IBL
Pan prof. dr hab. Tytus Karlikowski laureatem Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych w 2017 roku

26
Jun
2017

22 czerwca 2017 r., podczas ostatniego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa skróconej kadencji 2016-2020, miał miejsce podniosły moment wręczenia Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych za rok 2017.

Prof. dr hab. Tytus Karlikowski

   W tym roku Kapituła przyznała prof. dr. hab. Tytusowi Karlikowskiemu Medal im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.  Profesor Karlikowski 50 lat swojej pracy zawodowej poświęcił na rzecz rozwoju nauk leśnych, przede wszystkim w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu.

Medal im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych w 2017 roku przyznany Profesorowi dr. hab. Tytusowi Karlikowskiemu

   Ze względu na stan zdrowia, w imieniu Profesora Tytusa Karlikowskiego Medal odebrały Dzieci Pana Profesora Państwo Barbara i Wojciech Karlikowscy, a aktu wręczenia dokonali dr hab. Janusz Czerepko , dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa i prof. dr hab. Janusz Sowa , przewodniczący Rady Naukowej IBL.

Medal w imieniu Profesora Tytusa Karlikowskiego odebrały Jego dzieci - Barbara i Wojciech Karlikowscy

    Wnioskodawca dr hab. Ryszard Szczygieł, kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL w uzasadnieniu podkreślił, że „Pan Profesor Tytus Karlikowski należy do grona tych pracowników naukowych, którzy przyczynili się do znaczącego rozwoju Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz jego wysokiej pozycji w dziedzinie nauk leśnych. Instytut zawdzięcza Mu zainicjowanie oraz intensywny rozwój badań z zakresu ochrony lasu przed pożarami, co zyskało wysokie uznanie, zwłaszcza praktyki gospodarczej, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami".

Dr hab. Ryszard Szczygieł, kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL, przedstawił osiągniecia i dorobek naukowy Profesora Tytusa Karlikowskiego

   Niemały jest też dorobek dydaktyczny Pana Profesora Tytusa Karlikowskiego, który wychował całe pokolenia młodzieży wykładając na dwóch uczelniach: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej (wówczas Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej), w której prowadził wykłady od 1974 roku, a w latach 1982-87 pełnił funkcję kierownika Katedry Profilaktyki Pożarniczej. Był promotorem około 250 prac inżynierskich i magisterskich absolwentów tej uczelni, członkiem jej organów a dzisiaj członkiem honorowym Senatu.

   Podczas okolicznościowych wystąpień członków Rady Naukowej IBL oprócz znaczących osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, podkreślano wyjątkową osobowość Profesora, w tym głęboki patriotyzm, który ujawnił się już w młodzieńczych latach poprzez udział w Powstaniu Warszawskim. Za swoją działalność społeczną i zawodową Pan Profesor został odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim, Komandorskim i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa", odznaką „Zasłużony dla Leśnictwa", Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej". Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej został wyróżniony w latach: 1982, 1984 i 1995 nagrodą Ministra Leśnictwa.

Pamiątkowe zdjęcia Członków i Prezydium Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa wraz z dr. hab. Januszem Czerepko, dyrektorem Instytutu oraz Państwem Barbarą i Wojciechem Karlikowskimi

 

Opracowanie: Artur Sawicki

Zdjęcia: Leszek Kruczek, Artur Sawicki

 

Prof. dr hab. Tytus Karlikowski jest wybitnym naukowcem, którego dorobek znacząco przyczynił się do rozwoju nauk leśnych. Pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa ponad 50 lat, przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego i naukowego. Początkowo był zatrudniony w Zakładzie Ochrony Lasu, kierowanym przez dr hab. Mariana Nunberga. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1978 roku, a tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał trzy lata później. W roku 1963 powierzono Mu zorganizowanie Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej Lasu wraz z określeniem kierunków badań. Po akceptacji przez Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego przedłożonej koncepcji z dniem 1 kwietnia tego roku został kierownikiem Zakładu, którym zarządzał do 31 grudnia 1997 r., pracując w nim do czerwca 1999 roku. Profesor Tytus Karlikowski był głównym twórcą krajowego systemu ochrony lasów przed pożarami, który rozwijany i doskonalony, także przez Niego, funkcjonuje do dziś efektywnie w Lasach Państwowych. Podstawy organizacji tego systemu zostały stworzone w oparciu o prace naukowo-badawcze prowadzone przez Profesora w latach 60. i 70., dotyczące ustalenia kryteriów oceny stanu zagrożenia pożarowego lasu ze względu na warunki meteorologiczne i drzewostanowe. Ich wynikiem było opracowanie zasad kategoryzacji obszarów leśnych pod względem zagrożenia pożarowego oraz oryginalnej polskiej metody prognozowania zagrożenia pożarowego, nazwanej „Metodą IBL". Profesor Karlikowski był promotorem pięciu prac doktorskich oraz prowadził działalność dydaktyczną nie tylko w dziedzinie nauk leśnych, ale także w nowej specjalności z zakresu nauk technicznych, dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, tworząc program nauczania z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu, realizowany przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą, a później Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Prowadził w niej wykłady od 1974 roku. W latach 1982-87 pełnił funkcję kierownika Katedry Profilaktyki Pożarniczej. Był promotorem około 250 prac inżynierskich i magisterskich absolwentów tej uczelni, członkiem jej organów a dzisiaj członkiem honorowym Senatu. Dorobek naukowy Profesora Karlikowskiego obejmuje przeszło 200 opracowań naukowych w postaci książek, publikacji, dokumentacji naukowych, patentów.

TAGS: ibl medal rada naukowa uroczystość


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...more »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....more »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »