IBL
Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

31
May
2017

23 maja 2017 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Aktualna problematyka badawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu" zorganizowane przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL (LOPL).

   Seminarium rozpoczął dyrektor IBL, dr hab. Janusz Czerepko, witając przybyłych gości, a całość poprowadził dr hab. Ryszard Szczygieł, kierownik LOPL, który przed przekazaniem głosu prelegentom krótko wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Pracownicy Laboratorium zaprezentowali wyniki niedawno zakończonych projektów badawczych oraz nowe możliwości funkcjonujących już narzędzi związanych z gromadzeniem danych o pożarach lasu.

Dyrektor IBL, dr hab. Janusz Czerepko, prof nadzw.

Kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, dr hab. Ryszard Szczygieł, prof. nadzw.

   Mgr inż. Mirosław Kwiatkowski przedstawił rezultaty zastosowania metody drzew klasyfikacyjnych w ocenie możliwości przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity. Były to wyniki tematu badawczego realizowanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pt. „Określenie warunków przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity w zależności od siedliskowych typów lasu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu". W ramach prowadzonych prac powstał algorytm, który umożliwia przewidywanie rodzaju pożaru w zależności od wybranych predyktorów charakteryzujących warunki drzewostanowe i meteorologiczne.

Mgr inż. Mirosław Kwiatkowski (LOPL)

   Mgr inż. Bartłomiej Kołakowski zaprezentował wyniki oceny wykorzystania technologii naziemnego skanowania laserowego (ang. Terrestrial Laser Scanning - TLS) do szacowania obciążenia ogniowego drzewostanów, czyli biomasy leśnej mogącej potencjalnie ulec spaleniu. Temat, zrealizowany w ramach działalności statutowej IBL, wykazał niewątpliwą przydatność TLS do założonego celu oraz pozwolił na zidentyfikowanie problemów, zarówno po stronie metodyki pomiarów terenowych, jak i przetwarzania samej chmury punktów TLS.

Mgr inż. Bartłomiej Kołakowski (LOPL)

   Dr inż. Józef Piwnicki przybliżył uczestnikom seminarium nowe możliwości stale rozwijanego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (KSIPL) a także krótko omówił jego genezę, moduły i dotychczasowe funkcje. Na stronie KSIPL dostępna jest obecnie zakładka Dane do pobrania, która umożliwia niezalogowanemu użytkownikowi wyświetlić przestrzenny rozkład pożarów w Polsce począwszy od 2007 roku oraz pobrać dane w formacie SHP (ang. shapefile) i GML (ang. Geography Markup Language), co umożliwia ich dalsze przetwarzanie.

Dr inż. Józef Piwnicki (LOPL)

  Po zakończeniu wystąpień prelegentów rozpoczęto dyskusję, która koncentrowała się głównie na wykorzystaniu tak bogatej bazy danych o pożarach w Polsce, jak i wyników najnowszych badań do optymalizacji prac związanych z planowaniem rozmieszczenia infrastruktury przeciwpożarowej w Lasach Państwowych. Poruszano potrzebę bardziej racjonalnego planowania sieci dojazdów pożarowych, dostrzegalni i punktów czerpania wody, a także samej struktury przestrzennej lasów. Zwrócono uwagę na kategoryzację obszarów leśnych pod względem zagrożenia pożarowego i konieczność precyzyjnego dostosowania jej do aktualnych potrzeb leśników.

  W seminarium udział wzięli przedstawiciele instytucji bezpośrednio związanych z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową lasu. Licznie przybyli inspektorzy ppoż. z wielu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, którzy na co dzień bezpośrednio współpracują z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. Na seminarium obecni byli również specjaliści od ochrony przeciwpożarowej z Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, parków narodowych oraz nadleśnictw.

   Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) reprezentował Rektor - Komendant SGSP, nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka wraz z Prorektorem st. bryg. dr inż. Jarosławem Zarzyckim.

   Swoją obecnością zaszczycił nas także emerytowany kierownik Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, dr inż. Zygmunt Santorski oraz wieloletni dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, dr inż. Kazimierz Szabla.

Dr inż. Kazimierz Szabla, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leśnego

Nadbrygadier dr hab. inż. Paweł Kępka, Rektor - Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wraz z starszym brygadierem dr. inż. Jarosławem Zarzyckim, Prorektorem SGSP i dr. hab. Januszem Czerepko, Dyrektorem IBL

Piotr Wojtas, specjalista ds. ppoż. Nadleśnictwo Chojnów, RDLP w Warszawie

Włodzimierz Szaga, główny specjalista ds. ppoż., Kampinoski Park Narodowy

   Na seminarium przybyli również przedstawiciele innych instytutów oraz instytucji współfinansujących badania naukowe. Państwowy Instytut Geologiczny reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, prof. dr hab. Przemysław Borkowski, a Instytut Geodezji i Kartografii Dyrektor dr inż. Robert Bauer. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Pan Artur Pietrewicz, Kierownik Wydziału Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych.

 

Opr. Mirosław Kwiatkowski

Fot. Leszek Kruczek, Artur Sawicki

TAGS: ibl ppoż seminarium lopl


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...more »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....more »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »