Wykład dr. Timothy Hall'a pt. „Developing European Research Area – ERANET EUPHRESCO”.

15
maj
2009

W dniu 15 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wykład dr. Timothy Hall'a pt. „Developing European Research Area – ERANET EUPHRESCO”.

<img alt="Wykład dr. Timothy Hall'a pt. „Developing European Research Area – ERANET EUPHRESCO" ."="" class="newsImage" data-cke-saved-src="/documents/10180/87004/Wyklad_dr_Timothy_Halla.jpg?t=1375293868752" src="/documents/10180/87004/Wyklad_dr_Timothy_Halla.jpg?t=1375293868752" style="width: 160px; height: 200px;" title="Dr Timothy Hall - dyrektor 2. Priorytetu 7. Programu Ramowego"> </a> <p class="discreet"> <span id="parent-fieldname-imageCaption">Dr Timothy Hall - dyrektor 2. Priorytetu 7. Programu Ramowego </span></p> </div> <div class="plain" id="parent-fieldname-text"> <p class="link-external">    <strong>Dr Timothy Hall</strong> jest dyrektorem <strong>2. Priorytetu</strong> (Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia) <a class="external-link" data-cke-saved-href="http://www.kpk.gov.pl/7pr" href="http://www.kpk.gov.pl/7pr"><strong>7. Programu Ramowego.</strong></a> W zakresie badań i rozwoju technologicznego <strong>7PR</strong> jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Program zaplanowany jest na siedem lat (2007-2013), a jego budżet wynosi prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z <strong>6PR</strong>.</p> <p>    7PR jest głównym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła Rada Europejska w Lizbonie w marcu 2000 r.: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Do osiągnięcia tego celu niezbędne będzie ścisłe połączenie edukacji, badań i innowacyjności.</p> <p>    Dr Timothy Hall w syntetyczny sposób przedstawił główne kierunki i priorytety Unii Europejskiej w zakresie badań leśnych wchodzących w skład 2. Priorytetu Badań 7PR (Programu Ramowego), podając mechanizmy i instrumenty wspierania projektów badawczych.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"> <img alt="WPP.jpg" class="image-inline" data-cke-saved-src="/documents/10180/87004/WPP.jpg?t=1375293916812" src="/documents/10180/87004/WPP.jpg?t=1375293916812" style="width: 400px; height: 320px;"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"> Procedura konsultacji <strong>Programu Pracy</strong> w Priorytecie 2. (KBBE) 7PR</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"> przed ogłoszeniem konkursów na zgłoszenie wniosków badawczych</p> <p>    Po wykładzie odbyła się dyskusja. <strong>Prof. dr hab. Stanisław Zając</strong> (kierownik Zakładu Ekonomiki i Polityki Leśnej IBL) w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na dwa zasadnicze aspekty:</p> <p> - niedostateczne uwzględnienie zagadnień ekonomicznych w priorytetach badawczych UE, gdzie w zdecydowanej części dominują zagadnienia ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz publicznej roli lasów;</p> <p class="link-external"> - dominację w UE kierunku łączenia zagadnień leśnych i drzewnych w jeden "łańcuch wartości": od leśnictwa po końcowego "konsumenta" - użytkownika wyrobów z drewna. W przypadku Polski realizacja współpracy obu sektorów w tak sformułowanej strategii zgodnej z <a class="external-link" data-cke-saved-href="http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pl.htm" href="http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pl.htm"><strong>Traktatem Lizbońskim</strong></a> jest bardzo utrudniona ze względu na ich specyfikę - bardzo silnego państwowego sektora leśnego i niemal w 100% prywatnego sektora przemysłu drzewnego.</p> <p class="link-external">     Następnie głos zabrał <strong>dr inż. Tomasz Oszako -</strong> koordynator badań w zakresie leśnictwa i przemysłu drzewnego w Dyrektoriacie Nauki - Referacie Rolnictwa, Leśnictwa, Rybołówstwa i Akwakultury (pracownik naukowy IBL). Stwierdził, że powinniśmy lobbować za wejściem Polski do <a class="external-link" data-cke-saved-href="http://www.woodwisdom.net/" href="http://www.woodwisdom.net/"><strong>ERA-net Wood Wisdom</strong></a> (np. IBL, Instytut Technologii Drewna) i <a class="external-link" data-cke-saved-href="http://www.euphresco.org/" href="http://www.euphresco.org/"><strong>Euphresco</strong></a> (IBL, ISK, IUNG, PIORiN). Zwrócił również uwagę na to, że powinniśmy starać się o udział ekspertów leśników w pracach Komitetu Programowego KBBE (<em>ang. Knowledge-Based Bio-Economy - Gospodarki opartej na wiedzy)</em> oraz zaprosić do IBL polskiego eksperta biorącego udział w posiedzeniach Komitetu Doradczego <a class="external-link" data-cke-saved-href="http://www.scar.org/" href="http://www.scar.org/"><strong>SCAR</strong></a> i przedyskutować tematykę leśna, za którą warto lobbować w Brukseli (np. w <a class="external-link" data-cke-saved-href="http://forestgenomics.com/" href="http://forestgenomics.com/"><strong>Forest Genomics</strong></a>).</p> <p>    W ocenie dr. Tomasza Oszako należy dokładnie rozpoznać oczekiwania środowiska naukowego z zakresu leśnictwa (SGGW, Uniwersytety w Poznaniu i Krakowie, Instytut Dendrologii w Kórniku, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu) i zaproponować wspólną tematykę, która powinna być finansowana ze środków publicznych Unii Europejskiej i przesłana do biura <strong>Platformy Technologicznej Sektora Profitującego z Lasów</strong> (ang. <em>Forest-Based Sector Technology Platform</em>, w skrócie <strong>FTP</strong>) w Brukseli.</p> <p class="link-external">    Nieodzowne wydaje się również ustalenie z KPK szkolenia w IBL dla młodych naukowców w ramach systemu stypendialnego <a id="1" data-cke-saved-name="1" name="1"></a><a class="external-link" data-cke-saved-href="http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/3.html" href="http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/3.html"><strong>Akcje Marie Curie</strong></a>, w formie szkoleń indywidualnych i instytucjonalnych.</p> <p class="link-external">     Na zakończenie spotkania pani <strong>mgr Bożena Podlaska</strong>, koordynator 7PR zajmująca się współpracą w zakresie - Żywności, Rolnictwa i Biotechnologii, przedstawiła aktualne inicjatywy <a class="external-link" data-cke-saved-href="http://www.kpk.gov.pl/" href="http://www.kpk.gov.pl/"><strong>Krajowego Punktu Kontaktowego</strong></a>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"> <img alt="Bozena Podlaska.jpg" class="image-inline" data-cke-saved-src="/documents/10180/87004/Bozena_Podlaska.jpg?t=1375293972500" src="/documents/10180/87004/Bozena_Podlaska.jpg?t=1375293972500" style="width: 274px; height: 342px;"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"> <strong>Mgr Bożena Podlaska</strong> z Krajowego Punktu Kontaktowego</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"> 7. Programu Ramowego</p> <p>  </p> <p> Tekst i zdjęcia: <strong>Artur Sawicki</strong></p> <p> <strong>Zakład Informacji Naukowej IBL</strong></p> </div>

Szczegóły

  • Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • Termin: 15 maj 2009 00:00
  • Opiekun wydarzenia: dr Timothy Hall