Plan seminariów w IBL

Tematyka i terminy planowanych seminariów w Instytucie w okresie styczeń – grudzień 2017 r.

SEMINARIA OGÓLNOINSTYTUTOWE

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor Lokalizacja wydarzenia 
1. 16 lutego  Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 latmgr inż. Artur Sawicki (INP) IBL Sękocin Stary
2. 5 kwietnia Zastosowanie badań molekularnych w leśnictwiedr hab. Justyna Nowakowska (LBM), dr inż. Anna Tereba, dr inż. Agata Konecka, dr hab. Małgorzata Sułkowska IBL Białowieża
3. 10 maja Odnowienie naturalne dębu w drzewostanach sosnowych a zjawisko zoochoriidr hab. Dorota Dobrowolska (EL), dr Grażyna Olszowska i  dr Przemysław Kurek (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu) IBL Sękocin Stary
4. 25 maja Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasudr hab. Ryszard Szczygieł (SPOPL), mgr inż. Mirosław Kwiatkowski, mgr inż. Bartłomiej Kołakowski, dr inż. Józef Piwnicki IBL Sękocin Stary
5. 21 września Stan zdrowotny jesionu wyniosłego w Polsce na tle nowych badańdr hab. Tomasz Oszako (OL), dr hab. Justyna Nowakowska (LBM), dr inż. Anna Tereba, mgr Miłosz Tkaczyk, mgr inż. Artur Pacia (Nadleśnictwo Chojnów) IBL Sękocin Stary
6.seminarium odwołane Wpływ gospodarki leśnej na kształtowanie się zasobów genowych oraz zmianę zmienności genetycznej drzew leśnychdr inż. Agata Konecka (LBM), dr inż. Tadeusz Zachara (HL), prof. dr hab. Brzeziecki (SGGW) i in. IBL Sękocin Stary
7.seminarium przełożone Aktywność enzymatyczna jako czuły wskaźnik zmian w środowisku glebowymdr inż. Grażyna Olszowska (EL) IBL Sękocin Stary
8.seminarium
odwołane
Dynamika zmian ekosystemów leśnych a status ochrony, na przykładzie „Grzęd" w Biebrzańskim Parku Narodowymdr Małgorzata Falencka-Jabłońska (EL) IBL Sękocin Stary
9. 19 października Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernychdr inż. Tomasz Jaworski (OL) i in. IBL Sękocin Stary
10.seminarium przełożone Długoterminowa dynamika populacji świerka w Puszczy Białowieskiejdr  inż. Ewa Zin (LN) IBL Sękocin Stary
11. 30 listopada Wpływ dodatkowego wczesnoletniego pokarmu na strukturę i dynamikę liczebności hibernujących gryzoni nadrzewnych na przykładzie – popielic (Glis glis)dr hab. Zbigniew Borowski (EL) IBL Sękocin Stary
12. 7 grudnia Przyczyny zamierania modrzewia w północno- wschodniej i południowej Polscedr hab. Wojciech Grodzki (LG) i dr inż. Tomasz Jabłoński (OL) IBL Sękocin Stary

 

*) Zakłady naukowe i Laboratoria:  EL – Zakład Ekologii Lasu, HL – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, LG – Zakład Lasów Górskich, LN – Zakład Lasów Naturalnych, OL – Zakład Ochrony Lasu, ZZ – Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, CS - Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, BM - Laboratorium Biologii Molekularnej, Ppoż – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; INP - Informacja Naukowa i Promocja.

Seminaria ogólnoinstytutowe odbywają się o godz. 1100

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE

ZAKŁAD EKOLOGII LASU

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 18 stycznia  Monitoring restytucji cisa pospolitego w Nadleśnictwie Skarżysko dr inż. Dorota Grygoruk
2. 25 stycznia Wieloletnia dynamika liczebności populacji lisa na obszarach leśnych o różnym stopniu antropogenicznego przekształcenia dr Jakub Gryz
3. 5 kwietnia Określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatunkowego drzewostanu dr inż. Grażyna Olszowska
4. 12 września Wpływ antropopresji i ryzyka drapieżnictwa na żerowanie jeleniowatych mgr inż. Adam. Wójcicki
5. 24 października Zmiany składu florystycznego oraz struktury drzewostanu lasów lęgowych w Puszczy Białowieskiej pod wpływem działalności bobra mgr inż. Radosław Gawryś
6. 7 listopada Wpływ zróżnicowanego ryzyka drapieżnictwa ze strony wilków na zachowanie jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) mgr Andżelika Haidt

ZAKŁAD HODOWLI LASU i GENETYKI DRZEW LEŚNYCH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 31 stycznia  Wpływ różnych metod trzebieży na wzrost drzewostanów sosnowych i ich odporność względem czynników abiotycznych i biotycznych dr inż. Tadeusz Zachara
2. 14 marca Wartość hodowlana rodów sosny zwyczajnej w V regionie testowania mgr inż. Olena Kolchanova
3.seminarium przełożone Zmienność sosny zwyczajnej w doświadczeniu IUFRO 1982 dr hab. Jan Kowalczyk
4. 3 lipca Leśne powierzchnie referencyjne jako element trwałego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego leśnictwa w leśnych kompleksach promocyjnych – wyniki badań I etapu dr inż. Wojciech Gil
5. 5 września Adaptacja do zmieniających się warunków pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w polskich doświadczeniach proweniencyjnych w świetle analiz dendroklimatycznych mgr inż. Piotr Wrzesiński
6. 12 września 70 lat badań nad zmianami w obradzaniu głównych gatunków lasotwórczych – czy wiemy co nas czeka? dr inż. Szymon Jastrzębowski, mgr inż. Władysław Kantorowicz
7. 10 października Wspomnień czar – X rocznica założenia proweniencyjno-rodowych powierzchni badawczych z brzozą brodawkowatą dr inż. Tomasz Wojda
8. 24 października Produkcyjność wybranych odmian topoli na plantacjach energetycznych  dr inż. Marzena Niemczyk
9. 14 listopada Zastosowanie anatomii ilościowej drewna w badaniach proweniencyjnych świerka pospolitego dr inż. Marcin Klisz
10. 21 listopada Zmienność i różnorodność genetyczna 10 proweniencji świerka dr inż. Paweł Przybylski
11. 14 grudnia Wpływ warunków pogodowych na kwitnienie, owocowanie oraz rozwój siewek dębu szypułkowego rosnącego w warunkach klimatu oceanicznego i kontynentalnego dr inż. Szymon Jastrzębowski, dr inż. Marcin Klisz, mgr inż. Władysław Kantorowicz
12. 18 grudnia Charakterystyka fenologiczna wchodzenia w okres spoczynku zimowego rodów jarzębu brekinii na powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwach: Jamy i Syców dr hab. Małgorzata Sułkowska, mgr inż. Marek Rzońca
 
ZAKŁAD LASÓW GÓRSKICH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 7 marca  Ocena różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP w Krośnie - metodyka i wstępne wyniki inwentaryzacji entomologicznej dr hab. Wojciech Grodzki, dr inż. Mieczysław Kosibowicz, mgr inż. Magdalena Ranocha
2. 8 września Wzrost odnowień górskich pochodzeń sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. na siedliskach lasowych w Karpatach dr inż. Sławomir Ambroży
3. 20 listopada Zbiory entomologiczne i fitosocjologiczne obszarów górskich Polski w zasobach Zakładu Lasów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie dr inż. Marcin Jachym, dr inż. Sławomir Ambroży
 
ZAKŁAD LASÓW NATURALNYCH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 11 września  Tempo i kierunki zmian składu gatunkowego drzewostanów wyłączonych z ingerencji człowieka na przykładzie stałych powierzchni badawczych IBL w okresie minionych 30 lat dr hab. Rafał Paluch, mgr inż. Karolina Gabrysiak
2. 7 listopada Monitoring zanieczyszczeń w Puszczy Białowieskiej prof. dr hab. Elżbieta Malzahn
3. 21 listopada Mrówki leśne w Leśnictwie Stoczek dr Izabela Sondej
4. 5 grudnia Pirofilne chrząszcze (Coleoptera) prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, mgr inż. Krzysztof Sućko
5. 13 grudnia Ogień a dominacja sosny w borach Puszczy Białowieskiej dr inż. Ewa Zin
 
 
ZAKŁAD OCHRONY LASU
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 20 stycznia  Działalność naukowo-organizacyjna ZOL - podsumowanie roku 2016 i plany na rok 2017 dr hab. Iwona Skrzecz
2. 27 stycznia Metody analizy składu chemicznego drewna po inokulacji preparatem biologicznym mgr inż. Adrian Witczak (SGGW)
3. 2 lutego
(czwartek)
Występowanie borecznika sosnowca Diprion pini oraz borecznika zielonożółtego Gilpinia virens a cechy drzewostanu i siedliska mgr inż. Piotr Gawęda (ZOL w Gdańsku)
4. 10 lutego Rola nauki w ocenie ryzyka przenoszenia i zadomowienia szkodników kwarantannowych Pracownicy Zakładu
5. 17 lutego Seminarium dyskusyjne dotyczące nowych projektów badawczych dr hab. Iwona Skrzecz
6. 24 lutego Możliwości wykorzystania entomopatogenicznych nicieni do redukcji liczebności szeliniaka sosnowca Hylobius abietis – wyniki badań uzyskanych w projekcie BIOCOMES dr Katarzyna Kubiak-Siwińska, dr inż. Katarzyna Sikora
7. 3 marca Skuteczność preparatów biologicznych w ochronie szkółkarskich roślin leśnych przed patogenami zgorzelowymi – wyniki 3-letnich badań uzyskanych w projekcie BIOCOMES dr inż. Katarzyna Sikora
8. 10 marca Aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania biopreparatów w ochronie roślin mgr inż. Hanna Szmidla
9. 17 marca Możliwości wykorzystania udoskonalonego syntetycznego feromonu płciowego i zmodyfikowanej pułapki do monitoringu rójki barczatki sosnówki Dendrolimus pini dr hab. Lidia Sukovata
10. 24 marca Możliwości wykorzystania maczużnika bojowego Cordyceps militaris do ograniczania liczebności owadów zimujących w ściółce dr Alicja Sierpińska
11. 31 marca Badania różnorodności gatunkowej motyli lasów tropikalnych Gujany Francuskiej dr inż. Tomasz Jaworski
12. 29 września Zgrupowania owadów zasiedlających owocniki trufli Tuber spp. dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka i inni
13. 6 października Dlaczego na Islandii nie rosną lasy? mgr inż. Sławomir Ślusarski
14. 13 października Seminarium dotyczące nowych projektów badawczych Pracownicy Zakładu
15. 20 października Aktualne problemy ochrony lasu – 2017 (Konferencja organizowana przez Zakład Ochrony Lasu) Pracownicy Zakładu
16. 27 października Pierwsze wyniki badań z użyciem kamery termowizyjnej do monitoringu liczebności przypłaszczka granatka Phaenops cyanea dr inż. Alicja Sowińska
17. 3 listopada VACAT  
18. 10 listopada Biotyczne i abiotyczne czynniki wpływające na zamieranie drzewostanów modrzewiowych w północno-wschodniej Polsce dr inż. Tomasz Jabłoński i inni
19. 17 listopada Narzędzia informatyczne stosowane w monitoringu środowiska leśnego mgr inż. Sławomir Ślusarski
20. 24 listopada Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych  dr inż. Tomasz Jaworski i inni
21. 1 grudnia Zgrupowania biegaczowatych Carabidae na terenie Puszczy Białowiejskiej dr inż. Grzegorz Tarwacki
22. 8 grudnia Opracowanie programów ochrony plantacji nasiennych gatunków iglastych (tytuł może ulec zmianie) dr inż. Cezary Bystrowski
23. 15 grudnia WIGILIA Pracownicy Zakładu + goście
 
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LEŚNYMI
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 24 stycznia  Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis (DEA) w badaniu efektywności gospodarowania nadleśnictw mgr inż. Wojciech Młynarski
2. 7 lutego Stan zdrowotny sosny zwyczajnej w Polsce na podstawie 10-letnich obserwacji na powierzchniach Monitoringu Lasu  dr inż. Grzegorz Zajączkowski
3. 4 kwietnia Kierunki rozwoju polityki leśnej państwa w świetle nowych uwarunkowań funkcjonowania leśnictwa w Europie dr inż. Adam Kaliszewski
4. 16 maja Zasady przetwarzania pomiarów Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów dr inż. Marek Jabłoński
5. 13 czerwca Model wzrostu drzewostanu prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald, dr hab. Elżbieta Dmyterko
6. 12 września Metody regulacji rozmiaru użytkowania rębnego dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek
7. 10 października Okresowe zmiany wybranych parametrów meteorologicznych mierzonych na automatycznych stacjach meteorologicznych monitoringu intensywnego dr inż. Leszek Kluziński
8. 14 listopada Prezentacja projektu WAMBAF - Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich  mgr inż. Radomir Bałazy
 
LABORATORIUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor  Lokalizacja wydarzenia
1. październik Analizy kodu genetycznego populacji drzew leśnych dr hab. Justyna Nowakowska, dr inż. Agata Konecka, dr inż. Anna Tereba Seminarium wyjazdowe, Nadleśnictwo Młynary
 
Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszone są o kontakt z sekretariatami poszczególnych Zakładów Naukowych i Laboratoriów lub bezpośrednio z autorami seminariów.
 

Serdecznie zapraszamy!