IBL
Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

22
Mar
2021

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Marzena Niemczyk

   Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: Produkcyjność i inne cechy ekonomicznie istotne w selekcji klonów mieszańców topoli oraz ich zdolność adaptacyjna do wzrostu w warunkach klimatycznych miejsca wprowadzenia.

Powierzchnie doświadczalne w borealnej części prowincji Alberta w Kanadzie

   Zrealizowane badania przeprowadzono na powierzchniach doświadczalnych zlokalizowanych w północnej Polsce i borealnej części prowincji Alberta w Kanadzie. Głównym celem badań było określenie produkcyjności klonów mieszańców topoli z sekcji Aigeiros, Tacamahaca i Populus oraz powiązanie cech produkcyjnych z innymi cechami o znaczeniu ekonomicznym (cechy wpływające na jakość drewna) i adaptacyjnym (w tym adaptacji do zmian klimatu), a w efekcie opracowanie rekomendacji do wprowadzenia odpowiednich genotypów do produkcji biomasy w warunkach klimatycznych miejsca przyszłego wykorzystania w skali gospodarczej. Badania przeprowadzono na materiale badawczym w niespotykanej skali, reprezentowanym przez w sumie ponad 2000 klonów. Materiał badawczy stanowiły przede wszystkim nowe genotypy, testowane po raz pierwszy w lokalizacji potencjalnego wprowadzenia do uprawy, jak i odmiany wyselekcjonowane wcześniej i testowane pod względem ich przydatności do hodowli w warunkach klimatycznych miejsca docelowej uprawy w skali gospodarczej.

Dr hab. Marzena Niemczyk podczas prowadzenia badań w prowincji Alberta w Kanadzie

   Serdecznie gratulujemy!

TAGS: awanse naukowe habilitacja


Więcej Informacji

Co zmniejsza ryzyko negatywnych interakcji pomiędzy wilkami i psami?

Wyniki badań dotyczących interakcji pomiędzy wilkami i psami naukowcy z IBL: Andżelika Haidt i Radosław Gawryś oraz Maciej Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego opublikowali w piśmie "Animals"....more »

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....more »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....more »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....more »