prof. Wojciech Grodzki

telefon:
12 252 82 12
stanowisko:
Profesor
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Lasów Górskich
adres:

ul. Fredry 39
30-605 Kraków
Pokój nr 12

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Staż naukowy

1990 - Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Orlèans (Francja).

1992 - Centre de Recherches Agronomiques, Station de Cultures Fruitières et Maraichères, Gembloux – Université catholique de Louvain (Belgia).

2004 - Université Libre de Bruxelles, Lutte Biologique et Ecologie Spatiale, Bruksela (Belgia).

Edukacja i stopnie naukowe

1984 – uzyskanie tytułu mgr. inż. leśnictwa, Wydział Leśny Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie.

1985 – Podyplomowe Studium Ochrony Przyrody im. prof. Stefana Myczkowskiego, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie.

1996 – uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie.

2008 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

2018 –  uzyskanie tytułu profesora nauk leśnych, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Zainteresowania naukowe

  • Ochrona lasów górskich.
  • Biologia i ekologia korników Scolytinae.
  • Ekologia przestrzenna.
  • GIS.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Mezei P., Blaženec M., Grodzki W., Škvarenina J., Jakuš R. Influence of different forest protection strategies on spruce tree mortality during a bark beetle outbreak. Annals of Forest Science, 2017, 74, 4. DOI 10.1007/s13595-017-0663-9.

Grodzki W., Gąsienica Fronek W. Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) po wiatrołomie z 2013 roku w Dolinie Kościeliskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym. Leśne Prace Badawcze, 2017, 78 (2): 113–119.

Grodzki W., Gąsienica Fronek W. Reproduction abilities of Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the stands damaged by the wind in 2013 in the Kościeliska Valley (Tatra National Park). Folia Forestalia Polonica, ser. A – Forestry, 2017, 59(4): 259-264.

Grodzki W., Skrzecz I. Trinet P jako innowacyjna metoda ochrony drzewostanów świerkowych przed kornikiem drukarzem Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae: Scolytinae). Sylwan, 2017, 161 (1): 34−39.

Grodzki W. Gradacyjne występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) w aspekcie kontrowersji wokół Puszczy Białowieskiej. Leśne Prace Badawcze, 2016, 77 (4): 324–331.

Grodzki W., Starzyk J.R., Kosibowicz M., Ważny R.. Parazytoidy i drapieżce owadów kambio- i ksylofagicznych oraz patogeny grzybowe na osłabionych i zamierających jodłach Abies alba Mill. w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny – Przyroda i Człowiek, 2016, 14: 101–118.

Grodzki W., Guzik G. Wybrani przedstawiciele rodzimej entomofauny jako źródło nowych zagrożeń dla lasu. W: W. Gil (red.) Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, VIII Sesja. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2016: 163-176.

Starzyk J.R., Grodzki W. Wybrane zagadnienia ochrony lasów górskich na tle różnorodności drzewostanów RDLP w Krakowie. [W:] A. Jaworski, J. Skrzyszewski (red.) Wyzwania gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krakowie na początku XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2016: 91-104.

Skrzecz I., Grodzki W., Kosibowicz M., Tumialis D. Efficacy of the net coated with alpha-cypermethrin in the protection of Norway spruce wood against bark beetles (Curculionidae, Scolytinae). Journal of Plant Protection Research, 2015, 55, 2: 156-161.

Grodzki W., Kosibowicz M. Próba zastosowania grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. w ochronie lasu przed kornikiem drukarzem Ips typographus (L.) w warunkach terenowych. Leśne Prace Badawcze, 2015, 76(1): 5-17.

Grodzki W., Mokrzycki T. Drzewotocz japoński – Xylosandrus germanus (Bldf.) i inne nowe gatunki korników w faunie Polski – występowanie i potencjalne zagrożenia dla drzewostanów. Biblioteczka Leśniczego, zeszyt 214. Wydawnictwo Świat, Warszawa, 2014: 15 pp.

Grodzki W. Charakterystyka występowania szkodliwych owadów leśnych w obszarze klęski ekologicznej w Górach Izerskich i Karkonoszach w okresie ostatniego 30-lecia. Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego „25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, 2014: 205-215.

Kosibowicz M., Grodzki W., Jachym M. Local outbreak of the spruce needle tortricid Epinotia tedella Clerk (Lepidoptera, Tortricidae) in the Sudetes in Poland. Beskydy, 2014, 7 (1): 29-38.

Grodzki W., Starzyk J.R., Kosibowicz M. Variability of selected traits of Ips typographus (L.) (Col.: Scolytinae) populations in an area affected by bark beetle outbreak in Beskid Żywiecki (Western Carpathians, Poland). Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2014, 56(2): 79-92.

Mokrzycki T., Grodzki W. Drzewotocz japoński – Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce. Sylwan, 2014,  8: 590-594.

Grodzki W., Starzyk J.R., Kosibowicz M. Wpływ wybranych elementów charakterystyki drzewostanów na intensywność występowania kornika drukarza Ips typographus (L.) w Beskidzie Żywieckim. Leśne Prace Badawcze, 2014, 75(2): 159-169.

Mezei P., Grodzki W., Blaženec M., Jakuš R. Factors influencing the wind–bark beetles' disturbance system in the course of an Ips typographus outbreak in the Tatra Mountains. Forest Ecology and Management, 2014; 312: 67–77.

Mezei P., Grodzki W., Blaženec M., Škvarenina J., Brandýsová V., Jakuš R. Host and site factors affecting tree mortality caused by the spruce bark beetle (Ips typographus) in mountainous conditions. Forest Ecology and Management, 2014, 331: 196–207.

Grodzki W., Starzyk J.R. Współpraca naukowa Katedry Entomologii Leśnej i Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie w zakresie badań nad owadami kambio- i ksylofagicznymi w górach. W: Ząbecki W. (red.) Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. Wydawnictwo UR, Kraków, 2013: 287-301.

Grodzki W., Ambroży S., Gil W. The growth and biodiversity of spruce stands in variable climate conditions (Radziejowa Case Study). Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2013, 55(3): 146-156.

Ambroży S., Grodzki W. Biodiversity And Climate Change, A Risk Analysis (BACCARA). Carpathian Case – goals and assumptions. J. Kozak et al. (eds.), The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013: 425-428.

Main-Knorn M., Cohen W., Kennedy R., Grodzki W., Pflugmacher D., Griffiths P., Hostert P. Monitoring coniferous forest biomass change using a Landsat trajectory-based approach. Remote Sensing of Environment, 2013, 139: 277–290.

Rabasa S. G., Granda E., Benavides R. Kunstler G., Espelta J.M., Ogaya R., Peñuelas J., Scherer-Lorenzen M., Gil W., Grodzki W., Ambrozy S., Bergh J., Hódar J.A., Zamora R., Valladares F. Disparity in elevational shifts of European trees in response to recent climate warming. Global Change Biology 2013, 19: 2490–2499.

Holuša J., Lukášová K., Wegensteiner R., Grodzki W., Pernek M., Weiser J. Pathogens of the bark beetle Ips cembrae: microsporidia and gregarines known from other Ips species. Journal of Applied Entomology, 2013, 137, 3.

Vilà M., Carrillo-Gavilàn A., Vayreda J., Bugmann H., Fridman J., Grodzki W., Haase J., Kunstler G., Schelhaas MJ., Trasobares A.. Disentangling Biodiversity and Climatic Determinants of  Wood Production. PLOS ONE 2013, 8, 2: e53530.

Holuša J., Grodzki W., Lukašová K., Lubojacký J.. Pheromone trapping of the double-spined bark beetle Ips duplicatus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae): seasonal variation in abundance. Folia Forestalia Polonica, series A, 2013, 55(1): 3-9.

Sierpińska A., Grodzki W. Badania nad wykorzystaniem Bacillus thuringiensis i entomopatogenicznych grzybów w ochronie lasu. W: Skrzecz I., Sierpińska A. (red.) Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce. Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 2012: 144-155.

Grodzki W., Jachym M. Wybrane przykłady wykorzystania GIS w badaniach i praktyce ochrony lasu. [W:] Ochrona lasu – wybrane problemy historyczne i współczesne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2012: 83-94.

Grodzki W. Two types of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. infestation by the double spined bark beetle Ips duplicatus Sahlb. (Coleoptera: Scolytinae) in southern and north-eastern Poland. Folia Forestalia Polonica, series A, 2012, 54(3): 169-174.

Holuša J., Lukášová K., Grodzki W. Pathogens of the bark beetle Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)  in the Czech Republic and Poland: a preliminary study. Forstschutz Aktuell, 2012, 55: 69.

Holuša J., Lukášová K., Grodzki W., Kula E., Matoušek P. Is Ips amitinus (Coleoptera: Curculionidae) abundant in wide range of altitudes? Acta zoologica bulgarica, 2012, 64 (3): 219-228.

Jactel H., Branco M., Duncker P., Gardiner B., Grodzki W., Långström B., Moreira F., Netherer S., Nicoll B., Orazio C., Piou D., Schelhaas M.-J., Tojic K. A multicriteria risk analysis to evaluate impacts of forest management alternatives on forest health in Europe. Ecology and Society, 2012, 17(4): 52.

Grodzki W., Starzyk J.R., Kosibowicz M.. Can functional traits in Ips typographus reflect its outbreak tendency? Proc. IUFRO 7.03.10 Workshop, Freiburg. Freiburger Forstliche Forschung Berichte, 2011, 89: 80-85.

Sitková Z., Hlásny T., Kulla L., Grodzki W., Šrámek V. The Beskids – region of interest. [In:] Sitková Z., Hlásny T.(eds) Spruce forests decline in the Beskids. National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen & Czech University of Life Sciences Prague & Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště-Strnady, 2010: 9-13.

Hlásny T., Grodzki W., Šrámek V., Holuša J., Kulla L., Sitková Z., Turčáni M., Rączka G., Strzeliński P., Węgiel A. Spruce forests decline in the Beskids. [In:] Sitková Z., Hlásny T.(eds) Spruce forests decline in the Beskids. National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen & Czech University of Life Sciences Prague & Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště-Strnady, 2010: 15-31.

Hlásny T., Grodzki W., Turčáni M., Sitková Z., Konôpka B. 2010. Bark Beetle – the main driving force behind spruce forest decline. [In:] Sitková Z., Hlásny T.(eds) Spruce forests decline in the Beskids. National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen & Czech University of Life Sciences Prague & Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště-Strnady, 2010: 69-91.

Longauerová V., Leontovyč R., Krajmerová D., Vakula J., Grodzki W. Fungal pathogens – hidden agents of decline. [In:] Sitková Z., Hlásny T.(eds) Spruce forests decline in the Beskids. National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen & Czech University of Life Sciences Prague & Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště-Strnady, 2010: 93-105.

Grodzki W. Stan zdrowotny i zagrożenie jodły Abies alba i świerka Picea abies w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny – Przyroda i Człowiek, 2010, 11: 55-67.

Grodzki W.: Możliwości ograniczania liczebności populacji kornika modrzewiowca Ips cembrae (Heer) (Col., Curculionidae, Scolytinae) w drzewostanach modrzewiowych południowej Polski. Sylwan, 2010, 3: 160-167.

Holuša J., Grodzki, W., Lukášová K.: Porównanie skuteczności dyspenserów feromonowych: ID Ecolure, Pheagr IDU i Duplodor na kornika zrosłozębnego (Ips duplicatus). Sylwan, 2010, 6: 363-370.

Grodzki W.: The decline of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. stands in Beskid Śląski and Żywiecki: theoretical concept and reality. Beskydy, 2010, 3(1): 19-26.

Grodzki W., Turčáni M., Jakuš R., Hlásny T., Raši R., McManus M. L.: Bark beetles in the Tatra Mountains. International research 1998-2005 – an overview. Folia Forestalia Polonica Ser. A Forestry, 2010, 52 (2): 114-130.

Grodzki W.: Przestrzenne uwarunkowania rozwoju obecnej gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Prace Kom. Nauk Roln., Leś. i Weter. PAU, 2009, 11: 73-82.

Jactel H., Nicoll B. C., Branco M., Gonzalez-Olabarria J. R., Grodzki W., Långström B., Moreira F., Netherer S., Orazio C., Piou D., Santos H., Schelhaas M. J., Tojic K., Vodde F.: The influences of forest stand management on susceptibility to biotic and abiotic hazards. Annals of Forest Science, 2009, 66 (7): pp 701p1-701p18 (DOI: 10.1051/forest/2009054).

Grodzki W.: Kornik modrzewiowiec Ips cembrae (Heer) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w młodnikach i starszych drzewostanach modrzewiowych południowej Polski. Leśne Prace Badawcze, 2009, Vol. 70 (4): 355-361.

Grodzki W., Kosibowicz M.: Materiały do poznania biologii kornika modrzewiowca Ips cembrae (Heer) (Col., Curculionidae, Scolytinae) w warunkach południowej Polski. Sylwan, 2009, 9: 587-593.

Grodzki W.: Entomofauna of dying young spruces Picea abies (L.) Karst. in the area after forest decline in the Izerskie Mountains. Folia Forestalia Polonica Ser. A Forestry, 2009, 51 (2): 161-170.

Grodzki W., Guzik M.: Wiatro- i śniegołomy oraz gradacje kornika drukarza w Tatrzańskim Parku Narodowym na przestrzeni ostatnich 100 lat. Próba charakterystyki przestrzennej. Konferencja „Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN", Zakopane, 2009: 33-46.

Grodzki W.: Forest decline in mountain spruce stands affected by bark beetle outbreaks in Poland. Attempt to spatial characteristics. [In:] Marušák R., Kratochvílová Z., Trnková E., Hajnala M. (Eds.) Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development. Conference proceedings. Czech University of Life Sciences in Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences, Prague, 2009: 259-266.

Grodzki W., Kosibowicz M., Mączka T.: Skuteczność wystawiania pułapek feromonowych na kornika drukarza Ips typographus (L.) w sąsiedztwie wiatrowałów i wiatrołomów. Leśne Prace Badawcze, 2008, Vol. 69 (4): 365-370.

Grodzki W., Plata J.: Składowany surowiec świerkowy jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Col., Curculionidae, Scolytinae). Leśne Prace Badawcze, 2008, Vol. 69 (3): 197-201.

Starzyk J. R., Grodzki W., Kosibowicz M., Michalcewicz J., Rossa R.: Stare i martwe drzewa jako miejsce występowania i rozwoju chrząszczy ksylobiontycznych. Roczniki Bieszczadzkie, 2008, 16: 325–348.

Grodzki W., Starzyk J. R.: Owady kambiofagiczne w wybranych górskich drzewostanach świerkowych objętych statusem ochronnym. Studia Naturae, 2008, 54, cz. II: 81-92.

Grodzki W.: Ips cembrae Heer. (Col.: Curculionidae, Scolytinae) in young larch stands – a new problem in Poland. Forstschutz Aktuell, 2008, 44: 8-9.

Grodzki W.: The larch bark beetle Ips cembrae Heer in reforested areas in southern Poland. In: Kunca, A., Zúbrik, M. (eds) Insects and Fungi in Storm Areas, Proceedings of the IUFRO Working Party 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe from the workshop that took place on September 15 to 19, 2008 in Štrbské Pleso, Slovakia. Národné lesnícke centrum Zvolen, 2008: 70-75.

Holuša J., Grodzki W.: Occurrence of Ips duplicatus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) on pines (Pinus sp.) in the Czech Republic and southern Poland – Short communication. J. Forest Science, 2008, 54 (5): 234-236.

Lakatos F., Grodzki W., Zhang Q. H., Stauffer C.: Genetic comparison of Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) populations from Europe and Asia. J. For. Res., 2007, 12: 345-349.

Grodzki W., Jakuš R., Lajzová E., Sitková Z., Mączka T., Škvarenina J.: Effects of intensive versus no management strategies during an outbreak of the bark beetle Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) in the Tatra Mts. in Poland and Slovakia. Ann. For. Sci., 2006, 63: 55-61.

Grodzki W., Loch J., Armatys P.: Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) w uszkodzonych przez wiatr drzewostanach świerkowych masywu Kudłonia w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich, 2006, 1: 125-137.

Grodzki W., Starzyk J. R., Kosibowicz M.: Wiatrołomy i owady kambiofagiczne, a problemy ochrony drzewostanów świerkowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. [W:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Tom II – Nauki biologiczne (red. Mirek Z., Godzik B.), TPN – PTPNoZ, Zakopane - Kraków, 2006: 115-124.

Grodzki W.: Zagrożenie górskich drzewostanów świerkowych w zachodniej części Beskidów ze strony szkodników owadzich. Leśne Prace Badawcze, 2004, 2: 35-47.

Grodzki W.: Some reactions of Ips typographus (L.) (Col.: Scolytidae) to changing breeding conditions in a forest decline area in Sudeten Mountains, Poland. J. Pest Science, 2004, 77(1): 43-48.

Grodzki W., Jakuš R., Gazda M.: Patterns of bark beetle occurrence in Norway spruce stands of national parks in Tatra Mts. in Poland and Slovakia. Anz. Schädlingskunde / J. Pest Science, 2003, 76 (3): 78-82.

Grodzki W., McManus M., Knížek M., Meshkova V., Mihalciuc V., Novotny J., Turčáni M., Slobodyan Y.: Occurrence of spruce bark beetles in forest stands at different levels of air pollution stress. Environm. Poll., 2004, Vol 130/1: 73-83.

Grodzki W.: Wybrane objawy stresu w świerczynach Sudetów Zachodnich w aspekcie oddzia­ływania czynników abiotycznych i skutków masowego pojawu wskaźnicy modrzewianeczki Zeiraphera griseana Hb. (Lepidoptera: Tortricidae). Prace IBL, ser. A, 1998, 848: 127-155.

Grodzki W.: Parazytoidy, drapieżce i komensale kambiofagów świerka w warunkach zubożenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych Sudetów. Prace IBL, ser. A, 1997, 841: 193-213.

Grodzki W.: Changes in the occurrence of bark beetles on Norway spruce in a forest decline area in the Sudety Mountains in Poland. [W:] Grégoire J. C., Liebhold A. M., Stephen F. M., Day K. R., and Salom S. M. (Eds.) Integrating cultural tactics into the management of bark beetles and reforestation pests. USDA Forest Service, General Technical Report NE-236, 1997: 105-111.

Grodzki W.: Pityogenes chalcographus - an indicator of man-made changes in Norway spruce stands. Biologia, Bratislava, 1997, 52, 2: 217-220.

Artykuły popularnonaukowe

Grodzki W., Hilszczański J., Starzyk J.R. Kornik drukarz w Puszczy Białowieskiej. Eko i my, 2017, 12: 28-33.

Grodzki W. Perspektywy alternatywnego podejścia do ograniczania liczebności owadów kambiofagicznych. Postępy Techniki w Leśnictwie, 2017, 138: 23-27.

Grodzki W. O potrzebie ochrony świerczyn przed zespołowo występującymi kornikami. Las Polski, 2016,  23: 19.

Grodzki W. Ohrožení horských lesů v Polsku. Lesnicka práce, 2016, 7: 488 (36).

Grodzki W., Skrzecz I. Trinet P – innowacyjne narzędzie w ochronie świerczyn przed kornikiem drukarzem. Głos Lasu, 2016, 2: 26-27.

Grodzki W. Kornik drukarz – zwalczać czy przeczekać? Las Polski, 2016,  4: 21-23.

Grodzki W. 2015. Szkody od wiatru i śniegu a gradacje owadów kambiofagicznych. Postępy Techniki w Leśnictwie, 2015: 132: 25-31.

Skrzecz I., Grodzki W. Siatka Storanet – nowe możliwości w ochronie lasu przed owadami. Głos Lasu, 2015, 4: 24-25.

Grodzki W., Kosibowicz M. Owadobójczy grzyb przeciw kornikowi? Las Polski, 2015, 8: 20-22.

Grodzki W. Zhodnocení působení lýkožrouta severského v Polsku. Lesnická prace, 2013, 6: 24-25.

Grodzki W.: Konferencja „Zamieranie świerka pospolitego w Europie środkowej na przykładzie regionu Beskidów", Čeladná (Republika Czeska), 30.09.2009. Leśne Prace Badawcze, 2010, Vol. 71 (2): 207-208.

Grodzki W., Jachym M.: Zagrożenie lasów górskich w Polsce w roku 2009 i prognoza na rok 2010. [In:] Kunca A. (ed.) Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010. Národné lesnícke centrum Zvolen, 2010: 24-28.

Grodzki W.: Ohrožení lesů v Polsku v roce 2009 a prognóza pro rok 2009. Lesnicka práce, 2010, 7: 30-31.

Grodzki W.: BACCARA – nowy projekt w 7. Programie Ramowym UE. Leśne Prace Badawcze, 2009, Vol. 70 (2): 198-200.

Grodzki W.: Zasadność braku interwencji ludzkiej w zarządzaniu obszarami chronionymi oraz objętymi siecią Natura 2000. Seminarium naukowe w Parku Narodowym Szumawa, Srní, Republika Czeska. Leśne Prace Badawcze, 2009, Vol. 70 (2): 193-194.

Grodzki W., Jachym M.: Zagrożenie lasów górskich w Polsce w roku 2008 i prognoza na rok 2009. [In:] Kunca A. (ed.) Aktuálne problémy v ochrane lesa 2009. Národné lesnícke centrum Zvolen, 2009: 22-25.

Grodzki W.: Ohrožení horských lesů v Polsku v roce 2008 a prognóza na rok 2009. Lesnicka práce, 2009, 8: 24-25.

Grodzki W., Jachym M.: Problemy ochronne w lasach górskich w roku 2007 i zagrożenia w roku 2008. Las Polski, 2008, 7: 40-41.

Grodzki W.: Zabija drzewa. Tatry TPN, 2008, 3(25): 48-49.

Grodzki W., Jachym M.: Developing a Central European database and map on major forest pests: towards the wider look on forest protection problems. [W:] Csóka, Gy.; Hirka, A. and Koltay, A. (eds.) Biotic damage in forests. Forest Research Institute Mátrafüred, 2006, 54-59.

Jachym M., Grodzki W.: SILP i GIS w ochronie lasu. Las Polski, 2005, 12: 20-21.

Grodzki W., Starzyk J. R.: Wiatrołomy w wybranych parkach narodowych w Karpatach i wynikające z nich potrzeby badawcze w zakresie ochrony lasu. Leśne Prace Badawcze, 2004, 3: 119-123.

Grodzki W., Starzyk J. R., Michalski J.: Wybrane problemy ochrony górskich drzewostanów świerkowych przed szkodliwymi owadami. [W:] Grzywacz A. (red.): Drzewostany świerkowe. Stan, problemy, perspektywy rozwojowe. Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Leśnego, Ustroń-Jaszowiec, 2003, 77-91.

Grodzki W., Jakuš R., Sitková Z., Gazda M.: Ocena zagrożenia i postępowanie ochronne w wybranych ekosystemach leśnych Tatr objętych gradacjami owadów kambiofagicznych. W: Borowiec W., Kotarba A., Kownacki A., Krzan Z., Mirek Z. (red.): Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. PTPNoZ - TPN, 2002, 243-246.

Grodzki W.: Kornik drukarz Ips typographus (L.) w górskich obszarach chronionych jako przedmiot międzynarodowych programów badawczych. Kosmos, 51, 2002, 4 (257): 475-481.

Książki i monografie

Grodzki W. (red.): Kornik drukarz Ips typographus (L.) i jego rola w ekosystemach leśnych. CILP Warszawa, 2013.

Grodzki W.: Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu populacji kornika drukarza w wybranych parkach narodowych w Karpatach. Prace IBL, Rozprawy i Monografie, 2007, 8: 1-127.

Grodzki W.: Current problems of forest protection in spruce stands under conversion (eds. W. Grodzki & T. Oszako), Forest Research Institute, Warszawa, 2006.

Grodzki W.: GIS and databases in the forest protection in Central Europe (Red. W. Grodzki), Forest Research Institute, Warszawa, 2005.

Grodzki W.: Poradnik ochrony lasu (red. O. Łęski). Rozdział II: Metody ochrony lasu przed czynnikami szkodotwórczymi. Ofic. Wyd. „Wydawnictwo Świat", Warszawa, 2001: 12-32.

Inne

W. Grodzki, M. Knížek, B. Forster (eds.): Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Workshop of the IUFRO WP 7.03.10, Praha-Průhonice, J. For. Sci. 47, Special Issue 2, 2001.

W. Grodzki, M. Knížek, B. Forster (eds.): Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Workshop of the IUFRO WP 7.03.10, Busteni, 2000.

W. Grodzki, M. Knížek, B. Forster (eds.): Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Second Workshop of the IUFRO WP 7.03.10, Sion-Châteauneuf, 1999.

W. Grodzki, M. Knížek, B. Forster (eds.): Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, First Workshop of the IUFRO WP 7.03.10, Ustroń-Jaszowiec, 1998.