IBL
Inauguracja Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2016-2020 i otwarcie Sali historii IBL

22
Nov
2016

17 listopada 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2016-2020, w którym obok Członków Rady Naukowej, uczestniczył Dr ANDRZEJ KONIECZNY – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

   Pierwszej części posiedzenia przewodniczył dr hab. Janusz Czerepko – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL), który na wstępie powitał przybyłych i pogratulował Członkom Rady wyboru. Następnie w prezentacji wprowadzającej przypomniał, że Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Omawiając historię Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Janusz Czerepko przywołał także nazwiska pięciu znamienitych profesorów: JERZEGO GROCHOWSKIEGO, MARIANA NUNBERGA, ANDRZEJA SZUJECKIEGO, ANDRZEJA GRZYWACZA oraz TOMASZA BORECKIEGO, którzy w ciągu 64 lat istnienia Rady Naukowej IBL pełnili funkcje jej Przewodniczących. Ponadto, dr hab. Janusz Czerepko poinformował Członków Rady, że uwzględniając wymagania ustawy oraz Statutu Instytutu, Rada Naukowa IBL aktualnej kadencji składa się z 36 osób, w tym 24 osoby z Instytutu oraz 12 osób z innych jednostek naukowych, powołanych przez ministra nadzorującego, tj. Ministra Środowiska.

Minister Andrzej Konieczny wygłasza przemówienie inaugurujące kadencję 2016-2020 Rady Naukowej IBL

   Następnie głos zabrał Minister Andrzej Konieczny, który podkreślił rolę pamięci historycznej w procesie kształtowania współczesnej tożsamości państwa. W tym aspekcie Minister powrócił pamięcią do początków Instytutu, kiedy to w 1930 r. Adam Loret – pierwszy Dyrektor Lasów Państwowych powołał Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, przekształcony 4 lata później w Instytut Badawczy Lasów Państwowych, a po II wojnie światowej przemianowany na Instytut Badawczy Leśnictwa. Minister Andrzej Konieczny zwrócił także uwagę na rolę Instytutu Badawczego Leśnictwa w budowaniu innowacyjnej gospodarki leśnej poprzez wdrażanie do praktyki wyników badań. Przypomniał nazwiska takich naukowców, jak STANISŁAW TYSZKIEWICZ, TADEUSZ WŁOCZEWSKI, MARIAN NUNBERG, WANDA KONOPACKA, HENRYK ORŁOŚ, JAN WOLSKI, FELIKS JEZIERSKI, JÓZEF KOSTYRKO oraz JAN JERZY KARPIŃSKI, których prace stały się kamieniami milowymi w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w leśnictwie. Podkreślił również niezwykle ważną rolę Rady Naukowej Instytutu w rozwoju nauki mającej niewątpliwy wpływ na funkcjonowanie ekosystemów leśnych.

   W tej części posiedzenia głos zabrał również dr inż. Andrzej Boczoń, który z racji pełnienia funkcji przewodniczącego komisji wyborczej, poinformował uczestników posiedzenia o kolejnych etapach związanych z ukonstytuowaniem się składu osobowego Rady Naukowej kadencji 2016-2020. Pierwsza, uroczysta część posiedzenia zakończyła się wręczeniem nominacji Członkom Rady z rąk ministra Andrzeja Koniecznego i dyrektora IBL Janusza Czerepko.

Zbigniew Borowski odbiera nominację z rąk ministra Andrzeja Koniecznego oraz dyrektora IBL Janusza Czerepko

  Następnie Rada Naukowa dokonała wyboru Prezydium. Przewodniczącym Rady Naukowej został prof. dr hab. Janusz Sowa z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zastępcami Przewodniczącego - dr hab. Dorota Dobrowolska oraz dr hab. Wojciech Grodzki, a sekretarzem Rady została dr hab. Iwona Skrzecz, również z IBL. Pierwsze prace nowo powołanej Rady dotyczyły przyjęcia Regulaminu Rady Naukowej IBL oraz akceptacji składu osobowego komisji stałych.

Prezydium Rady Naukowej IBL kadencji 2016-2020: od lewej dr hab. Wojciech Grodzki - zastępca przewodniczącego, dr hab. Iwona Skrzecz – sekretarz, prof. dr hab. Janusz Sowa – przewodniczący i dr hab. Dorota Dobrowolska – zastępca przewodniczącego

   Skład osobowy Rady Naukowej oraz komisji stałych kadencji 2016-2020 znajduje się na stronie http://www.ibles.pl/web/guest/sklad-rady-naukowej-ibl

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2016-2020

   Posiedzenie Rady Naukowej zakończyło się uroczystym otwarciem Sali historii Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu podczas przemówienia okolicznościowego nawiązał do wspólnej historii wielu ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się leśnictwem. Stwierdził, że ta historia jest wspólna i przeplata się z historią innych ważnych placówek naukowych, chociażby uruchomienie Wyższych Kursów Leśnych w Krakowie po II Wojnie Światowej a później powstanie Wydziału Leśnego w Krakowie, utworzenie z IBL-u Instytutu Technologii Drewna, czy też powstanie białowieskich placówek naukowych takich jak Instytut Biologii Ssaków oraz utworzenie Europejskiego Instytutu Leśnego.

W swoim wystąpieniu dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu podkreślił rolę, jaką Sala historii IBL ma spełnić

- Dziś IBL jest jednostką, która dzięki wsparciu Lasów Państwowych, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może poszczycić się najwyższym wskaźnikiem komercjalizacji wyników badań. Dzięki zaangażowaniu pracowników IBL, jak i Instytucji z współpracujących, Instytut pod względem wskaźników naukometrycznych wyrażonych publikacjami z tzw. listy filadelfijskiej jest wiodącą jednostką w europejskim leśnictwie. To wszystko zawdzięczamy naszej historii i ludziom związanym z IBL, których osiągnięcia ta Sala będzie przybliżała, zarówno społeczności IBL, Gościom, jak i dzieciom i młodzieży, która w trakcie roku odwiedza w liczbie blisko 4 tysięcy nasz instytut w ramach zajęć w Izbie Edukacji Leśnej - podkreślił Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu.

   Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia Sali historii IBL dokonali: Pan Dr Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. dr hab. Janusz Sowa, Przewodniczący Rady Naukowej i dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu.

Przecięcia wstęgi inaugurującego otwarcie Sali historii IBL dokonali (od lewej): dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu, Pan Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i prof. dr hab. Janusz Sowa, Przewodniczący Rady Naukowej

  Następnie ks. Kanonik dr Zbigniew Grochal z Parafii św. Faustyny w Sękocinie Starym wraz z zebranymi Gośćmi odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia Sali historii IBL.

Poświęcenia Sali historii IBL dokonał ks. Kanonik dr Zbigniew Grochal z Parafii św. Faustyny w Sękocinie Starym

  Sala historii IBL znajduje się w budynku siedziby Instytutu w Sękocinie Starym. Zgromadzono w niej liczne zdjęcia przedstawiające ponad 85-letnią historię Instytutu, jak również liczne eksponaty przekazane przez pracowników z poszczególnych zakładów naukowych IBL. W skład ekspozycji wchodzą m.in. pierwsze opracowania naukowe, pamiątki związane z profesorem Janem J. Karpińskim (przekazane przez wnuka Profesora, Pana Przemysława Szczęsnego), odlew gipsowy tablicy poświęconej pamięci Profesora Jana Jerzego Karpińskiego oraz Medalu IBL za osiągnięcia naukowe (autorstwa Profesora Kazimierza Rykowskiego, której oryginał znajduje się w Zakładzie Lasów Naturalnych w Białowieży) oraz popiersie Jana Teodora Hausbrandta, pierwszego Dyrektora Instytutu. Ponadto w Sali historii IBL znajduje się szereg urządzeń stosowanych przy realizacji badań leśnych, czy też kolekcja pilarek spalinowych (udostępnionych przez Pana Zdzisława Rzecznika).

Zwiedzający mogli zapoznać się z historią Instytutu, którą często sami tworzyli i tworzą nadal

  Sala historii IBL i zgromadzona w niej liczba eksponatów będzie zapewne się rozwijała i rosła wraz z rozwojem historii Instytutu. Idea dokumentowania i dalszego śledzenia historii IBL odzwierciedlona w specjalnie ku temu poświęconej Sali będzie realizowana poprzez prezentację wydarzeń i osiągnięć naukowych z życia Instytutu, które będą miały przełożenie na uzupełnienie zbiorów Sali o kolejne pamiątki i dokumentacje.

 

Opr. Iwona Skrzecz, Artur Sawicki

Fot. Leszek Kruczek, Katarzyna Tkaczyk, Artur Sawicki

TAGS: uroczystość ibl rada naukowa sala historii ibl


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...more »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....more »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »