Plan seminariów w IBL

Tematyka i terminy planowanych seminariów w Instytucie w okresie styczeń – grudzień 2018 r.

SEMINARIA OGÓLNOINSTYTUTOWE

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor Lokalizacja wydarzenia 
1. 22 marca
Zastosowanie e-nosa do prognozowania zagrożenia drzewostanów sosnowych przez barczatkę sosnówkę – informacja o projekcie
mgr inż. Sławomir Ślusarski (OL) wraz z zespołem z IBL i Politechniki Warszawskiej IBL Sękocin Stary
2. marzec Możliwości ochrony, uprawy i gospodarowania truflą letnią (Tuber aestivum Vitt.)dr hab. Dorota Hilszczańska (EL) IBL Sękocin Stary
3. 4 października  Zachowania jelenia szlachetnego w zróżnicowanym ryzyku drapieżnictwa ze strony wilkamgr Andżelika Haidt (EL) IBL Sękocin Stary
4. 18 października Pustynia industriogenna w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym – metody rekultywacji i zagospodarowaniadr Małgorzata Falencka-Jabłońska (EL) IBL Sękocin Stary
5. 22 listopada Możliwości wykorzystania patogenów, parazytoidów i drapieżców do ograniczania liczebności szkodliwych owadówdr Alicja Sierpińska i in. (OL) IBL Sękocin Stary
6. 29 listopada Długoterminowa dynamika populacji świerka w Puszczy Białowieskiejdr inż. Ewa Zin (LN) IBL Sękocin Stary
7. drugie półrocze Opracowanie programu integrowanej metody ochrony upraw sosnowych przed owadami i patogenami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD)dr hab. Iwona Skrzecz i in. (OL) IBL Sękocin Stary
8. drugie półrocze Wyniki inwentaryzacji wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik molekularnych - nowe możliwości oceny różnorodności biologicznej i stanu siedlisk leśnychdr inż. Katarzyna Sikora i in. (OL) IBL Sękocin Stary

 

*) Zakłady naukowe i Laboratoria:  EL – Zakład Ekologii Lasu, HL – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, LG – Zakład Lasów Górskich, LN – Zakład Lasów Naturalnych, OL – Zakład Ochrony Lasu, ZZ – Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, CS - Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, BM - Laboratorium Biologii Molekularnej, Ppoż – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; INP - Informacja Naukowa i Promocja.

Seminaria ogólnoinstytutowe odbywają się o godz. 1100

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE

ZAKŁAD EKOLOGII LASU

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 11 kwietnia Zachowania jelenia szlachetnego w zróżnicowanym ryzyku drapieżnictwa ze strony wilkamgr Andżelika Haidt
2. 18 kwietnia Określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatunkowego drzewostanudr Grażyna Olszowska
3. 10 października  Markery SNP jako alternatywa dla markerów mikrosatelitarnych w badaniach z zakresu genetyki populacyjnejdr inż. Anna Tereba
4.  17 paźzdziernika  Owady zasiedlające owocniki trufli (Tuber P. Micheli ex F.H. Wigg.)dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka

ZAKŁAD HODOWLI LASU i GENETYKI DRZEW LEŚNYCH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1.  13 lutego  Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) w Kampinoskim Parku Narodowym dr inż. Paweł Przybylski
2. 28 lutego  Zmiany w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych wokół naturalnych i sztucznych luk oraz dynamika odnowieńdr inż. Tadeusz Zachara
3. 20 marca Występowanie entomopatogenicznego grzyba Beauveria brongniartii w ogniskach gradacyjnych chrabąszczy (Melolontha spp.).dr inż. Marzena Niemczyk
4. 10 kwietnia Aktywność kambium w relacji do rozwoju pąków modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)mgr inż. Marek Rzońca
5. 22 maja Wzrost potomstw drzew matecznych sosny zwyczajnej na powierzchniach testujących w regionie testowania Imgr  Vasyl Mohytych
6.  13 listopada  Wpływ biostymulatorów na żywotność i wzrost sadzonek sosny zwyczajnej i dębu szypułkowego w szkółkach i uprawach leśnychdr inż.Jan Łukaszewicz, dr iż. Szymon Krajewski
7. 20 listopada Adaptacja proweniencji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) do wzrostu w warunkach klimatycznych zachodniej, centralnej i południowej Polski w świetle analiz dendroklimatycznychmgr inż. Piotr Wrzesiński
8. 27 listopada Zastosowanie anatomii ilościowej drewna w badaniach proweniencyjnych świerka pospolitegodr inż. Marcin Klisz
9. 11 grudnia Podnoszenie poziomu świadomości właścicieli lasów niepaństwowych o wartości przyrodniczej obszarów Programu Natura 2000. Projekt LIFE.dr hab. Małgorzata Sułkowska
10. 18 grudnia Wykorzystanie metody konduktometrycznej do oceny stanu zdrowotnego nasion świerka mgr inż. Władysław. Kantorowicz,
mgr inż. Ewa Aniśko
 
ZAKŁAD LASÓW GÓRSKICH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 5 marca Zbiory entomologiczne w Zakładzie Lasów Górskich IBL - co dalej?dr inż. Marcin Jachym
2. wrzesień Wzrost odnowień sosnowych na siedliskach lasowych i borowych w Karpatachdr inż. Sławomir Ambroży
3. wrzesień Wstępny zarys koncepcji badań nad wpływem sposobu zagospodarowania sośnin na gruntach porolnych na bioróżnorodność flory w lasach gospodarczych i chronionych na przykładzie Magurskiego Parku Narodowegomgr inż. Monika Tomczyk-Kida
4.  październik  Występowanie biegacza Carabus scheidleri ma terenie RDLP w Krośnie dr inż. Mieczysław Kosibowicz
5. listopad Cel i metodyka badań dotyczących zmienności morfometrycznej Carabus violaceus na obszarze wybranych jednostek RDLP w Krośniemgr inż. Magdalena Ranocha
6. grudzień Wzrost sosny limby Pinus cembra na powierzchniach doświadczalnyych w Nadleśnictwach Krościenko i Międzylesiemgr inż. Mariusz Kapsa
 
ZAKŁAD LASÓW NATURALNYCH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1.  19 października  Mrówki leśne z podrodzaju Formica s. str. w Puszczy Białowieskiej i czynniki wpływające na ich rozmieszczeniedr Izabela Sondej
2. 7 listopada Ocena wpływu zmian czynników abiotycznych na środowisko lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej prof. dr hab. Elżbieta Malzahn
3. 30 listopada Wieloletnie zmiany składu gatunkowego drzewostanów w północno-wschodniej Polsce dr hab. Rafał Paluch, mgr inż. Karolina Gabrysiak 
4. 4 grudnia Ślady pożarów w drzewostanach z udziałem sosny i dębu w Puszczy Białowieskiej dr inż. Ewa Zin
5. 17 grudnia Chrząszcze na pożarzyskach prof. dr hab. Jerzy Gutowski, mgr inż. Krzysztof Sućko 
 
 
ZAKŁAD OCHRONY LASU
(godz. 9.00, sala konferencyjna na 1. piętrze w budynku B)
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1.
2 lutego 
(sala na parterze) 
Współpraca z Uniwersytetem z Neuchatel w Szwajcarii w zakresie stosowania metod genetycznych w fitopatologii leśnejdr hab. Tomasz Oszako
2.
9 lutego 
(sala na parterze)
Działalność naukowo-organizacyjna ZOL - podsumowanie roku 2017 i plany na rok 2018dr hab. Iwona Skrzecz
3. 16 lutego  Kazachstan - „Świat stepów" – ludzie, przyroda, entomofaunadr inż. Grzegorz Tarwacki,
dr inż. Tomasz Jaworski, dr inż. Radosław Plewa, prof. dr hab. Jacek Hilszczański
4. 23 lutego  Gradacje miernikowców w drzewostanach brzozowych na obszarze Fennoscandiimgr inż. Sławomir Lipiński
5. 2 marca Opracowanie programów ochrony plantacji nasiennych gatunków iglastychdr inż. Cezary Bystrowski
6. 9 marca Doskonalenie metod oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez główne gatunki foliofagów – informacja o projekciedr hab. Lidia Sukovata
7. 16 marca Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik molekularnych - nowe możliwości oceny różnorodności biologicznej i stanu siedlisk leśnych – informacja o projekciedr inż. Katarzyna Sikora
8. 28-29 marca Spotkanie wielkanocne Pracownicy ZOL
 
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LEŚNYMI
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 27 marca


Powierzchnie niedostępne w Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu

dr inż. Marek Jabłoński
2. 24 kwietnia Założenia metodyczne projektu "KORA"dr inż. Krzysztof Jodłowski
3. 8 maja Dynamika rozpadu drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskimprof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald,
dr hab. Elżbieta Dmyterko
4. 19 czerwca Występowanie, zasoby i znaczenie gospodarcze jawora w Polscemgr inż. Bartosz Nowakowski
5. 4 września Organizacja prac z zakresu urządzania lasu w projekcie Rembiofordr inż. Emilia Wysocka-Fijorek
6. 18 września Monitoring drzewostanów górskich mgr inż. Radomir Bałazy
7. 2 października Problemy określania powierzchni lasów w Polscemgr inż. Piotr Budniak
8. 16 października Wykorzystanie danych hiperspectralnych w określaniu składu gatunkowego wydzieleńmgr Martyna Wietecha
9. 6 listopada Modelowanie zasobności wydzieleń z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowegodr inż. Krzysztof Stereńczak
10. 20 listopada Klasyfikacja gatunkowa drzew z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowegodr Agnieszka Kamińska
11. 11 grudnia Integracja danych z lotniczego i naziemnego skaningu laserowegodr inż. Bartłomiej Kraszewski
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszone są o kontakt z sekretariatami poszczególnych Zakładów Naukowych i Laboratoriów lub bezpośrednio z autorami seminariów.
 

Serdecznie zapraszamy!