IBL
Seminarium z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin i 56-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Arkadiusza Bruchwalda

11
Dec
2018

23 listopada 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się uroczyste seminarium naukowe z okazji jubileuszu 80-tych urodzin i 56-lecia pracy naukowej Profesora Arkadiusza Bruchwalda.

Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald

   Profesor Jubilat swoją przygodę z leśnictwem rozpoczął w 1956 r, kiedy to po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił na Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Dyplom magistra inżyniera leśnictwa otrzymał w 1961 r. specjalizując się w Zakładzie Dendrometrii pod opieką prof. Jerzego Grochowskiego. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk leśnych przedkładając pracę pt.: „Metoda określania bieżącego przyrostu miąższości drzewostanu przy zastosowaniu właściwej liczby kształtu F1/3" napisaną pod kierunkiem prof. M. Borowskiego. Sześć lat później habilitował się na podstawie rozprawy pt.: „Ocena przydatności dla praktyki gospodarczej sposobów określania miąższości drzewostanu". W 1975 roku władze Wydziału i Uczelni powołały go na kierownika zespołu dendrometrii, którym kierował do 2008 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982 r. Sześć lat później Rada Państwa mianowała go profesorem zwyczajnym.

   Profesor Bruchwald na SGGW prowadził szeroką działalność dydaktyczną, wykładając na Wydziale Leśnym statystykę matematyczną, naukę o produkcyjności lasu oraz dendrometrię. W latach 1994-2006 piastował funkcję kierownika Studium Doktoranckiego na Wydziale Leśnym. Wykładał także na innych wydziałach SGGW (m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym z zakresu wyceny lasu) oraz w Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

   Pod jego kierunkiem spora grupa studentów (ok. 50) zrealizowała swoje prace dyplomowe. Profesor Bruchwald jest też promotorem 16 doktorów.

  Podczas pracy na Wydziale Leśnym przez 12 lat piastował stanowisko prodziekana WL SGGW. W dwóch kadencjach sprawował obowiązki prodziekana ds. studenckich, w dwóch natomiast prodziekana ds. badań naukowych. Zasiadał również w Senacie Akademickim SGGW jako przedstawiciel samodzielnych pracowników nauki.

   Dorobek naukowy profesora Bruchwalda obejmuje głównie dwie dyscypliny leśnictwa: dendrometrię oraz naukę o produkcyjności lasu i obejmuje łącznie 250 prac w tym znane skrypty i podręczniki: „Urządzanie lasu dla techników leśnych", „Statystyka matematyczna dla leśników" i „Dendrometria" (wyróżniony nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego).

  Był redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowych SGGW. W 1992 r. przyjął propozycję objęcia stanowiska redaktora naczelnego czasopisma „Sylwan".

  Profesor Bruchwald był ekspertem w podkomisji sejmowej powołanej do opracowania ustawy o lasach z 1991 r. Brał także udział w latach 90. ubiegłego wieku w pracach Komisji powołanej przez Dyrektora LP do opracowania Instrukcji Urządzania Lasu i drugiej Komisji do opracowania Zasad Hodowli Lasu. Jest członkiem Komisji Leśno-drzewnej oraz przewodniczącym Kapituły Nagrody im. Adama Loreta.

Uczestnicy seminarium

   W seminarium jubileuszowym wzięło udział liczne grono współpracowników, uczniów i przyjaciół Profesora.

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Po wystąpieniu prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego, Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, który przywitał przybyłych Gości, dalszą część seminarium jubileuszowego poprowadziła dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek .

Dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek

Dr inż. Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

   Zostały wygłoszone cztery referaty jubileuszowe. W pierwszej części wystąpił dr inż. Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, który przedstawił Badania prof. dr. hab. Arkadiusza Bruchwalda na rzecz doskonalenia planowania w gospodarce leśnej. Następnie dr inż. Stanisław Zajączkowski i dr inż. Janusz Dawidziuk, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zaprezentowali Wkład prof. dr. hab. Arkadiusza Bruchwalda w rozwój nowoczesnej gospodarki leśnej. Na koniec wystąpili prof. dr hab. Michał Zasada, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, dr hab. Elżbieta Dmyterko i dr inż. Małgorzata Dudzińska, Instytut Badawczy Leśnictwa, omawiając Działalność i dorobek naukowy Profesora Arkadiusza Bruchwalda.

Dr hab. Elżbieta Dmyterko

   Po przerwie, w drugiej części spotkania dr inż. Rafał Wojtan, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przedstawił referat „Profesor Arkadiusz Bruchwald – wychowawca nowych pokoleń leśników".

   W dalszej części uroczystości szacowni goście w licznych życzeniach skierowanych do Jubilata podkreślali jego ogromny wkład w rozwój badań leśnych oraz gratulowali mu udanej kariery zawodowej. Głos zabrali: prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, dr inż. Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w latach 1998-2001 i 2015-2018, prof. dr hab. Janusz M. Sowa, Przewodniczący Rady Naukowej IBL. List gratulacyjny minister Małgorzaty Golińskiej, Sekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody, przeczytał dr inż. Jacek Sagan, Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska.

Kwiaty wręcza dr inż. Jacek Sagan, Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska

   W imieniu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie głos zabrał prof. dr hab. Jarosław Socha, w imieniu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - dr hab. Cezary Beker, prof. UP a w imieniu Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie - prof. dr hab. Henryk Żybura. Gratulacje przedstawicieli środowiska krakowskiego w składzie: prof. dr hab. Jarosław Socha, dr inż. Wojciech Ochał i dr inż. Bogdan Wertz, złożył prof. dr hab. Stanisław Orzeł. Gratulacje przedstawicieli środowiska poznańskiego w składzie: dr hab. inż. Cezary Beker, prof. UP, dr hab. Katarzyna Kaźmierczak i dr inż. Tomasz Najgrakowski, złożył dr hab. Mieczysław Turski, prof. UP.

Życzenia w imieniu pracowników Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu SGGW w Warszawie złożył dr Szymon Bijak, kierownik Pracowni

   Najlepsze życzenia od pracowników macierzystej jednostki Jubilata - Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu SGGW w Warszawie - w składzie: prof. dr hab. Michał Zasada, dr inż. Rafał Wojtan, dr inż. Robert Tomusiak, dr inż. Karol Bronisz i mgr inż. Agnieszka Bronisz, złożył dr Szymon Bijak. Gratulacje złożyli również: dr inż. Janusz Dawidziuk i prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, w imieniu Polskiego Towarzystwa Leśnego; dr hab. Jacek Zakrzewski, prof. SGGW i dr hab. Małgorzata Sułkowska, prof. IBL, w imieniu Polskiego Towarzystwa Botanicznego; dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska, prof. SGGW, w imieniu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego; dr inż. Janusz Dawidziuk i dr inż. Stanisław Zajączkowski, w imieniu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej; Maria Brzozowska, Zastępca Dyrektora RGLP Gdańsk; prof. dr hab. Andrzej Klocek i dr hab. Kazimierz Zajączkowski.

Jako ostatni życzenia złożył Dyrektor IBL prof. dr hab. Jacek Hilszczański, wraz z pracownikami Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Na koniec uroczystości głos zabrał Jubilat, dziękując wszystkim za przybycie.

 

Oprac. dr inż. Małgorzata Dudzińska

Fot. Artur Sawicki

 

TAGS: profesor arkadiusz bruchwald zzzl ibl jubileusz


Więcej Informacji

Co zmniejsza ryzyko negatywnych interakcji pomiędzy wilkami i psami?

Wyniki badań dotyczących interakcji pomiędzy wilkami i psami naukowcy z IBL: Andżelika Haidt i Radosław Gawryś oraz Maciej Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego opublikowali w piśmie "Animals"....more »

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....more »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....more »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....more »