IBL
Przywracanie przyrody do naszego życia

07
lip
2021

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”

   W 2020 roku Komisja Europejska zatwierdziła unijny dokument: Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia", który formułuje założenia ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałania zmianom klimatu. W założeniach strategii przyjęto między innymi, że ochroną prawną zostanie objęte 30% powierzchni lądowej krajów UE, natomiast 10% powierzchni zostanie całkowicie wyłączone z użytkowania.
   Jako przedstawiciele nauk leśnych w pełni popieramy potrzebę ochrony ekosystemów lądowych, a w szczególności ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz zdecydowanie podkreślamy potrzebę podjęcia pilnych działań mających na celu ograniczanie wszystkich czynników powodujących degradację ekosystemów leśnych i negatywnie wpływających na ich bioróżnorodność oraz na warunki klimatyczne.
   Jednakże sposób, w jaki planuje się ochronę bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie zmianom warunków życia na ziemi, a w szczególności zmianom klimatu, nie uwzględniający aktualnego stanu wiedzy, interesów społeczeństw lokalnych oraz procesów globalnych, wzbudza nasze wątpliwości.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   In 2020, the European Commission approved the EU document: 2030 Biodiversity Strategy "Restoring nature to our life", which formulates assumptions concerning the protection of biodiversity and counteracting climate change. In the strategy, it was assumed that 30% of the land area of EU countries would be covered by legal protection, while 10% of the area will be excluded entirely from management practices.
   As representatives of forest science, we fully support the need to protect terrestrial ecosystems, especially forest ecosystems and their biodiversity, and underline the need for urgent action to reduce factors causing the degradation of forest ecosystems and negatively affect their biodiversity as climatic conditions.
    However, the way it is planned to protect biodiversity and prevent changes in living conditions on the Earth, particularly climate change, does not consider the current state of knowledge, the interests of local societies and global processes cause our doubts.
 
 
 
 
 

TAGI: ue stanowisko knlitd pan


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »