dr inż. Tadeusz Zachara

telefon:
22 7150 686
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
adres:

ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "B"
Pokój nr 235

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

1987 – uzyskanie tytułu mgr. inż. leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

1999 – uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Zainteresowania naukowe

  • Hodowla lasu.
  • Cięcia pielęgnacyjne w lesie.
  • Konkurencja międzyosobnicza w zbiorowiskach drzewiastych.
  • Ochrona lasu przed czynnikami atmosferycznymi.
  • Odnowienia naturalne.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Zachara T., Gil W. 2020. Zagadnienia hodowli lasu na łamach „Sylwana" w latach 1820−2020. Sylwan 164 (12): 996−1010.

Zachara T. 2019. Wzrost odnowień na gruntach porolnych prowadzonych w ramach przebudowy drzewostanu metodą sztucznych luk. Leśne Prace Badawcze, 4: 239-246.

Zachara T. 2017. Długotrwałe efekty różnego nasilenia trzebieży selekcyjnej w drzewostanie sosnowym. Sylwan 161 (9): 730-737.

Ambroży S., Zachara T., Kapsa M., Chomicz-Zegar E., Vytseha R. 2017. Sposoby wykorzystania odnowień brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth do przebudowy na obszarach po rozpadzie drzewostanów świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w Beskidzie Śląskim. Leśne Prace Badawcze, 3: 226-237.

Gil W., Kowalski T., Kraj W., Zachara T., Łukaszewicz J., Paluch R., Nowakowska J. A., Oszako T. 2017. Ash dieback in Poland – history of the phenomenon and possibilities of its limitation. In: R. Vasaitis & R. Enderle (eds), Dieback of European Ash (Fraxinus spp.): Consequences and Guidelines for Sustainable Management, Uppsala, 176-184.

Nowakowska J. A., Michalska A., Zachara T. 2014. Zmiany w strukturze genetycznej naturalnego odnowienia dębu (Quercus petraea [Matt.] Liebl.) w odniesieniu do drzew matecznych. Sylwan 158 (2): 83−89.

Nowakowska J. A., Zachara T., Konecka A. 2014. Zmienność genetyczna naturalnego odnowienia i drzewostanu macierzystego sosny (Pinus sylvestris L.) i świerka (Picea abies L. Karst.). Leśne Prace Badawcze, 1:47-54.

Zachara T. 2014: Wpływ metod trzebieży na wskaźniki przewagi konkurencyjnej drzew dorodnych w jednowiekowych drzewostanach sosnowych II i III klasy wieku. Leśne Prace Badawcze, 1: 31-45.

Zachara T., Liszewska M., Gil W. 2013: Wskaźniki prędkości wiatru szacowane na podstawie regionalnych symulacji klimatu a szkody powodowane przez wiatr w polskich lasach. W: Lech P., Kwiatkowski M., Zachara T. (red.): Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery. Wyd. IBL: 84-97.

Zachara T., Gil W., Kaliszewski A. 2012: Szkody od wiatru w lasach Polski. Charakterystyka przyrodnicza i gospodarcza, prognozy występowania. W: Lorenc H. (red.): Wpływ klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego. Wyd. IMGW PIB, Warszawa. Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, t. 3: 230-242.

Zachara T. 2011: Stabilność drzewostanu oraz dynamika odnowień w lukach naturalnych i sztucznych. W: Sierota Z (red.): Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzyba Phlebiopsis gigantea, Sękocin Stary, 208-230.

Urban G., Gil W., Zachara T. 2011: Szkody wyrządzone przez gołoledź i śnieg na przykładzie Nadleśnictwa Herby, na tle panujących warunków pogodowych w styczniu 2010 roku. Leśne Prace Badawcze, 3: 289-295.

Zachara T., Urban G., Gil W. 2007: Śniegołomy na terenie RDLP w Olsztynie – analiza zjawiska na przykładzie epizodu w dniach 01-07.11.2006 r. Leśne Prace Badawcze, 4: 133-142.

Zachara T. 2007. Zmiany koncepcji cięć pielęgnacyjnych w zależności od celu gospodarstwa leśnego. W: Sierota Z. (red.): Quo vadis, Forestry? Materiały Międzynarodowej Konferencji, 29-30.06.2006, Sękocin Stary, 449-454.

Zachara T. 2006. Problem szkód w lasach powodowanych przez śnieg i wiatr oraz sposoby przeciwdziałania im. Sylwan, 10: 56-64.

Gil W., Zachara T. 2006. Analiza szkód od wiatru w wybranych drzewostanach świerkowych i sosnowych. Leśne Prace Badawcze, 4: 77-99.

Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Zachara T. 2006. An analysis of regional and temporal aspects of ash dieback in Poland. In: Oszako T., Woodward S.: Possible limitation of decline phenomena in broadleaved stands. Wydawnictwo IBL, Warsaw, Poland, 91-96.

Mikułowski M., Zachara T., Stupak Møller I. 2005. Reclamation of forests degraded by air pollution in central and eastern Europe. In: Stanturf J. A., Madsen P. (eds.): Restoration of boreal and temperate forests. CRC Press, Boca Raton – London – New York – Washington D.C., Chapter 33: 523-540.

Gil W., Kopryk W., Zachara T. 2004. Growth dynamics of Scots pine natural regeneration under the shelter of the stand in Polish lowland – a case study Ostrów Mazowiecka. Folia For. Pol., ser. A, 46: 21-28.

Głaz J., Kliczkowska A., Zachara T., Hilszczański J., Bystrowski C. 2003. Skutki bytowania kormorana czarnego w lasach Mierzei Wiślanej. Prace IBL, ser. A, 2(955): 79-102.

Łukaszewicz J., Zachara T. 2002. Propozycje postępowania hodowlanego z cisem (Taxus baccata L.) w lasach. Sylwan, 4:5-16.

Zachara T. 2000. Wpływ trzebieży selekcyjnej na strukturę biosocjalną drzewostanu sosnowego w II klasie wieku. Prace IBL, 3(902): 35-61.

Gil W., Michalak R., Zachara T. 1999. Influence of new afforestations on biological diversity on the genetic, species, ecosystem and landscape level. In: Evaluation of the impact of forest management practices on biological diversity in central Europe – a case study on Polish Forest Act and other regulations (ed.: K. Rykowski, G. Matuszewski, E. Lenart). IBL, Warszawa, 173-187.

Zachara T. 1999. Influence of selective thinning on growth of future crop trees population in young Scots pine stands. Folia For. Pol., ser. A, 41: 87-103.

Zachara T. 1997. Właściwości wzrostowe odnowień jodły w drzewostanach o różnej strukturze. Prace IBL, seria A, 842.

Zachara T. 1992. Wzrost drzewostanu sosnowego założonego na gruncie porolnym traktowanego cięciami liniowymi i selekcyjnymi. Sylwan, 9: 33-40.

Zachara T. 1988. Odnowienie naturalne w zamierających drzewostanach Puszczy Jodłowej. Sylwan, 10: 17-25.

Andrzejczyk T., Miścicki S., Zachara T., Zwieniecki M. 1987. Natural regeneration of white fir in dying out stands of Puszcza Jodłowa (white fir primeval forest). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol., 35: 3-10.

Artykuły popularnonaukowe

Łukaszewicz J., Zachara T. 2020. Energia z biomasy leśnej to dobre rozwiązanie. Las Polski, 17: 18-20.

Boczoń A., Chmielewski W., Gil W., Jabłoński T., Sikora K., Szmidla H., Tkaczyk M., Zachara T. 2020: Zła kondycja buka. Las Polski, 19: 14-16.
 

Zachara T. 2019: Hodowlane aspekty ochrony drzewostanów przed szkodami od wiatru i śniegu. Postępy Techniki w Leśnictwie, 144: 12-19.

Zachara T. 2019: Kwestia przypadku? Echa Leśne, 1: 48-50.

Zachara T. 2019: Ochrona przede wszystkim. Echa Leśne, 3: 47-49.

Zachara T. 2019: Opowiedzieć o żywiołach. Echa Leśne, 4: 46-48.

Sierota Z., Małecka M., Zachara T., Tarwacki G. 2017: Przebudowa drzewostanów sosnowych zagrożonych od huby korzeni. Las Polski, 5: 26-28.

Zachara T. 2017: O lesie wielofunkcyjnym raz jeszcze. Las Polski, 19: 28.

Gil W., Zachara T. 2012. Drzewostany uszkodzone przez wiatr i śnieg – jak je zagospodarować? Głos Lasu, 2: 16-18.

Zachara T. 2011. Szkody od wiatru – czy można im zapobiegać? Głos Lasu, 12: 22-24.

Zachara T. 2009. Więcej niż węgiel. Echa Leśne, 12: 6-9.

Zachara T. 2008. Odporność drzewostanów na szkodliwe działanie wiatru i śniegu. W: Klęski żywiołowe w lasach zagrożeniem dla wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. SITLiD, Warszawa, 48-54.

Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R. 2006. Hodowla lasu a zamieranie jesionów. Las Polski, 12: 18-19.

Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Zachara T. 2006. Zamieranie jesionu – rozmiar problemu. Las Polski, 5: 19.

Zachara T. 2002. Hartowanie lasu. Jak zatrzymać wiatr? Echa Leśne, 9: 4-6.

Zachara T. 2002. Czyste cięcie. Echa Leśne, 3: 8-10.

Zachara T. 2000. Hodowla sosny zwyczajnej we Francji. Las Polski, 11: 10-11.

Zachara T. 2000. Las wielofunkcyjny – możliwy i pożądany. Echa Leśne, 3: 10-11.

Łukaszewicz J., Zachara T. 1999. Pielęgnowanie młodników. Głos Lasu, 7: 20-22.

Zachara T. 1997. Pro Silva - jak zalesiać zgodnie z naturą. Echa Leśne, 8: 1-5.

Zachara T. 1996. Chronić, ale jak? Tygodnik Powszechny, 10.

Goć K., Jakubowski G., Janson L., Kopryk W., Łukaszewicz J., Sobczak R., Walendzik R., Zachara T. 1994. O użytecznej hodowli lasu. Głos Lasu, 12: 4-5.

Zachara T. 1994. Postępowanie hodowlane w lasach rekreacyjnych. Prace IBL, seria B, 20: 55-59.

Zachara T. 1993. Pro Silva - czyli jak hodować las zgodnie z naturą. Echa Leśne, 12: 12-13.

Zachara T. 1993. Lasy i leśnictwo Austrii. Głos Lasu, 5: 7-8.

Zachara T. 1990. Cięcia rzędowe - mniejsze, czy większe zło? Las Polski, 23: 6-7.

Książki i monografie

Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Zachara T. 2010. Jesion wyniosły. Hodowla i zagrożenia. PWRiL, Warszawa, s. 128.

Gil W., Łukaszewicz J., Stocki J., Zachara T. 2007. Odnawianie lasu i zalesianie. Praktyczny poradnik dla leśniczego. Wydawnictwo Świat, 1-140.

Gil W., Gorzelak A., Głaz J., Kolk A., Suwała M., Zachara T., Zając S. 2001. Gospodarowanie w lasach drobnej własności. Poradnik prywatnego właściciela. Wyd. IBL, Warszawa, 1-231.

Gorzelak A., Zachara T. (red.) 1999. Stan i perspektywy badań z zakresu hodowli lasu. Materiały I Konferencji Leśnej. Sękocin Las, 18-19 V 1999. IBL, Warszawa.

Gil W., Gorzelak A., Głaz J., Kolk A., Łukaszewicz J., Mikułowski M., Rykowski K., Sierota Z., Zachara T., Zając S. 1999. Zalesianie terenów porolnych. Poradnik prywatnego właściciela. Wyd. IBL, Warszawa, 1-174.

Hobby

  • Turystyka, poezja śpiewana, historia.