IBL
Możliwości ochrony upraw i młodników jodłowych przed chorobami i szkodnikami owadzimi w południowej Polsce

27
Nov
2015

26 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Możliwości ochrony upraw i młodników jodłowych przed chorobami i szkodnikami owadzimi w południowej Polsce”.

    Celem seminarium było omówienie wyników badań w ramach tematu „Postępowanie ochronne w drzewostanach jodłowych zagrożonych przez owady i patogeny grzybowe", realizowanego przez Zakład Lasów Górskich i Zakład Ochrony Lasu IBL w latach 2013-2015 oraz dyskusja. W seminarium wzięło udział około 50 osób, w tym przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji LP w Lublinie i Krośnie, nadleśnictw oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a także liczni pracownicy IBL. Seminarium otworzył dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dr hab. Janusz Czerepko, witając przybyłych gości i przedstawiając wagę przeprowadzonych badań, które mają istotne znaczenie dla praktyki leśnej. Rolę moderatora seminarium pełniła Pani dr hab. Iwona Skrzecz, prof. nadzw.

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa  dr hab. Janusz Czerepko prof. nadzw.

Kierownik Zakładu Ochrony Lasu dr hab. Iwona Skrzecz, prof. nadzw .

    Wspólny referat wygłosili: dr hab. Wojciech Grodzki, prof. nadzw., dr inż. Mieczysław Kosibowicz, dr inż. Sławomir Ambroży, dr inż. Marcin Jachym z Zakładu Lasów Górskich w Krakowie oraz dr inż. Anna Żółciak z Zakładu Ochrony Lasu w Sękocinie Starym.

Kierownik Zakładu Lasów Górskich w Krakowie dr hab. Wojciech Grodzki, prof. nadzw.

Dr inż. Sławomir Ambroży,   Zakład Lasów Górskich w Krakowie

Dr inż. Mieczysław Kosibowicz ,   Zakład Lasów Górskich w Krakowie

Dr inż. Marcin Jachym ,   Zakład Lasów Górskich w Krakowie

    Referat był podsumowaniem trzyletnich  badań dotyczących występowania o możliwości ograniczania rdzy jodły i goździkowatych (syn. rak jodły) Melampsorella caryophyllacearum (DC) Schroet. – choroby, która masowo opanowuje młodniki i uprawy jodłowe na obszarze południowo - wschodniej Polski, na terenie regionalnych dyrekcji LP w Krakowie i Krośnie. Badania miały charakter kompleksowy, wykonano wieloaspektową analizę statystyczną uzyskanych wyników w odniesieniu do wybranych czynników i cech odnowień, które mogłyby wpływać na nasilenie występowania choroby na tych obszarach. Szczegółowo została także omówiona biologia sprawcy choroby, będącego pasożytem bezwzględnym  posiadającym dwóch gospodarzy. Wyniki badań wskazują, że celowość zwalczania objawów choroby dotychczas stosowanymi metodami konwencjonalnymi jest co najmniej wątpliwa. Jedynie odpowiednio prowadzona gospodarka leśna, a zwłaszcza zabiegi hodowlane łącznie z  protegowaniem odnowień naturalnych i gatunków domieszkowych, może przyczynić się do zmniejszenia zasięgu i nasilenia raka jodły.

W seminarium wzięło udział około 50 osób,  w tym przedstawiciele DGLP oraz RDLP w Lublinie i Krośnie

    Omówiono także inne choroby infekcyjne oraz gatunki owadów, które w czasie badań wystąpiły na jodle. Wśród chorób była to przede wszystkim osutka zwisowa jodły, a wśród owadów – dwa gatunki obiałek jodłowych. Stwierdzono, że zarówno osutka jak i obiałka korowa nie mają obecnie większego znaczenia gospodarczego. Natomiast obiałka pędowa, która jest gatunkiem obcym, może  przyczyniać się do zamierania upraw i młodników jodłowych.

    Przedstawione wyniki wywołały długą i ożywioną dyskusję oraz wymianę poglądów, której konkluzją było stwierdzenie o potrzebie kontynuacji badań ukierunkowanych na określenie dalszych metod postępowania hodowlanego, zapewniających ograniczanie występowania chorób, zwłaszcza raka jodły, w odnowieniach.

 

oprac.  dr inż. Mieczysław Kosibowicz,

Zakład Lasów Górskich IBL w Krakowie

 

fot. L. Kruczek, A. Sawicki

TAGS: ibl ochrona lasu zlg


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...more »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....more »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »