Niestacjonarne Studia Doktoranckie - VI

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym ogłasza nabór na VI edycję 4-letnich (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa

         Program studiów jest realizowany w okresie 4 lat (8 semestrów) i obejmuje 14 sześciodniowych (poniedziałek-sobota) sesji na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym i 2 czterodniowe sesje terenowe. Opłata za jeden semestr studiów wynosi 4000,00  zł. i nie obejmuje kosztów dojazdów oraz utrzymania podczas trwania sesji.

Oferta  studiów doktoranckich w IBL jest kierowana do:

  • pracowników Lasów Państwowych,
  • pracowników jednostek organizacyjnych działających na rzecz leśnictwa i ochrony przyrody  leśnej,
  • innych osób o kwalifikacjach umożliwiających zrealizowanie programu studiów i ubieganie   się o stopień doktora nauk leśnych.

       Zainteresowani Kandydaci proszeni są o przesłanie na adres Instytutu (z dopiskiem NSD) w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie z określeniem zainteresowań naukowych,
  • odpis dyplomu magisterskiego,
  • curriculum vitae z informacją o dotychczasowej pracy zawodowej oraz ewentualnym wykazem publikacji i wygłoszonych referatów,
  • 3 fotografie paszportowe (3,5 cm x 4,5 cm),
  • informacja z jakiego języka obcego oraz dyscypliny podstawowej Kandydat zamierza przystąpić do egzaminu doktorskiego po zakończeniu studiów.

Warunkiem zakwalifikowania na studia będzie pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej związanej z wybraną dyscypliną podstawową spośród: ekologii, genetyki drzew leśnych, hodowli, ochrony, produkcyjności, urządzania i użytkowania lasu, siedliskoznawstwa, łowiectwa, ekonomiki leśnictwa i polityki leśnej, w zależności od zainteresowań kandydata, oraz z podstaw znajomości języka obcego nowożytnego (do wyboru). Limit przyjęć na studia wynosi 20 osób. Na podstawie oceny uzyskanej przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, która określi kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla studiów.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się we wrześniu 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym. O dokładnej dacie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym pismem w terminie późniejszym.
Zajęcia na studiach rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Data inauguracji i pierwszego zjazdu zostanie podana do wiadomości przyjętym Kandydatom w odpowiednim terminie.
Regulamin studiów oraz szczegółowy program zajęć (linki) znajdują się poniżej.

Adres do korespondencji i informacje:
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn

Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich -  dr hab. Dorota Hilszczańska, prof. nadzw.
tel. 22 7150 502,  e-mail: D.Hilszczanska@ibles.waw.pl

Sekretarz studiów - dr inż. Monika Małecka
tel. 7150 561, e-mail: M.Malecka@ibles.waw.pl

Sekretariat Instytutu: 
tel. 22 7150 602, fax. 22 7150 391