IBL
Konferencja przedstawiająca wyniki projektu REMBIOFOR – „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”

25
sty
2019

22 stycznia 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym, odbyła się Konferencja przedstawiająca wyniki projektu REMBIOFOR - „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG numer umowy BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015.

   Uczestnicy wydarzenia zostali przywitani przez Zastępcę Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej mgr. inż. Bogusława Piątka oraz Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. dr hab. Jacka Hilszczańskiego. Dyrektor Bogusław Piątek podkreślił aplikacyjny charakter projektu oraz wagę i dużą liczbę uzyskanych w wyniku jego realizacji efektów praktycznych planowanych do wdrożenia. Następnie rozpoczęła się sesja referatowa, podczas której swoje referaty wygłosili eksperci w dziedzinie leśnictwa.

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

   Dr hab. Krzysztof Stereńczak (kierownik projektu Rembiofor), zaprezentował zakres, założenia metodyczne, materiał badawczy oraz wykorzystane podczas realizacji projektu technologie. Opisał również efekty zastosowania danych lotniczego skanowania laserowego w określaniu wybranych cech taksacyjnych drzewostanów.

Dr hab. Krzysztof Stereńczak

   Swoje referaty wygłosili również: dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, prof. dr hab. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr inż. Zbigniew Karaszewski z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu oraz dr Dariusz Ziółkowski z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

   Podczas prezentacji dr hab. Andrzej M. Jagodziński przedstawił m.in. wzory allometryczne do określania wielkości biomasy nadziemnej drzew opracowane w ramach projektu. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne jest posiadanie lokalnych wzorów allometrycznych oraz wskazał zróżnicowanie wyników uzyskiwanych na podstawie innych wzorów opisanych w literaturze światowej. Przedstawił możliwość wykorzystania baz danych PGL LP jako źródło danych do wdrożenia opracowanych wzorów do praktyki leśnej.

Prof. dr hab. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

   Prof. Jarosław Socha w swoich wystąpieniach przedstawił m.in. możliwość wykorzystania powtórnego lotniczego skanowania laserowego do określania modeli bonitacyjnych drzewostanów oraz wykorzystania technologii naziemnego skanowania laserowego do budowy oraz korekty wzorów dendrometrycznych miąższości pojedynczego drzewa. Podczas prezentacji wskazał ogromną wartość technologii skanowania laserowego oraz zaznaczył, że wykorzystanie technologii geoinformacyjnych w leśnictwie będzie coraz powszechniej wykorzystywane.

Dr inż. Zbigniew Karaszewski z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

   W swoim wystąpieniu dr Zbigniew Karaszewski przedstawił wyniki prac laboratoryjnych dotyczących pomiaru gęstości drewna głównych gatunków lasotwórczych Polski. Poprzez analizę porównawczą wskazał różnice pomiędzy wynikami osiągniętymi w projekcie a przyjętymi ze światowej literatury, podkreślając przy tym wielką wartość posiadania aktualnych wyników lokalnych dla skali kraju.

Dr Dariusz Ziółkowski z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

   Dr Dariusz Ziółkowski zaprezentował możliwość wykorzystania technologii interferometrii radarowej do określania zasobności drzewostanów. W wystąpieniu zaznaczył, że praca miała charakter badawczy, jednocześnie wskazując, że zastosowanie danych radarowych daje lepsze rezultaty dla wielkoobszarowych szacunków np. dla skali kraju lub kontynentu.

   Powyższą sesję zamknął referat o wdrożeniu wyników projektu REMBIOFOR do praktyki PGL LP, wygłoszony przez prof. dr. hab. Stanisława Miścickiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

   Następnie odbyła się dyskusja, w której każdy ze zgromadzonych gości mógł zabrać głos w sprawach dotyczących projektu REMBIOFOR. Na zaproszenie Organizatorów realizatorzy Projektu LIFE+ForBioSensing wystawili swoje stanowisko.

Uczestnicy konferencji

   Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz udane spotkanie.

Opracowanie: Wirginia Duranowska, Grzegorz Krok

Zdjęcia: Katarzyna Tkaczyk, Przemysław Szmit

 

 

TAGI: forbiosensing ibl rembiofor life


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL listopad 2019

28 listopada br. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Jakubowi Gryzowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Kontrolowane wypalanie skutecznym narzędziem ochrony przyrody

14 listopada 2019 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (LOPL), dotyczące stosowania kontrolowanego wypalania, jako metody czynnej ochrony wrzosowisk....więcej »

POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LIDAR

Forum POLSCAN, które odbyło się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym, to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych stworzeniu trwałego, ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL październik 2019

Podczas 20. posiedzenia Rady Naukowej IBL (24 października 2019 r.) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Gawrysia pt. „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”....więcej »