczych walorów ekosystemów leśnych. W: Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów. Stud.i Mat.Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, R.8 z.4 (14): 85-100.

Falencka-Jabłońska M. 2006. Synteza 30-letnich kompleksowych analiz wpływu Elektrowni „Kozienice" na środowisko leśne. w monografii: Ochrona powietrza w teorii i praktyce (red. Konieczyński J.). Inst. Podst. Inż. Śr. PAN, Zabrze, t. II: 67-78.

Falencka-Jabłońska M. 2002. The Euforgen Conifers Network Meeting Poland Meeting: Yew (Taxus baccata L.) Conservation strategy, 29-37.

Falencka-Jabłońska M. 2002. Evaluation of Biological Diversity of Forest Ecosystems in different Ecological Conditions in Poland. Mat. Konf. Visegrad Agenda 21, Prague, 142-147.

Falencka-Jabłońska M., Kunz M., Nienartowicz A. 2000. Remote Sensing Economic and Environmental Applications Casanova J.L.- The applicationsaerial photographs for analysis of landscape diversity in Reserve „Grzedy". Balkema Rotterdam, Brookfield, National Park, 67-75.

Falencka-Jabłońska M. 1999. Wierzba wiciowa (Salix viminalis L.) – możliwości jej wykorzystania do celów energetycznych i oczyszczania ścieków w warunkach polskich- 3th International Conference Renewable Energy use Agriculture. Book 3, Warszawa, IBMER.

Falencka-Jabłońska M. 1998. Biodiversity anad forestry in Poland w: Assessment of biodiversity for improved forest planning. Monte Verita, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht: 83-89.

Falencka-Jabłońska M. 1994. Die Anderungen der Biodifferenzierheit in Waldökosystem als Indikator der Ökologisch Anpassung. Mat. Konf. Monte Verita, Schweiz, Europen Forest Institute.

Falencka-Jabłońska M. 1992. Dynamika zmian roślinności jako wskaźnik oceny stanu lasu na przykładzie rezerwatu „Grzędy" - Mat. Konf. "Metody oceny stanu lasu - stan aktualny i kierunki ich doskonalenia", IBL, Warszawa.

Falencka-Jabłońska M. 1991. Zagrożenie środowiska przyrodniczego w Polsce a rolnictwo i gospodarka żywnościowa. NFOŚiGW, FCEEW, Krosno, 57 ss.

Falencka-Jabłońska M. 1991. Kleistogamia i chasmogamia jako źródło zmienności osobniczej Impatiens noli-tangere L. Phytocoenosis, seminarium geobotaniczne, vol.3, 1: 201-212.

Artykuły popularnonaukowe

 

Falencka-Jabłońska M. 2017 Homo sapiens czy już Homo interneticus? - Ekonatura nr 2:28-29.

Falencka-Jabłońska M. 2017-Festiwal Nauki i skuteczna edukacja przyrodniczo-leśna Ekonatura nr 5:22-24.

Falencka-Jabłońska M. 2017-Osobliwosci polskiej przyrody- Ekonatura nr 6:10-12.

Falencka-Jabłońska M. 2017-W sercu Polski odbył się finał centralny XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Ekonatura nr.9:27-29.

Falencka-Jabłońska M. 2017- Finał centralny XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na Mazowszu -Aura nr.9-Dodatek Ekologiczny nr.274:4-6.

Falencka-Jabłońska M. 2016. Wybrane atrakcyjne metody poznawania praw przyrody, w: Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce. Studia i Materiały CEPL, Rogów R. 18, z. 47/2:99-107.

Falencka-Jabłońska M. 2016. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej wkroczyła w czwartą dekadę. Aura, nr 9, Dodatek Ekologiczny, 263:1-3.

Falencka-Jabłońska M. 2016. Święto polskiej ekologii- finał centralny XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ekonatura, 9:24-26.

Falencka-Jabłońska M. 2016. Najeźdźcy... na własne życzenie. Ekonatura, 10:12-15.

Falencka-Jabłońska M. 2015. Jubileusz XXX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ekonatura, nr 12:26-29.
 
Falencka-Jabłońska M. 2014. XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej na starcie... Ekonatura, 1:24.
 

Falencka- Jabłońska M., Dzwoniarek P. 2014. Tajemnice i magia a edukacja najmłodszych w systemie zintegrowanym. Aura nr 5, Dodatek Ekologiczny dla szkół, 236:3-6.

Falencka-Jabłońska M. 2014. Poznawanie praw przyrody przez młodych Polaków - finał centralny XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ekonatura, 9:29-30.

Falencka-Jabłońska M. 2014. Finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej po raz czwarty na Podlasiu Przyroda Polska, 9:28-29.

Falencka-Jabłońska M. 2014. Podlasie po raz czwarty. Czyli finał centralny XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Supraślu. Aura, nr 10, Dodatek Ekologiczny nr 241: 1-6.

Falencka-Jabłońska M. 2014. Festiwal Nauki pełnoletni. Aura, nr  11, Dodatek Ekologiczny nr 242: 5-9.

Falencka-Jabłońska M.  2013. Kiedy stary rok z nowym się styka. Poznajmy Las, 1:20-21.

Falencka-Jabłońska M.  2013. Niezwykły rezerwat na Śląsku. Poznajmy Las, 3:12-13.

Falencka-Jabłońska M.  2013. Doniesienia z Leśnego Świata, 3(44).

Falencka-Jabłońska M.  2013. Doniesienia z Leśnego Świata, 4(45).

Falencka-Jabłońska M.  2013. Królestwo sosny. Poznajmy Las. 4:10-13.

Falencka-Jabłońska M.  2013. Magia i symbole Świat Bożego Narodzenia. Poznajmy Las, 6:7-9.

Falencka-Jabłońska M. 2013. Jest takie miejsce na Ziemi. Wiad. Bot. Vol. No.1/2:131-134.

Falencka-Jabłońska M. 2013. Profesor Władysław Matuszkiewicz – Pożegnania. Glos Lasu, 12:32.

Falencka-Jabłońska M. 2012. Sieć obszarów Natura 2000 w polskich realiach. Aura, 3: 9-11.

Falencka-Jabłońska M. 2011. Lasy bogactwo różnorodności i ich znaczenie. Aura, 5: 10-13.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Porosty jako wskaźnik stanu środowiska leśnego. Notatnik Naukowy IBL, 2010/2(89)/XVIII. Roślinne symbole Świąt Bożego Narodzenia. Poznajmy Las, 6.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Święta Bożego Narodzenia z nutą muszkatołowca i pistacji. Głos Lasu, 12: 29.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Las skarbcem wiedzy - czyli zajęcia XIV Festiwalu Nauki w Sękocinie. Aura, Dodatek Ekologiczny, (12)195: 4-5.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Rośliny - łowcy oraz myśliwi i ich polowania. Przyroda Polska, 12: 17.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Niepowtarzalny urok przyrody bieszczadzkiej krainy. W: Bieszczady, 11: 20-23.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Las uczy nas. Głos Lasu, 11: 33.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Wyjątkowi przedstawiciele królestwa roślin - zimoziół północny. Przyroda Polska, 11: 27.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Wąż apteczny i drzewa kolczyste, czyli XIV Festiwal Nauki w IBL. Przyroda Polska, Biuletyn Eko-edukacyjny, 11:11.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Norwegia - kraj zgody człowieka z naturą. Aura, Dodatek Ekologiczny, 10(193): 10-11.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Osobliwości przyrody w królestwie łososia, lodowców i trolli. Poznajmy Las, 5: 22-25.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ma 25 lat. Aura, Dodatek Ekologiczny, 8(192): 1-4.

Falencka-Jabłońska M. 2010. XXV Olimpiada w sercu Puszczy Białowieskiej. Przyroda Polska, 8: 34-36.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Gatunki roślin inwazyjnych w lasach. Głos Lasu, 8: 29-30.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Dwudzieste piąte urodziny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Poznajmy Las, 2010, 4: 23-25.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Życie przyrody w 34 odsłonach czyli EkoFilm. Przyroda Polska, 7: 32-33.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Kapadocja baśniowe dzieło natury. Aura, 6: 20-21.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Przyroda uczy nas… jak patrzeć by zrozumieć jej odwieczne prawa. Poznajmy Las, 3: 22-23.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Jubileuszowa XXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Poznajmy Las, 2: 13.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Wiosna w tęczy barw kwiatów. Poznajmy Las, 2: 12-13.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Być a nie mieć. Przyroda Polska, Biuletyn Eko-edukacyjny, 3: 2-3.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Pasożytnictwo w świecie roślin. Głos Lasu, 2: 18-19.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Praktyczne działania w edukacji środowiskowej najmłodszych. Przyroda Polska, Biuletyn Eko-edukacyjny; 2: 9-10.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Miód z lasu i jego historia. Poznajmy Las, 1: 9.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Piękno, które urzeka. W: Kalendarz Rolników, 212-215.

Falencka-Jabłońska M. 2008. Arystokracja królestwa roślin... Głos Lasu, 9.

Falencka-Jabłońska M. 2007. Najlepsze kasztany… Poznajmy Las, 6.

Falencka-Jabłońska M. 2007. Ach ten smak, ach ten aromat. Głos Lasu, 12.

Falencka-Jabłońska M. 2007. Niezwykłe oblicze lasu Foresta Umbra. Parki Narodowe, 2.

Falencka-Jabłońska M. 2007. Nestor rezerwatów w Polsce. Parki Narodowe, 1.

Falencka-Jabłońska M. 2006. Strategia i taktyka w leśnym świecie roślin. Głos Lasu, 10.

Falencka-Jabłońska M. 2005. Lasy i ochrona środowiska - układ symbiozy. Aura, 2.

Falencka-Jabłońska M. 2001. Ochrona przyrody. Kalendarz Rolników.

Falencka-Jabłońska M., Kunz M. 1999. Zdjęcia lotnicze a bioróżnorodność na przykładzie rezerwatu „Grzędy". Parki Narodowe, 3.

Falencka-Jabłońska M. 1998. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - skuteczna forma kształtowania właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego. Mat. I Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Współczesne zagadnienia edukacji Leśnej", SGGW, Warszawa.

Falencka-Jabłońska M. 1997. Bioróżnorodność a lasy. Las Polski, 18.

Falencka-Jabłońska M. 1996. Ekologia a gospodarka leśna. Poznajmy Las, 4.

Falencka-Jabłońska M. 1993. Problemy gospodarki leśnej kraju ze szczególnym uwzględnieniem regionu północno-wschodniego i roli samorządów terytorialnych. Mat. Konf. Międzynarodowej BRA "Woda i las - lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych", TWP.

 

Książki i monografie

Falencka- Jabłońska M. 2019- Jodła- piękność górskich krain – Aura nr 2 Dodatek Ekologiczny 291:1-4.

Falencka- Jabłońska M. 2019- Brzoza- polskość w słojach zapisana – Aura nr 1 Dodatek Ekologiczny 290:6-8.

Falencka- Jabłońska M. 2018- Jego wysokość świerk – Aura nr 12 Dodatek Ekologiczny 289:6-8.

Falencka- Jabłońska M. 2018- Dąb monarcha leśnych ostępów – Aura nr 11 Dodatek Ekologiczny 288:4-6.

Falencka- Jabłońska M. 2018- Cis Taxus baccata L. nestor wśród polskich drzew- Aura Nr 10 Dodatek Ekologiczny 287: 7-8.

Falencka- Jabłońska M. 2018-Lipa niepowtarzalna woń i czar lata- Aura nr 9 Dodatek  Ekologiczny 286: 7-9.

Falencka-Jabłońska M. 2018-Finał centralny XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Lidzbarku Aura nr. 9 Dodatek Ekologiczny 286: 3-6.

Falencka-Jabłońska M., Kapuściński R. 2018- Finał centralny XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Przyroda polska nr 9 Biuletyn Eko-edukacyjny: 10-11.

Falencka- Jabłońska M. 2018- Modrzew wyjątkowa piękność wśród drzew Europy- Aura nr 8  Dodatek Ekologiczny 285:8-10.

Falencka- Jabłońska M. 2018-  Buk i jego królestwo- Aura nr 7 Dodatek Ekologiczny 284:6-8.

Falencka- Jabłońska M. 2018-Sosna królowa polskich lasów- Aura nr. 6 Dodatek Ekologiczny 283 :6-8.

Falencka- Jabłońska M. 2018- Magnolie Aura nr.5 Dodatek Ekologiczny 282:6-7.

Falencka-Jabłońska M. 2018 -Pszczoły w wielkim mieście i w … barciach Ekonatura nr 4:8-10.

Falencka-Jabłońska M. 2018- Piękno przyrody, które mamy zachować dla przyszłych pokoleń Przyroda polska nr 3:12-14.

Falencka-Jabłońska M. 2015. Wpływ imisji przemysłowych na strukturę lasów i zmiany komponentów środowiska. Synteza 40-letnich badań w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Prace IBL Rozprawy i Monografie nr 21, IBL, Sękocin Stary, ISBN 978-83-62830-49-7, 164 ss.

Falencka-Jabłońska M. (red.) 2015. Kronika XXXV-lecia NSZZ „Solidarność" w Instytucie Badawczym Leśnictwa, 76 ss.

Falencka-Jabłońska M. (red.) 2015. XXX lat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - kronika dziejów.  A.B.L.Poligrafia, Warszawa,  310 ss. 

Falencka-Jabłońska M., Kwiatkowski W., Świerubska T. i in. 2014. Sezam przyrody Podlasia, Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego, Białystok, ss.144.

Falencka-Jabłońska M.  2014. Małgorzata Falencka-Jabłońska opowiada o przyrodzie. MULTICO, Leksykon, ISBN: 978-83-7763-258-1, ss. 120.

Falencka-Jabłońska M. (red.) 2013. Zbiór zestawów pytań XXIV-XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - Materiały pomocnicze do realizacji programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych, Warszawa, ss. 195.

Falencka-Jabłońska M., 2013. Zmiany ekosystemów leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni „Kozienice" − synteza 40-letnich badań interdyscyplinarnych. Prace IBL Rozprawy i Monografie nr 20, IBL, Sękocin Stary. ISBN 978-83-62830-19-0, ss. 304.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Wierzba witwa (Salix viminalis L.) jako źródło energii odnawialnej oraz filtr w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych. W: Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów. Red. Wiatr I. i Marczak H. - PTIE, Lublin, rozdział: 64-75.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Poznać, zrozumieć i zachować przyrodę dla przyszłych pokoleń…czyli 25 lat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. STUDIO MAK, Warszawa, ss. 200.

Falencka-Jabłońska M. 2010. Zbiór zestawów pytań XIX-XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wyd. II uzupełnione, STUDIO MAK, Warszawa, ss. 234.

Falencka-Jabłońska M. 2008.Zbiór zestawów pytań XIX-XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Red. Falencka-Jabłońska M. STUDIO MAK, Warszawa, ss. 234.

Falencka-Jabłońska M. 2007. Drzewa wokół nas czyli tajemnice, które warto poznać. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa, 180 ss.

Falencka-Jabłońska M. 2006. 85 lat ochrony obszaru Grzędy w Dolinie Biebrzy. W: rozdz. Dynamika i zróżnicowanie szaty roślinnej rezerwatu „Grzędy" - 1935-2005 stan i prognozy. Opr. red. Falencka-Jabłońska M., opracowanie bibliografii 1500 pozycji – zał. płytka CD. 2006, ss. 100, 1-39. ISBN 83-921241-9-7.

Falencka-Jabłońska M. 2004. Zbiór zestawów pytań XIV-XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,. Red. Falencka-Jabłońska M. Centrum Edukacji Ekologicznej, Sierpc, ss. 160. ISBN 83-907228-3-6.

Falencka-Jabłońska M. 1999. Zbiór zestawów pytań X-XIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Red. Falencka-Jabłońska M. Centrum Edukacji Ekologicznej, Krosno, ss. 154. ISBN 83-85426-73-6.

Falencka-Jabłońska M. 1997. Wpływ Elektrowni „Kozienice" na środowisko leśne w zasięgu jej oddziaływania, W: LKP Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia przyrodniczo-leśna, red. Zielony R. Wyd. SGGW, Warszawa, 259-280.

Falencka-Jabłońska M. 1995. Zbiór zestawów pytań VI-IX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Red. Falencka-Jabłońska M. Centrum Edukacji Ekologicznej, Krosno, ss. 166. ISBN 83-85426-23-X.

Falencka-Jabłońska M. 1991. Zbiór zestawów pytań I-V Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Red. Falencka-Jabłońska M. Centrum Edukacji Ekologicznej, Krosno, ss. 160. ISBN 83-907228-3-6.

Inne

 

Falencka-Jabłońska M., Lech  P. Część leśna serwisu internetowego nt. różnorodności biologicznej, we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska pod auspicjami UNEP (opr.) , 1996/1997, http://www.ciuw.warman.net.pl/alf/biodiversity.

Hobby

  • Teatr, psychologia, astrologia.