IBL
Wykaz tematów badawczych realizowanych w Zakładzie Ochrony Lasu IBL w 2019 roku

15
sty
2018

 

Tematy ZOL 2019 rok
Numer zlecenia Tytuł Termin realizacji Funkcje Zakładu
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ LASY PAŃSTWOWE
500-426Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych2015-2019Kierownictwo
500-431Możliwości wykorzystania patogenów, parazytoidów i drapieżców do ograniczania liczebności szkodliwych owadów2015-2019Kierownictwo
500-432Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec2015-2020Współpraca
500-437Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus i przypaszczka granatka Phaenops cyanea w drzewostanach sosnowych.2016-2020Kierownictwo
500-438Monitoring lasu - ocena stanu lasów w Polsce 2016-2019Współpraca
500-442Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2017-20212017-2021Kierownictwo
500-443Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych2016-2019Kierownictwo
500-446Gospodarowanie truflą letnią (Tuber aestivum Vittad.)w lasach i plantacjach. Opracowanie zasad użytkowania i promocji trufli jako specjalnego produktu leśnego2017-2020Współpraca
500-450Doskonalenie metod oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez główne gatunki foliofagów2017-2023Kierownictwo
500-453Bezpieczne dla środowiska środki ochrony roślin zalecane w ochronie lasu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów2018-2022Kierownictwo
500-455Opracowanie zasad postępowania hodowlano-ochronnego w drzewostanach I i II generacji na gruntach porolnych2019-2020Współpraca
500-456Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Pisz po huraganie w 2002 r.; III etap2019-2023Współpraca
500-459Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik molekularnych - wdrożenie do praktyki leśnej2019-2021Kierownictwo
500-460Opracowanie metod ograniczania populacji smolika znaczonego Pissodes castaneus w uprawach i młodnikach sosnowych2019-2022Kierownictwo
500-461Przywracanie równowagi biologicznej glebom porolnym jako element stabilnego rozwoju drzewostanów2019-2021Kierownictwo
PROJEKTY ROZWOJOWE I STOSOWANE
490320Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów" - Zad. 5 - Zbiór gąsienic barczatki sosnówki w drzewostanach sosnowych i ich hodowla laboratoryjna2018-2020 Kierownictwo
490321Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów" - Zad. 2 - Sztuczna inokulacja sadzonek dębowych izolatami Phytophthora sp., Pythium sp.,Fusarium sp., Rhizoctonia sp. i Cylindrocarpon sp. do badań laboratoryjnych z użyciem e-NOSa2018-2019Kierownictwo
490322Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów" - Zad. 8 - Terenowe próby wykrywania obecności gąsienic barczatki sosnówki w koronach drzew przy użyciu e-NOSa2018-2020Kierownictwo
490323Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów" - Zad. 6 - Różnice w wydzielaniu fermonów przez gąsienice barczatki sosnówki w różnych stadiach rozwojowych2019-2020Kierownictwo
490324Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów" - Zad. 7 - Wykrywanie za pomocą e-nosa zimujących w ściole gąsienic barczatki sosnówki2019-2020Kierownictwo
490325Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów" - Zad. 3 - Terenowe próby wykrywania obecności gatunków z rodzaju Phytophthora sp., Pythium sp.,Fusarium sp., Rhizoctonia sp. i Cylindrocarpon sp. w glebie ryzosferowej drzew przy użyciu e-NOSa2019-2020Kierownictwo
490326Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów" - Zad. 9 - Opracowanie uzyskanych wyników2019-2021Kierownictwo
STATUTOWE
240318
280318
 
Wpływ zabiegów hylotechnicznych w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.) na stan ektomykoryz i parametry biometryczne Quercus robur L.2015-2019

 
Kierownictwo

 
240319
280391
Fauna wybranych grup owadów zasiedlających gniazda i wypluwki ptaków leśnych2015-2019
 
Kierownictwo
 
240326
280326
900326
Analiza zespołów bakterii związanych z naturalnymi stanowiskami trufli Tuber spp.2016-2019

 
Kierownictwo

 
240328
280328
Warunki środowiskowe charakteryzujące pierwotne ogniska gradacyjne barczatki sosnówki2017-2019Kierownictwo
STATUTOWE – (młodzi naukowcy)
290306Przygotowanie artykułu naukowego w języku obcym- II etap2019-2019 Kierownictwo
FUNDUSZ BADAŃ WŁASNYCH
260306Optymalizacja metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez miernikowce z wykorzystaniem pułapek kołnierzowych2018-2020Kierownictwo
260307Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor2018-2021Kierownictwo
260308Współorganizacja konferencji "Noc Biologów 2019" pt. " Żywa energia" w dniu 11.01.2019 r.2019-2019Kierownictwo
260309Kózkowate (Coleoptera Cerambycidae)Polski w Mapie Bioróżnorodności (BioMap)2019-2020Kierownictwo
260419Ocena możliwości zastosowania wielospektralnych zobrazowań satelitarnych i wysokorozdzielczych danych UAV zmian kondycji zdrowotnej drzewostanów sosnowych2019-2021Współpraca
260225Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania - projekt NFOŚiGW wkład własny nierefundowany2019-2020Współpraca
GRANTY
520973Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor2018-2021Kierownictwo
GIOŚ
540218Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 2018-20202018-2020Współpraca
FUNDUSZE STRUKTURALNE
590601Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)2018-2021 Współpraca
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
810002Folia Forestalia Polonica, series A – Forestry2010-2021Współpraca
300005STUDIA DOKTORANCKIE2018-2021Współpraca
EKSPERTYZY KRAJOWE
620312Ocena i profilaktyka pod względem uszkodzeń szyszek na terenie plantacji nasiennej modrzewia europejskiego w Nadleśnictwie Sulęcin, leśnictwo Brzeźno, oddział 133 r, pow. 5,52 ha, w oparciu o badania terenowe oraz wiedzę ekspercką2019-2019Kierownictwo
620313Ocena skuteczności preparatu Trianum w ograniczeniu chorób grzybowych w leśnych szkółkach kontenerowych ("Opracowanie") (KOPPERT Polska Sp. z o.o.)2019-2019Kierownictwo
620314Zagrożenia środowiska leśnego i ochrona ekosystemów leśnych w kontekście zmian klimatu (diagnoza sytuacji, stan obecny i trendy) (DGLP)2019-2019Kierownictwo
620315Ocena skuteczności działania insektycydów Tebufenozide 240 LV i Tebufenozide 240 SC zastosowanych do zwalczania brudnicy mniszki Lymantria monacha2019-30.11.-2019Kierownictwo
PRACE BADAWCZE
650417Monitoring lasów - badania na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu, w tym na powierzchniach monitoringu intensywnego w 2019 roku - Etap I2019-2019Współpraca
650418Monitoring lasów - badania na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu, w tym na powierzchniach monitoringu intensywnego w 2019 roku - Etap II2019-2020Współpraca
USŁUGI INNI ZLECENIODAWCY KRAJOWI
670335Ocena skuteczności działania insektycydu CHR/I/ACE/200 SE zastosowanego do zwalczania brudnicy mniszki Lymantria monacha (CHEMIROL)2019-2019Współpraca
ŚRODKI IBL
690301Wdrożenie preparatu biologicznego chronionego patentem PL 228449 i wykonanie nim oprysków eksperymentalnych czterokilometrowej alei dębowej zaatakowanej przez brudnicę nieparkę2019-2019Współpraca
POZOSTAŁE PRACE
640417Raport o stanie lasów w Polsce w 2018 r.2019-2019Współpraca
NFOŚiGW - projekty nienaukowe
390904Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie (II kwartał 2019) Poz. HRF 2.2 Opracowanie zestawu pytań typu prawda fałsz dotyczących związków trwałości ekosystemów leśnych z występowaniem żywiołów 2019-2019Współpraca
390907Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie (II kwartał 2019) Poz. HRF 5.1 Opracowanie merytoryczne zestawów materiałów dydaktycznych - scenariusze zajęć i poradnik merytoryczno metodyczny2019-2019Współpraca
390908Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie (II kwartał 2019) Poz. HRF 6.1 Opracowanie merytoryczne broszury - "Klęski żywiołowe w lasach"2019-2019Współpraca
390909Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie (II kwartał 2019)Poz. HRF 7.1 Opracowanie merytoryczne folderu2019-2019Współpraca
390910Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie (II kwartał 2019) Poz. HRF 8.1 Opracowanie treści merytorycznej plansz/tablic dydaktycznych2019-2019Współpraca
390913Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie (II kwartał 2019) Poz. HRF 21.1 Opracowanie szczegółowego scenariusza oraz nadzór merytoryczny nad realizacją filmu „Leśne żywioły"2019-2019Współpraca
390915Zagrożenia ekosystemów leśnych - klęski i przeciwdziałanie (III kwartał 2019) Poz. HRF 5.1 Opracowanie merytoryczne zestawów materiałów dydaktycznych - scenariusze zajęć i poradnik merytoryczno metodyczny2019-2019Współpraca
390917Zagrożenia ekosystemów leśnych - poz. HRF 19.1 przygotowanie zajęć i przeprowadzenie Pikników Naukowych w IBL - wiosną i jesienią. III kwartał 2019 r.2019-2019Współpraca
390918Zagrożenia ekosystemów leśnych - poz. HRF 19.1 przygotowanie zajęć i przeprowadzenie Pikników Naukowych w IBL - wiosną i jesienią. III kwartał 2019 r.2019-2019Współpraca

 

TAGI: ol


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »