Dynamika liczebności, skład pokarmu i nakładanie się nisz pokarmowych ptaków szponiastych i sów w środkowej Polsce

Dynamika liczebności, skład pokarmu i nakładanie się nisz pokarmowych ptaków szponiastych i sów w środkowej Polsce

Project type

National

Project status

Pending

Lead time

01.01.2014 - 31.12.2017

Contract no.

Funding source

MNiSW

Funding amount

Beneficiary

Instytut Badawczy Leśnictwa

Coordinator / Leading unit

Zakład Ekologii Lasu IBL

Project manager

Dr Jakub Gryz

See project homepage

Project description

W danym projekcie prowadzone badania pozwolą na realizację monitoringu liczebności, parametrów rozrodu oraz analizę składu pokarmu zespołu ptaków szponiastych i sów, na tle biotycznych i abiotycznych czynników środowiskowych. Zebrane wyniki zostaną porównane z danymi zebranymi podczas poprzednich badań, realizowanych na tym terenie.  Analiza długoterminowego monitoringu pozwoli na sformułowanie szeroko zakrojonych wniosków dotyczących relacji pomiędzy dynamiką liczebności populacji a czynnikami środowiskowymi.

Project goals

Celem projektu jest kontynuacja monitoringu ptaków szponiastych i sów oraz charakterystyka czynników biotycznych i abiotycznych mające wpływ na badane populacje (wyjaśnienie czynników mających wpływ na długookresowe trendy liczebności). Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem badań rozpoczętych w 1978r. (ptaki szponiaste) oraz 2003r. (sowy).

Project characteristics

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

FRI participation scope

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL.

Project contractors

  • Dr Jakub Gryz - Kierownik projektu

Partners