Badanie możliwości wykorzystania produktów ubocznego użytkowania lasu jako źródła antyoksydantów w preparatach prozdrowotnych

Badanie możliwości wykorzystania produktów ubocznego użytkowania lasu jako źródła antyoksydantów w preparatach prozdrowotnych

Project type

National

Project status

Pending

Lead time

01.01.2014 - 31.12.2017

Contract no.

Funding source

IBL

Funding amount

Beneficiary

Coordinator / Leading unit

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL

Project manager

Mgr Paulina Dróżdż

See project homepage

Project description

W projekcie badana jest zawartość związków polifenolowych oraz zdolności antyoksydacyjne ubocznych użytków leśnych pochodzenia roślinnego.

Materiał do badań stanowią wybrane organy:

  1. sosny pospolitej (Pinus silvestris L.);
  2. jałowca pospolitego (Juniperus communis L.);
  3. wrzosu zwyczajnego (Calluna vulgaris L.);
  4. borówki brusznicy (Vacciunium vitis - idaea L.);
  5. borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.);

Przewiduje się ewentualne rozszerzenie materiału do badań o organy kruszyny pospolitej (Frangula alnus Mill.) oraz korę dębu (Quercus cortex).

Project goals

Celem naukowym projektu jest zbadanie właściwości antyutleniających wybranych ubocznych użytków leśnych pochodzenia roślinnego, ich składu chemicznego, zwłaszcza pod kątem związków polifenolowych. W celu określenia zawartości tych związków zostanie zastosowana metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas. Właściwości antyutleniające (redukujące) próbek naturalnych można wyznaczyć za pomocą wielu metod analitycznych. W projekcie wykorzystane zostaną różnorodne  metody spektrofotometryczne.

Celem dodatkowym projektu jest opracowanie metodyki ekstrakcji polifenoli, porównanie efektywności procesu ekstrakcji w zależności od temperatury przeprowadzania ekstrakcji, zastosowanego rozpuszczalnika oraz działania ultradźwięków i promieniowania mikrofalowego. Badaniu zostanie również poddana stabilność przygotowanych ekstraktów w czasie oraz w zależności od warunków ich przechowywania. Ponadto interesującym zagadnieniem będzie porównanie właściwości i działania antyoksydacyjnego różnych mieszanek ekstraktów, m.in. pod kątem wykorzystania ich w nutraceutykach.

Project characteristics

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

FRI participation scope

Projekt jest realizowany przez pracowników Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL we współpracy z pracownikami Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Project contractors

  • Mgr Paulina Dróżdż - Kierownik projektu
  • Dr inż Józef Wójcik - Wykonawca projektu
  • Prof dr hab. Krystyna Pyrzyńska - Wykonawca projektu

Partners

  • Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski