Seminarium TREEBREEDEX: "Co wnoszą do nauk biologicznych duże sieci doświadczalne o zasięgu europejskim?"

22
cze
2010

W dniach 22-24 czerwca 2010 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt.: „What do large genetic field experimental networks across Europe bring to the scentific community”. Seminarium organizowane było przez IBL, Instytut Dendrologii PAN i LFP, Landesforst-Präsidium Sachsen, Pirna OT Graupa z Niemiec w ramach projektu Treebreedex.

 

Seminarium TREEBREEDEX: "Co wnoszą do nauk biologicznych duże sieci doświadczalne o zasięgu europejskim?"

Część terenowa w Nadleśnictwie Suchedniów.

    W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób z 13 europejskich krajów m.in.: Irlandii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Litwy i Ukrainy. Uczestników seminarium powitał Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki i koordynator Treebreedex Luc Paques.

    Pierwsza sesja plenarna dotyczyła możliwości wykorzystania sieci doświadczeń proweniencyjnych dla nauk biologicznych. Referat wprowadzający wygłosił prof. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN. Przedstawił on historię badań leśnych doświadczeń rosyjskich i francuskich nad „sosną ryską". Dane pochodzące z prowadzonych doświadczeń terenowych wykazują, że populacje drzew leśnych dostosowane są do klimatu ich pochodzenia. Informacja ta ma szczególne znaczenie w świetle następujących zmian klimatycznych.

Treebreedex

Profesor Dag Lindgren

 

 

Treebreedex_1

Sesja posterowa – na pierwszym planie Luc Paques

 

 

    W drugiej sesji pt."What do genetic field trials tell about the future use of forest reproductive material?" prof. Csaba Mátyás z Uniwersytetu w Sopronie na Węgrzech przedstawił rolę badań proweniencyjnych. W jego ocenie dostosowanie do zmian klimatycznych nie może opierać się jedynie na naturalnych procesach aklimatyzacji ekosystemów, a ingerencja człowieka jest niezbędna dla zmniejszenia presji środowiska i zapewnienia zrównoważonego rozwoju lasów. Charakter problemów wymaga współpracy międzynarodowej i podziału obowiązków na poziomie krajowym (krajowe programy leśne).

   W sesji trzeciej podsumowano wyniki badań prowadzonych na powierzchniach proweniencyjnych. Terenowe powierzchnie doświadczalne często są "quick and easy" sposobem zbierania materiału do badań genetycznych. Lagercrantz i Ryman (1988, 1990) wykorzystali markery izoenzymatyczne do oceny zmienności świerka z doświadczenia IUFRO 1964/68 w Szwecji. Istnieje wiele sposobów wykorzystania tych powierzchni np. ocena różnorodności genetycznej i plastyczności populacji, analiza zjawisk adaptacji i wpływu selekcji, badania z zakresy genomiki oraz dziedziczenia epigenetycznego w populacjach.

    Czwarta sesja plenarna poświęcona była ograniczeniom sieci dużych doświadczeń proweniencyjnych. W tych badaniach podkreślono rolę jaką pełnią markery molekularne.

    W dyskusji podkreślono znaczenie dużej skali doświadczeń proweniencyjnych dla praktyki leśnej i przemysłu drzewnego.

Treebreedex_2

Część terenowa – Sękocin. Powierzchnia doświadczalna
z sosną zwyczajną z serii IUFRO 1982. Gerry Douglas
  i Caba Matyas dyskutują o wynikach doświadczenia

 

 

     Seminarium było także okazją do obejrzenia powierzchni doświadczalnych sosny IUFRO 1982 w Sękocinie i powierzchni EVOLTREE (ISS) Bliżyn oraz rezerwatów modrzewia w Świniej Górze i w Nadleśnictwie Grójec - „Modrzewina".

    Dzięki włączeniu się w organizację przedsięwzięcia leśników z nadleśnictw Suchedniów i Grójec oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, sesja zyskała wymiar zastosowania badań w praktyce

 

oprac. Iwona Szyp-Borowska i Anna Jagielska

 

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • Termin: 22 czerwiec 2010 00:00 - 24 czerwiec 2010 00:00
  • Opiekun wydarzenia: prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Luc Paques