Dynamika wzrostu i rozwoju oraz kierunki zagospodarowania drzewostanów lipy drobnolistnej w lasach państwowych

Dynamika wzrostu i rozwoju oraz kierunki zagospodarowania drzewostanów lipy drobnolistnej w lasach państwowych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

11.01.2013 - 31.10.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / Komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Wojciech Gil

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

W ramach prac w projekcie zostanie określona dynamika wzrostu i rozwoju lipy drobnolistnej na płaszczyźnie geograficzno- siedliskowej. Wykonana też będzie analiza porównawcza potencjalnego przyrostu miąższości lipy z innymi gatunkami (buk, dąb).

Jednym z efektów pracy będzie ocena możliwości wykorzystania lipy drobnolistnej w hodowlanym planowaniu gospodarki leśnej, w zależności od udziału tego gatunku w składzie gatunkowym oraz określenie potrzeb pielęgnacyjnych drzewostanów z przewagą lipy drobnolistnej. Szczególna uwaga położona będzie na drzewostany z przewagą lipy drobnolistnej, o dużych walorach przyrodniczych.

Cele projektu

  1. określenie dynamiki wzrostu i rozwoju oraz wymagań siedliskowych lipy drobnolistnej w litych i mieszanych drzewostanach
  2. ocena możliwości zwiększenia udziału lipy drobnolistnej w drzewostanach rosnących na różnych siedliskach
  3. określenie potrzeb pielęgnacyjnych drzewostanów z przewagą lipy drobnolistnej

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL oraz Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1.

Wojciech Gil

Dr inż.

Kierownik projektu

2.

Marzena Niemczyk

Dr inż.

Współwykonawca

3.

Grzegorz Zajączkowski

Dr inż.

Współwykonawca

 

Partnerzy