Opracowanie: Janusz Czerepko Zakład Siedliskoznawstwa IBL
IBL
Seminarium - Instrukcja Natura 2000

15
gru
2008

W dniu 15 grudnia 2008 r. w IBL odbyło się seminarium, na którym przedstawiono postępy prac nad realizacją projektu pt. "Instrukcja sporządzania planu zarządzania (ochrony) obszarami Natura 2000 na terenach leśnych" zleconego przez DGLP.

W seminarium, oprócz zespołu autorów i konsultantów, uczestniczyli również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

   Po powitaniu i wprowadzeniu do seminarium, którego dokonał dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa - prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, obrady moderował prof. Kazimierz Rykowski.


 
Uczestnicy seminarium

 

Jako pierwsza swój referat zaprezentowała Pani Christina Bauer z Bawarskiego Instytutu Leśnego (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft - LWF), omawiając doświadczenia związane ze sporządzaniem i implementacją planów zarządzania na obszarach leśnych Natura 2000. Ponadto Pani Bauer przedstawiła kompetencje organów administracji leśnej w kwestii zarządzania obszarami Natura 2000 w Bawarii i praktyczne zastosowanie przyjętej metodologii opracowania oraz sposób prowadzenia monitoringu, raportowania stanu siedlisk i gatunków na obszarach OSO i SOO. W Bawarii dominuje własność prywatna lasów - 70%. Obszary Natura 2000 zajmują 18% powierzchni lasów (774 obiekty OSO i SOO - 449 tys. ha), z tego 66% występują na terenie lasów państwowych. Plany zarządzania na obszarach leśnych Natura 2000 są sporządzane i realizowane przez leśników na różnych szczeblach organizacyjnych - począwszy od Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa, poprzez siedem zespołów realizacyjnych, 47 lokalnych biur ds. konsultacji z właścicielami lasów związane z implementacją planów, monitoringiem, raportowaniem i kontrolą. LWF natomiast prowadzi szeroko zakrojoną działalność związaną z osłoną naukową procesu sporządzania planów zarządzania obszarami Natura 2000, opracowując przy tym instrukcje i przewodniki, zarówno dotyczące kartowania oraz monitorowania siedlisk, jak i ochrony gatunków i siedlisk. Opracowana przez LWF instrukcja sporządzania planów zarządzania na obszarach leśnych Natura 2000 posłużyła jako wzorzec dla projektu Instrukcji opracowywanego przez IBL.

Christina Bauer i Janusz Czerepko

 

Prezentacja Pani Bauer wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników, zadano wiele pytań i rozpoczęła się dyskusja. Pytano m.in. o bawarskie rozwiązania dotyczące monitoringu siedlisk i gatunków z załączników Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, organizację nadzoru i zarządu nad chronionymi obszarami, jak również o podmioty odpowiedzialne za finansowanie realizacji planów oraz zawartych w nich działań ochronnych.

      Dr Janusz Czerepko (kierownik projektu) w swoim wystąpieniu przedstawił ogólne informacje o realizowanym od dwóch miesięcy w Instytucie temacie badawczym oraz o sieci Natura 2000 w odniesieniu do obszarów leśnych, podstawy prawne, jak i wersję roboczą projektu Instrukcji wraz z załącznikami. Po prezentacji rozpoczęła się dwugodzinna dyskusja nad projektem, gdzie zastanawiano się nad docelową zawartością opracowywanej Instrukcji, jej umiejscowieniem w obecnych dokumentach planistycznych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody oraz nad możliwością włączenia planu zarządzania obszarami Natura 2000 do planu urządzania lasu.

 

 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr Marian Pigan na wstępie dyskusji wyraził zadowolenie, że to Instytut Badawczy Leśnictwa zorganizował seminarium, jako jednostka obiektywna w świetle podjętego w temacie problemu - sporządzania planów zarządzania (ochrony) obszarami Natura 2000. W dalszej części Dyrektor poinformował o aktualnym stanie prawnym i trwających pracach legislacyjnych związanych z wydaniem rozporządzeń dotyczących sporządzania planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Dyrektor podkreślił również, że w każdym planie urządzania lasu winny znaleźć się zapisy wspólne dla obszaru Natura 2000 i winien być to w końcu jeden dokument, ewentualnie rozszerzony o odpowiednie załączniki. Reasumując dyrektor Marian Pigan zainicjował dyskusję nad końcową wersją opracowania, a mianowicie czy ma to być „instrukcja", czy też „zasady" sporządzania planów zarządzania na obszarach leśnych Natura 2000. Warto przy tym zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad nowelizacją Instrukcji urządzania lasu i po przetestowaniu Instrukcji sporządzania planu zarządzania (ochrony) obszarami Natura 2000 na terenach leśnych, mogłaby ona być częścią Instrukcji urządzania lasu.

       Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej dr Janusz Dawidziuk zwracał uwagę na integralność planu ochrony Natura 2000 z planem urządzania lasu w świetle art. 30 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody, gdzie jest mowa o tym, że plan urządzania lasu dla nadleśnictwa położonego w granicach obszaru Natura 2000 staje się planem ochrony, jeśli tylko spełnia wymogi stawiane planom ochrony określonym w art. 29 Ustawy.

 

 

      Dr Ryszard Kapuściński - zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej oraz Pani mgr Jolanta Błasiak – naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody DGLP podjęli dyskusję nad możliwościami realizacji tematu w obecnych uwarunkowaniach prawnych oraz zgłosili uwagi nawiązujące do merytorycznej zawartości Instrukcji.

 

 

      Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - Pan Jakub Dziubecki wyraził obawy, czy zapis art. 30 Ustawy o ochronie przyrody może rzeczywiście usprawnić proces zatwierdzania planów ochrony na obszarach Natura 2000 w lasach. Podkreślił, że jest to bardzo duże wyzwanie dla Lasów Państwowych, gdyż obecnie już są realizowane plany ochrony dla obszarów wyznaczonych na podstawie Dyrektywy Ptasiej i powstaje zupełnie nowa sytuacja. Gddy na terenie leśnym również będzie powstawał plan urządzania i jeśli nie spełni on warunku zgodności z planem ochrony, wtedy nie musi „stać się" w myśl art. 30 Ustawy planem ochrony i będzie on podlegał procedurom oceny oddziaływania na środowisko.

     W końcowej części seminarium naczelnik Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu DGLP mgr Wojciech Fonder podkreślił ważność projektu oraz podziękował organizatorom za możliwość dyskusji nad realizowanym w Instytucie tematem.

 

     Zaproszeni goście wyrazili również chęć zgłaszania uwag do przedstawionego projektu Instrukcji. Następne spotkanie zostanie zorganizowane, gdy będzie już opracowany cały tekst projektu instrukcji i wtedy do obrad przy tzw. okrągłym stole zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych.


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »