Wydawnictwa

Działalność wydawnicza prowadzona jest w Instytucie Badawczym Leśnictwa od początku jego istnienia, tj. od 1933 r. Upowszechniane są własne publikacje, przedstawiające wyniki ważniejszych prac naukowo-badawczych. Są one adresowane przede wszystkim do specjalistów: naukowców, studentów wydziałów przyrodniczych, praktyków leśnych, ale także miłośników przyrody. Incydentalnie wydawane są albumy okolicznościowe i książki popularyzujące wiedzę leśną. W ramach wielu serii wydawniczych publikowane są prace habilitacyjne, materiały pokonferencyjne, opracowania monograficzne. Wydane opracowania naukowe są wysoko oceniane w świecie naukowym zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Leśne Prace Badawcze
Kwartalnik „Leśne Prace Badawcze" [punktacja MNiSW 20 pkt., Index Copernicus  96,04 pkt. (wartość znormalizowana – 8,72 pkt.)] jest wydawany od 1933 r. (do 2002 r. jako „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, seria A"), obecnie w języku polskim (wersja papierowa i elektroniczna) i angielskim (wersja elektroniczna). Publikowane są w nim oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe i dyskusyjne oraz doniesienia. Obszar poruszanych zagadnień, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, obejmuje wszystkie dyscypliny leśne, tj. hodowlę, ekologię, fizjologię, entomologię, fitopatologię i genetykę, a także wzrost lasu, inwentaryzację, urządzanie i użytkowanie lasu oraz związane z lasem i leśnictwem aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Folia Forestalia Polonica, series A – Forestry
Kwartalnik "Folia Forestalia Polonica, series A – Forestry" jest wydawany wspólnie z Polską Akademią Nauk [punktacja MNiSW 70 pkt., Index Copernicus  114,89 pkt. (wartość znormalizowana – 8,59 pkt.)] w języku angielskim od 1958 r. Zawiera artykuły z zakresu wiedzy związanej z leśnictwem i naukami pokrewnymi. Jest kierowany do naukowców i praktyków leśnych z całego świata.

Z Leśnego Świata
Biuletyn ukazujący się w latach 2009-2018, dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Pomysłodawcą jego utworzenia był prof. dr hab. Andrzej Klocek, Dyrektor IBL w latach 1990-2008. Biuletyn zawiera opracowania artykułów z czasopism i portali zagranicznych zajmujących się problematyką leśną. Czytelnicy zainteresowani przedstawioną tematyką mogą się zapoznać z tekstami źródłowymi w wersji oryginalnej korzystając z zamieszczonych linków do stron internetowych, bądź z zasobów biblioteki IBL.

Nowości Piśmiennictwa Leśnego
„Nowości Piśmiennictwa Leśnego" ukazują się od 1959 r. (obecnie tylko w wersji elektronicznej) i stanowiąc formę aktualnej bibliografii piśmiennictwa leśnego. Ułatwiają  pracownikom Instytutu i innych ośrodków śledzenie najnowszej literatury światowej z zakresu leśnictwa oraz sprawne dotarcie do dokumentów źródłowych napływających do Biblioteki w drodze krajowej i zagranicznej prenumeraty oraz wymiany.

Notatnik Naukowy IBL
„Notatnik Naukowy IBL" jest nieperiodycznym, ukazującym się od 1991 r. wydawnictwem sygnalnym, informującym o wstępnych wynikach zakończonych prac naukowo-badawczych i możliwościach ich praktycznego wykorzystania, przeznaczoną dla administracji Lasów Państwowych i innych jednostek organizacyjnych zainteresowanych współpracą z leśnictwem.

Książki
Wśród wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa książek znajdują się serie nieperiodyczne: „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozprawy i Monografie", „Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Analizy i Raporty" oraz inne wydawnictwa okazjonalne.

 

Zamówienia można składać:

listownie
Instytut Badawczy Leśnictwa,
Informacja Naukowa i Promocja,
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

faksem
22 7200 397

telefonicznie
Katarzyna Tkaczyk, tel. 22 7150 610

pocztą elektroniczną
Wydawnictwa_IBL@ibles.waw.pl

W zamówieniach prosimy o podanie
Pełne dane bibliograficzne
Imię, nazwisko / nazwa zamawiającego
Adres wysyłkowy
Nazwa płatnika (w przypadku, gdy różni się od zamawiającego)
Adres płatnika
Sposób płatności: przelew (instytucje) / pobranie lub przedpłata (osoby fizyczne)
NIP płatnika, wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

W przypadku wysyłki za pobraniem doliczamy koszty wysyłki w wysokości 10,50 PLN,
w pozostałych przypadkach nie doliczamy kosztów wysyłki.