KONFERENCJA NAUKOWA Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej - podsumowanie wyników badań inwentaryzacyjnych

29
lis
2019

KONFERENCJA NAUKOWA
Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej
- podsumowanie wyników badań inwentaryzacyjnych

z PANELEM DYSKUSYJNYM
Dziedzictwo w lasach - badania, ochrona, zarządzanie i popularyzacja
Sękocin Stary, 29 listopada 2019 r.

ORGANIZATORZY:
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA  i  FUNDACJA HEREDITAS

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH

PATRONAT NAD PROJEKTEM:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUK PRA- I PRROTOHISTORYCZNYCH PAN

 

PARTONAT NAD KONFERENCJĄ:
DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU
PODLASKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM:

 

KOMITET NAUKOWY:
prof. IBL dr hab. Janusz Czerepko - Instytut Badawczy Leśnictwa
prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz - Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
prof. dr hab. Bogusław Gediga - Polska Akademia Nauk Wrocław
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa
prof. dr hab. Jan Holeksa - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UW dr hab. Joanna Kalaga - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jakub Lewicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Stanisław Miścicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Michał Pawleta - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr Bartosz Skaldawski - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak – współprzewodniczący - Instytut Badawczy Leśnictwa
prof. KUL dr hab. Bogumił Szady - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
mgr inż. Jan Tabor - Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata – współprzewodniczący - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Dziedzictwo archeologiczne jest częścią szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, które razem z zasobami przyrodniczymi tworzy dziedzictwo lokalne, regionalne, narodowe lub globalne ludzkości. Wyjątkowe zasoby przyrodnicze i kulturowe obszaru Puszczy Białowieskiej w unikatowy sposób spajają wymienione kategorie, dając niepowtarzalną szansę na jednoczesne badanie, chronienie i udostępnianie dóbr kultury i środowiska.

Konferencja jest inicjatywą prezentującą wyniki badań oraz propozycję ochrony i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego na terenach leśnych, na przykładzie polskiej części Puszczy Białowieskiej. Wydarzenie z jednej strony podsumowuje dotychczasowy stan wiedzy, a z drugiej otwiera dyskusję nad wyjątkowymi - nieznanymi dotąd zasobami kulturowymi Puszczy, ich genezą i możliwymi sposobami zarządzania nimi, stając się jednocześnie przykładem prowadzenia i zastosowania wielkoobszarowych inwentaryzacji archeologicznych.

Konferencja jest czwartą z serii zorganizowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, po następujących wcześniejszych pt. (1) „Dziedzictwo kulturowe w Puszczy Białowieskiej, stan i perspektywy badań", Sękocin Stary, 13.XII.2016 r.; (2) „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) na wybranych obszarach RDLP w Krośnie oraz na terenie Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego w latach 2016-2017", Krosno, 30.XI.2017 r.; oraz (3) „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowo-archeologicznego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie w latach 2017-2018", Rzeszów, 30.XI.2018 r.

Tegoroczne wydarzenie jest próbą zestawienia dotychczasowych rezultatów badań archeologicznych i historycznych, ukazania potencjału nowych metod badawczych, a także zwrócenia uwagi na szereg rysujących się wyzwań wynikających z „nakładania się" zasobów przyrodniczych i kulturowych, zwłaszcza w aspekcie użytkowania i chronienia zasobów przyrodniczych oraz rozpoznawania, chronienia i udostępniania zasobów zabytkowych. Spotkanie jest też okazją do ukazania specyfiki prac archeologicznych na terenach leśnych, stanowiących 30% powierzchni Polski, w tym badań o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniających m.in. prace gleboznawcze, fitosocjologiczne, palinologiczne oraz dendrochronologiczne.

W pierwszej części konferencji zaprezentowane będą wyniki badań, a także przybliżone zostaną nowoczesne metody, które zmieniają warsztat badawczy archeologa oraz dotychczasowe wyobrażenie o zasobach zabytków w lasach. W drugiej części konferencji uwaga będzie skierowana na rodzące się wyzwania, problemy i szanse stojące zarówno przed środowiskiem przyrodników, jak i humanistów badających zasoby terenów leśnych oraz instytucjami zarządzającymi terenami leśnymi. Odkrycia z terenu Puszczy Białowieskiej, gdzie nakładają się wyjątkowe zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz przenikają się różne formy zarządzania, użytkowania i ochrony będą przyczynkiem wprowadzającym uczestników do panelu dyskusyjnego pt. „Dziedzictwo w lasach".

Wśród planowanych wystąpień warto podkreślić referaty, które ukażą: (1) unikatowe w skali Europy środkowej obiekty związane z pradziejowym osadnictwem i rolnictwem, (2) niezbadany dotąd zasób archiwaliów i ich potencjał dla badań historii obszaru, (3) innowacyjne technologie w badaniach obszarów leśnych, wykorzystywane zarówno w archeologii, jak i leśnictwie, gleboznawstwie, czy hydrologii etc., (4) sposoby eksponowania i popularyzowania zasobów kulturowych na terenach leśnych.

Konferencję zamknie panel dyskusyjny podsumowujący  badania pod hasłem „Dziedzictwo w lasach - badania, zarządzanie, ochrona i popularyzacja", wytyczający dalsze kierunki badań,  działań in situ. Organizatorzy mają nadzieję, że dyskusja spowoduje zwiększenie świadomości środowisk naukowych, zarządców terenu i społeczności lokalnych, na temat zasobów archeologicznych w polskiej części Puszczy Białowieskiej, a także o innym niż dotychczas sądzono charakterze jej przeszłości. Znamienite grono uczestników oraz inspirująca dyskusja pozwala żywić nadzieję, że konferencja stanowić będzie początek szerszej debaty nad optymalizacją zarządzania dziedzictwem kulturowym na terenach leśnych w Polsce.

Ważnym celem dyskusji jest wymiana informacji, doświadczeń i oczekiwań pomiędzy interesariuszami, zarówno dóbr środowiska, jak i kultury. Dlatego - zgodnie z zamysłem organizatorów - w spotkaniu wezmą udział  przedstawiciele nauk humanistycznych, biologicznych, leśnych, inżynieryjno-technicznych, osoby i instytucje związane z ochroną przyrody lub zabytków, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych, zarządców terenów leśnych, czy prywatnego sektora gospodarki.

Celem szczególnym panelu jest omówienie aktualnych problemów i wypracowanie zaleceń do dalszych działań związanych z zarządzaniem, a zwłaszcza ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów leśnych w Polsce, jak również działań edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe, w szczególności archeologiczne na terenach leśnych. Dziedzictwo jako zjawisko wieloaspektowe i zmienne w czasie wymaga zintegrowanych działań. W przeciwnym razie ochrona jednych zasobów może zachodzić kosztem innych.  Z uwagi na prowadzone liczne badania archeologiczne na terenach leśnych, rozwój technologii, m.in. takich jak LiDAR i wynikająca z tego perspektywa kolejnych odkryć, organizatorzy dostrzegają rysujące się zagrożenia, konieczność modyfikowania niektórych dotychczasowych praktyk i oczekiwań społecznych. Zaproponowana formuła panelowa, w zamyśle, ma włączyć do tych działań wszystkich zainteresowanych, w celu wspólnego wypracowania optymalnych strategii rozpoznawania, zarządzania i popularyzowania zasobów kulturowych znajdujących się na terenach leśnych.

Liczba miejsc jest ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń! Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konferencja_dziedzictwo_lasy@fundacja-hereditas.pl 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 listopada 2019 r.

Prosimy o podanie w mailu imienia i nazwiska oraz instytucji.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i nie zapewniają - nie opłacają noclegów.

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, CKW IBL
  • Termin: 29 listopad 2019 08:30 - 29 listopad 2019 15:00
  • Opiekun: prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata
  • telefon: 697 889 884
  • e-mail: rafal.zaplata@fundacja-hereditas.pl

Materiały do pobrania


Aktualne wydarzenia

Webinar "Remote Sensing Approaches for Temperate Forest Monitoring: Implications for Management" już wkrótce!

04
lis
2020

Do 21 października 2020 r. wciąż możecie zapisać się na webinarium pt.”Remote Sensing Approaches for Temperate Forest Monitoring: Implications for Management”, które odbędzie się 4 listopada o godzinie 09:00....więcej »