IBL
Obchody 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL)

20
cze
2015

W dniach 17 i 18 czerwca 2015 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 85-lecia Instytutu, będące niepowtarzalną okazją do przypomnienia jego historii, która rozpoczęła się w 1930 r. powołaniem przez Adama Loreta – pierwszego Dyrektora Lasów Państwowych – Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych, przekształconego 4 lata później w Instytut Badawczy Lasów Państwowych, a po II wojnie światowej przemianowanego na Instytut Badawczy Leśnictwa. Uroczystości były okazją do pełnego wspomnień spotkania Pracowników i Gości, w trakcie którego podsumowano pracę i osiągnięcia Instytutu.

    Centralne obchody związane z Jubileuszem 85-lecia istnienia Instytutu odbyły się na terenie głównej siedziby w Sękocinie Starym. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Pracowników Instytutu oraz Ich Rodzin w kościele pod wezwaniem Św. Faustyny w Sękocinie. Msza koncelebrowana była przez Księdza Biskupa Edwarda Janiaka – Biskupa Diecezji Kaliskiej i jednocześnie Krajowego Duszpasterza Leśników, Księdza Kanonika Wiktora Ojrzyńskiego – Duszpasterza Leśników Warszawskich oraz Księdza Dariusza Bartoszewicza – Proboszcza miejscowej parafii.

  

    Po Mszy, uroczystości jubileuszowe kontynuowane były w siedzibie głównej Instytutu. Ich pierwszym punktem było złożenie przez Gości i Pracowników Instytutu wieńca pod pomnikiem inż. Jana Teodora Hausbrandta – założyciela i pierwszego Dyrektora IBL, który w 1940 r. został  zamordowany przez NKWD w Katyniu.

    Głównym punktem obchodów było uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IBL, w którym oprócz Członków Rady i Pracowników Instytutu uczestniczyli licznie przybyli Goście z kraju, w tym:

 • Stanisław Gorczyca, Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska;
 • Maciej H. Grabowski, Minister Środowiska;
 • Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody;
 • Maria Zachwatowicz, Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska;
 • Nina Dobrzyńska Zastępca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska;
 • Janusz Zaleski, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnejwraz z naczelnikami wydziałów merytorycznych DGLP: Piotrem Młynarczykiem, Aldoną Perlińską, Anną Pikus, Krzysztofem Rostkiem, Tomaszem Wójcikiem;
 • Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.

    Ponadto Gośćmi Instytutu byli przedstawiciele wielu uczelni, instytutów badawczych oraz stowarzyszeń leśnych. Wyróżnieniem był liczny udział przedstawicieli regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i parków narodowych, a także Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, PTL, SITLiD oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW, związków zawodowych, władz samorządowych i lokalnych. Na podkreślenie zasługuje również udział profesorów: Andrzeja Grzywacza i Andrzeja Szujeckiego – byłych wiceministrów w Ministerstwie Środowiska oraz wieloletnich przewodniczących Rady Naukowej IBL

    Obchody jubileuszowe były okazją do wizyty znamienitych Gości zagranicznych:

 • Tomáš’a Bucha, Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa z Narodowego Centrum Leśnego na Słowacji;
 • Alexandra Bucka, Dyrektora Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO);
 • Aliaksandra I. Kavalevicha, Dyrektora Instytutu Leśnictwa Białoruskiej Akademii Nauk;
 • Michaela Egidiusa Luthardta – Dyrektora i Stefana Panka – przedstawiciela Krajowego Centrum Kompetencyjnego ds. Lasów w Eberswalde;
 • Risto Paivinena, byłego, wieloletniego Dyrektora oraz Marca Palahi – obecnego Dyrektora Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI);
 • Gerharda Oestena, Profesora Uniwersytetu we Fryburgu;
 • Marka Turcani, Dziekana Wydziału Leśnego Czeskiego Uniwersytetu Nauk o Życiu;
 • Klausa von Wilperta z Instytutu Badawczego Leśnictwa Badenii-Wirtembergii we Fryburgu;
 • Petra Zahradnika z Instytutu Badawczego Leśnictwa i Łowiectwa w Czechach. 

    W dniu 17 czerwca obchody prowadził redaktor Maciej Orłoś – wnuk prof. dr. hab. Henryka Orłosia, współzałożyciela Instytutu oraz kierownika, w okresie przedwojennym Działu Fitopatologii, a po wojnie Zakładu Chorób Leśnych i Grzyboznawstwa. Współprowadzącym był prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący Rady Naukowej IBL, który otworzył uroczyste posiedzenie. Następnie przybyłych Gości przywitał Janusz Czerepko – Dyrektor Instytutu, który podkreślił rolę i misję Instytutu słowami „Tyle jesteśmy warci, ile możemy dać innym”. Potwierdzeniem zasadności tych słów może być stwierdzenie Janusza Zaleskiego – Zastępcy Dyrektora Generalnego LP, że „Instytut wyposaża leśników w instrumenty do codziennego działania i daje nam podstawy do podejmowania merytorycznych, a nawet politycznych decyzji”.

    Przebieg uroczystości miał charakter szczególny i podniosły. Prof. dr hab. Tomasz Borecki odczytał list od Bronisława Komorowskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który objął Jubileusz 85-lecia IBL honorowym patronatem. Następnie Maciej H. Grabowski – Minister Środowiska wręczył zasłużonym pracownikom Instytutu odznaczenia państwowe i resortowe.

    Decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyże Zasługi otrzymali:

 • dr hab. Dorota Hilszczańska, Złoty Krzyż Zasługi,
 • mgr inż. Grażyna Głuch, Srebrny Krzyż Zasługi,
 • dr inż. Alicja Sowińska, Brązowy Krzyż Zasługi.

    Medale Złote za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • mgr inż. Wojciech Duda,
 • dr hab. Wojciech Grodzki,
 • Wojciech Janiszewski,
 • Leszek Kruczek,
 • mgr Ewa Lewandowska,
 • Małgorzata Lissy,
 • Danuta Smyklińska,
 • mgr inż. Magda Stasiak.

    Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • dr inż. Wojciech Gil,
 • mgr inż. Joanna Szewczykiewicz,
 • mgr inż. Anna Tylman.

    Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali:

 • mgr inż. Artur Sawicki,
 • prof. dr hab. Zbigniew Sierota.

    Odznaki Honorowe za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymali:

 • dr hab. Wojciech Grodzki,
 • Wojciech Janiszewski,
 • Alina Klimczyk,
 • mgr inż. Mirosław Kwiatkowski,
 • prof. dr hab. Elżbieta Malzahn,
 • dr inż. Józef Piwnicki,
 • dr inż. Józef Wójcik.

    Kordelasy Leśnika Polskiego przyznawane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za szczególne zasługi dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej wręczył Janusz Zaleski Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Tym najwyższym dla Lasów Państwowych wyróżnieniem uhonorowani zostali:

 • dr inż. Stanisław Dunikowski,
 • dr inż. Wojciech Gil,
 • dr hab. Wojciech Grodzki,
 • dr inż. Jan Łukaszewicz,
 • mgr inż. Jerzy Wawrzoniak,
 • dr inż. Tadeusz Zachara.

    Wyjątkowo podniosłym momentem było wręczenie po raz pierwszy Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za szczególne zasługi dla rozwoju nauk leśnych. W tym roku Medal z numerem 1 został wręczony prof. dr. hab. Andrzejowi Klockowi - Dyrektorowi Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 1990-2008, w uznaniu i podziękowaniu za wybitny wkład Profesora nie tylko w rozwój nauki i polityki leśnej kraju, ale również w rozwój Instytutu. Medal w imieniu Kapituły wręczyli prof. dr hab. Tomasz Borecki oraz dr hab. Janusz Czerepko.

    W dalszej części uroczystości wręczono medale i wyróżnienia dla Instytutu Badawczego Leśnictwa:

 • „Medal Pro Bono Silvae – dla dobra lasów” - przyznany przez Polskie Towarzystwo Leśne za wybitny wkład Instytutu w rozwój leśnictwa i lasów polskich oraz promowania wiedzy z tej dziedziny. Medal wręczył prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.
 • Medal Joseph’a Dekret’a Matejovie – najwyższe wyróżnienie Narodowego Centrum Leśnego i Instytutu Badawczego Leśnictwa w Zvoleniu na Słowacji, za długotrwały wkład IBL w rozwój leśnictwa. Medal wręczył  - Dyrektor Narodowego Centrum Leśnego i Instytutu Badawczego Leśnictwa w Zvoleniu.
 • Medal Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przyznany IBL na wniosek Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Ryszarda Dąbrowy. Medal wręczył Rektor-Komendant nadbrygRyszard Dąbrowa.
 • Nagroda „Zielony Laur” przyznana IBL przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” za wybitne zasługi dla ochrony środowiska. Medal wręczyli: dr hab. Marek Gromiec - Przewodniczący kapituły nagrody „Zielony Laur” i prof. dr hab. Krzysztof Zaręba - Prezes Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”.

    Jubileusz Instytutu Badawczego Leśnictwa, gromadząc na uroczystości tyle znakomitych osobistości świata nauki z całej Europy, okazał się szczególną okazją do uhonorowania Risto Paivinen’a - pierwszego Dyrektora Europejskiego Instytutu Leśnictwa (EFI – European Forest Institute) w latach 1993-2013, za jego wkład w rozwój EFI oraz rozwój współpracy międzynarodowej. Aktu wręczenia podziękowania od członków EFI dokonali dziekani wydziałów leśnych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i SGGW w Warszawie oraz dyrektorzy Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu i Instytutu Badawczego Leśnictwa.

   Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie dr. hab. Janusz Czerepki - Dyrektora IBL, w którym przedstawiona została historia Instytutu i dorobek naukowy Pracowników, a także najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem współpracy krajowej i międzynarodowej. Po tym wystąpieniu, głos zabrali licznie przybyli Goście, którzy wypowiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem Instytutu, przekazali życzenia dalszego rozwoju oraz odczytali wiele listów gratulacyjnych. Symbolicznymi wyrazami sympatii dla Instytutu były okolicznościowe upominki z kraju i zagranicy.

   Ukoronowaniem uroczystości był wykład jubileuszowy wygłoszony przez prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza pt. „Powołanie do pracy naukowej w leśnictwie”, w którym Profesor scharakteryzował sylwetkę pracownika naukowego oraz omówił najważniejsze zagadnienia związane z jego pracą naukową. Wykład Profesora zakończył oficjalną część posiedzenia Rady Naukowej Instytutu.

   Następnie wszyscy Zebrani mieli okazję obejrzeć film autorstwa mgr. inż. Tomasza Zygmonta, przedstawiający historię oraz rozwój naukowej działalności Instytutu. W filmie wykorzystano archiwalia, niektóre z nich prezentowane były po raz pierwszy, które obrazowały szczególnie obszernie przedwojenną i wczesno-powojenną działalność Instytutu.

   Duchową ucztą był koncert kwartetu ARTE, w skład którego wchodzą cztery artystki, na co dzień związane zawodowo z najlepszymi orkiestrami i instytucjami muzycznymi w kraju.

   Kończąc oficjalną część pierwszego dnia uroczystości, dr hab. Janusz Czerepko podziękował wszystkim Gościom za przybycie, Pracownikom za trud włożony w budowanie pozycji Instytutu, jako jednostki naukowej liczącej się w kraju i zagranicą. Jednocześnie zaprosił na konferencję naukową w drugim dniu uroczystości oraz do zwiedzania wystawy fotograficznej „IBL na kartach historii”, a także na uroczysty obiad i spotkanie plenerowe trwające do późnych godzin nocnych.

   W drugim dniu obchodów, tj. 18 czerwca, odbyła się konferencja międzynarodowa pt. „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku”. Jej celem była prezentacja i dyskusja dotycząca najważniejszych problemów współczesnego leśnictwa, zróżnicowanych oczekiwań społecznych wobec lasów i leśników, jak również wyzwań stojących przed naukowcami.

   Konferencja została podzielona na 3 sesje referatowe.  

   I SESJA

 • Kierunki rozwoju polityki leśnej państwa - Piotr Otawski (Ministerstwo Środowiska),
 • Badania w strategii rozwoju Lasów Państwowych - Adam Wasiak i Wiesław Krzewina (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych),
 • Rola krajowych programów leśnych w kształtowaniu polityki leśnej XXI wieku - Alexander Buck, Helga Pülzl, Ewald Rametsteiner (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych - IUFRO).

    Pierwszej Sesji przewodniczyli Risto Paivinen i Wiesław Krzewina - Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju. W trakcie tej Sesji Piotr Otawski podkreślił potrzebę dyskusji nad rolą lasów i wizją leśnictwa oraz zaznaczył konieczność powstania dokumentu określającego cele w gospodarowaniu lasami. Natomiast Wiesław Krzewina zwrócił uwagę na szczególne zainteresowanie Lasów Państwowych badaniami stosowanymi, tak by zgromadzona przez nauki leśne wiedza pozwalała lepiej organizować, planować i prognozować działania służące gospodarce leśnej. Z kolei Alexander Buck poinformował o znaczeniu krajowych programów leśnych dla realizacji celów zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

 

   II SESJA

 • Badania lasów w Europie podstawą biogospodarki - Marc Palahi (Europejski Instytut Leśny - EFI),
 • Zarządzanie ryzykiem w leśnictwie XXI wieku - Klaus von Wilpert (Instytut Badawczy Leśnictwa Badenii-Wirtembergii we Fryburgu),
 • Problemy badawcze nauk leśnych XXI wieku - Jacek Hilszczański (Instytut Badawczy Leśnictwa).

    Prowadzącymi drugą Sesję byli: Piotr Otawski i Michael Egidius Luthardt. Podczas tej Sesji, Marc Palahi omówił wyniki przeprowadzonych przez Europejski Instytut Leśny badań dotyczących polityki leśnej, które wykazały, że obecna kondycja europejskiego sektora leśnego została określona jako stan kreatywnej destrukcji. Klaus von Wilpert w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność monitorowania lasów, jako podstawę prognozowania i zapobiegania uszkodzeniom ekosystemu. Natomiast Jacek Hilszczański podkreślił, że zarówno leśnictwo, jak i gospodarka leśna powinny dążyć do stanu maksymalnej plastyczności i odporności możliwej do osiągnięcia dzięki współpracy z nauką leśną.

 

 

    III SESJA

 • Zintegrowany system zarządzania górskimi obszarami leśnymi - Krystyna Przybylska, Stanisław Orzeł, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Leszek Bujoczek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie),
 • Biomasa leśna jako źródło bioenergii i istotny składnik ekosystemu leśnego - Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka, Robert Kuźmiński, Hanna Kwaśna, Andrzej Łabędzki, Piotr Łakomy, Zenon Pilarek, Krzysztof Polowy (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
 • Nauka i edukacja szansą leśnictwa XXI wieku - Michał Zasada i Arkadiusz Gruchała (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

    Sesję trzecią poprowadzili: Stanisław Zając Marek Turcani. W imieniu zespołu autorów, Krystyna Przybylska stwierdziła, że w odniesieniu do górskich obszarów leśnych wymaganie rzetelności ocen spełnia stosowany w inwentaryzacji lasu statystyczno-matematyczny system inwentaryzacji i kontroli lasu, a pozytywny bilans zmian powinien utwierdzać służby leśne w przekonaniu o celowości i słuszności prowadzonej gospodarki leśnej. Z kolei Roman Gornowicz zwrócił uwagę na to, że niezależnie od zapisów prawa w nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii, polskie leśnictwo na trwałe jest związane z krajową polityką energetyczną, a zwiększający się udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym spowoduje, że rynek biomasy będzie się rozwijał. W ostatnim, zamykającym tę sesję referacie, Arkadiusz Gruchała stwierdził, że leśnicy coraz odważniej i chętniej współpracują ze specjalistami z wielu dziedzin, czerpiąc wiedzę z ich doświadczeń i nauki.

 

 

    Odrębną częścią Konferencji była Sesja posterowa, na której pracownicy Instytutu przedstawili wyniki badań.

 

    Łącznie, w ciągu 2-dniowych uroczystości Instytut odwiedziło blisko 400 Gości.

 

    Z okazji jubileuszu IBL ukazały się następujące wydawnictwa:

 • „Rozwój i osiągnięcia IBL w latach 2006-2015" (kontynuacja wcześniejszych publikacji za lata 1930-2000 i 2001-2005),
 • „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku” – materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej (która odbyła się drugiego dnia uroczystości, 18 czerwca br.),
 • „Placówka Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży”.

    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Jubileuszu: FOTOGALERIA oraz odwiedzenia strony internetowej http://www.jubileusz.ibles.pl, na której zamieszczone zostały wersje elektroniczne posterów (POSTERY), relacje filmowe z pierwszego dnia obchodów oraz film jubileuszowy.

 

opracowanie: Iwona Skrzecz, Artur Sawicki, Joanna Szewczykiewicz, Magda Stasiak

zdjęcia: Katarzyna Tkaczyk, Leszek Kruczek, Artur Sawicki, arch. IBL

TAGI: jubileusz ibl


Więcej Informacji

Co zmniejsza ryzyko negatywnych interakcji pomiędzy wilkami i psami?

Wyniki badań dotyczących interakcji pomiędzy wilkami i psami naukowcy z IBL: Andżelika Haidt i Radosław Gawryś oraz Maciej Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego opublikowali w piśmie "Animals"....więcej »

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »