IBL
Przedświąteczne spotkanie pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa

31
gru
2016

16 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu odbyło się walne zebranie pracowników IBL.

Uczestnicy Walnego zebrania Pracowników Instytutu

   W pierwszej części spotkania dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa dr hab. Janusz Czerepko omówił sytuację finansową IBL oraz przedstawił zrealizowane inwestycje, remonty oraz modernizację infrastruktury IBL. Na podstawie szacunkowych danych można wnioskować, że za 2016 r. Instytut uzyska dodatni wynik finansowy.

   Efektem zaangażowania pracowników naukowych w konkursach na tematy badawcze jest dodatni bilans roboczodni w skali Instytutu. Ponadto jest to kolejny rok, w którym obserwuje się wzrost liczby pracowników komórek administracyjno-ekonomicznych i obsługowych angażujących się w prace merytoryczne w projektach badawczych (łącznie 36 osób, z 20% udziałem roboczodni w projektach). W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wyraźny, bo 2,5-krotny wzrost przychodów z zadań zleconych przez Ministerstwo Środowiska oraz ponad 3,5-krotny wzrost przychodów od zleceniodawców zagranicznych. Największe przychody w działalności IBL związane są z realizacją usług badawczych z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, które stanowią 61%. Zwiększony zakres zadań związanych z realizacją tematów badawczych skutkował dalszym wzrostem zatrudnienia, z 229 w roku ubiegłym do 241 pracowników. Nadal najliczniejszą grupą w strukturze zatrudnienia są pracownicy inżynieryjno-techniczni w zakładach i laboratoriach (84 – 35%).

   W dalszej części spotkania Dyrektor przypomniał o najważniejszych wydarzeniach oraz osiągnięciach pracowników Instytutu w mijającym roku, zwracając szczególną uwagę na dorobek naukowy pracowników. W 2016 roku 1 pracownik uzyskał stopień doktora habilitowanego i 3 stopień doktora.

   Do najcenniejszych wyróżnień, jakie Instytut otrzymał w mijającym roku, należy zaliczyć Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2016, przyznaną w kategorii Jednostki Naukowe, będącą ogólnopolskim wyróżnieniem doceniającym polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową, realizujące najbardziej innowacyjne projekty w ramach programów unijnych i krajowych.

Stoisko promocyjne Programu LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych"

   Doceniony został również wkład pracowników IBL w rozwój Festiwalu Nauki. Podczas seminarium podsumowującego „20 lat Festiwalu Nauki w Instytucie Badawczym Leśnictwa" dwie odznaki Festiwalu Nauki otrzymali edukatorzy biorący udział w FN od pierwszej edycji: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska oraz Wojciech Janiszewski.

   Ten rok obfitował w liczne sukcesy sportowe pracowników, zwłaszcza w lekkoatletyce, a sukces I Biegu Instytutu Badawczego Leśnictwa „Naukowcy na start" będzie owocował kolejnymi jego edycjami.

   Szczególnym docenieniem pracowników Instytutu było przyznanie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. inż. Konrada Tomaszewskiego, najwyższego leśnego wyróżnienia leśnego - Kordelasów Leśnika Polskiego. Otrzymali je Profesorowie: Arkadiusz Bruchwald, Andrzej Klocek (brylantowy) i Jacek Hilszczański.

   W 2016 r. przeprowadzono liczne szkolenia, z których największą popularnością cieszyły się: „Zarządzanie sobą w czasie" i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

   Nadal jednym z głównych celów kierownictwa IBL jest poprawa wskaźników charakteryzujących osiągnięcia naukowe pracowników. Dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych liczba publikacji przypadająca na jednego pracownika naukowego/rok ciągle rośnie i w ciągu 4 ostatnich lat wzrosła z 0,70 do 0,97, a wskaźnik Impact Factor z 0,19 do 1,07. Wzrosła też przeciętna liczba punktów za czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawana na jednego pracownika naukowego IBL – z 10,66 w 2013 r. do 18,54 w 2016 r.

   W 2016 r. Instytut Badawczy Leśnictwa był organizatorem lub współorganizatorem 14 konferencji, w tym pięciu międzynarodowych, które odbyły się w: Sękocinie Starym, Białowieży, Będlewie, Krakowie i Poznaniu oraz 17 seminariów naukowych. W ramach działalności statutowej w bieżącym roku w Instytucie realizowanych jest 39 projektów badawczych oraz 8 innych zadań w ramach dotacji dla młodych naukowców.

   W bieżącym roku odbyły się 4 posiedzenia Rady Naukowej IBL (kadencji 2012-2016) oraz 2 posiedzenia Rady Naukowej IBL (kadencji 2016-2020). Najważniejsze uchwały i opinie tego ciała kolegialnego dotyczyły:

   W podsumowaniu prezentacji Dyrektor Instytutu stwierdził, że formuła otwartych spotkań tzw. szerokiego kierownictwa Instytutu, w których udział biorą nie tylko kierownicy zakładów merytorycznych, ale również samodzielni pracownicy naukowi, przedstawiciele związków zawodowych i rady pracowników oraz wszyscy pracownicy, sprawdziła się i winna być kontynuowana w przyszłości.

Gratulacje z rąk Dyrektora Instytutu dr. hab. Janusza Czerepko za podwójne zwycięstwo w VII edycji Konkursu Fotograficznego „Las jakiego nie znamy" - Nagrodę publiczności i GRAND PRIX odebrał mgr Wojciech Młynarski

   Na zakończenie dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko zaznaczył, jak ważne dla rozwoju Instytutu jest zaangażowanie wszystkich pracowników. Następnie zaprosił wszystkich pracowników do pamiątkowego zdjęcia oraz podziękował za współpracę w mijającym roku. Po spotkaniu Dyrektor w mieniu kierownictwa IBL złożył życzenia świąteczno-noworoczne pracownikom Instytutu.

   Walne zebranie było kolejną okazją do spotkania całej społeczności Instytutu, przełamania się opłatkiem i wzajemnego złożenia życzeń.

Pracownicy Instytutu w dniu 16 grudnia 2016 r.

 

Opracowanie: Artur Sawicki

Zdjęcia: Leszek Kruczek, Artur Sawicki

TAGI: walne zebranie pracowników


Więcej Informacji

Ocena stanu zdrowotnego Dębu Bartka

W dniu 16 kwietnia br., na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk (RDLP w Radomiu), pracownicy Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa zainaugurowali badania mające na celu kompleksową ocenę stanu zdrowotnego pomnika przyrody Dąb Bartek, wraz ze wskazaniem zaleceń dotyczących zachowania tego obiektu w dobrej kondycji zdrowotnej....więcej »

Kontrolowane wypalanie wrzosu

Okres wczesnej wiosny to pora zwiększonego zagrożenia pożarowego i występowania pożarów, którym szczególnie służy martwa i przesuszona pokrywa gleby (przede wszystkim trawiasta) przed ruszeniem wegetacji....więcej »

55 lat Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

1 kwietnia 2018 r. minęło 55 lat od utworzenia Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu....więcej »

X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej

W dniach 13–15 marca 2018 r. odbyła się X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, której współorganizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie”....więcej »