IBL
VIII edycja Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy"

29
Jul
2020

Dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa ogłasza VIII edycję Konkursu fotograficznego pt. "Las jakiego nie znamy", w roku jubileuszowym pt. „IBL JAKIEGO NIE ZNAMY”.

REGULAMIN

VIII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"LAS JAKIEGO NIE ZNAMY"
w roku jubileuszowym pt. „IBL JAKIEGO NIE ZNAMY”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki, na jakich odbywa się ósma edycja konkursu fotograficznego „Las jakiego nie znamy" [Konkurs].

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3 (05-090 Raszyn), zwany dalej Organizatorem.

3. Ze względu na organizację konkursu w roku jubileuszu 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa, konkurs jednorazowo przyjmuje zmienioną nazwę „IBL jakiego nie znamy”.

§ 2.

Zasady Konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja Instytutu Badawczego Leśnictwa, poprzez zorganizowanie wystawy nadesłanych zdjęć oraz wydrukowanie 12-kartkowego kalendarza ściennego na 2021 rok.

2. Organizator powołuje jury Konkursu [Jury] w co najmniej trzyosobowym składzie, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy i Laureatów. W skład Jury może być powołany laureat nagrody głównej poprzedniej edycji pod warunkiem złożenia oświadczenia na piśmie, iż nie będzie brać udziału w niniejszym Konkursie.

3. W Konkursie udział mogą wziąć wyłącznie pracownicy oraz pracownicy emerytowani Instytutu Badawczego Leśnictwa [Uczestnicy].

4. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w Konkursie.

5. Nadsyłane zdjęcia muszą przedstawiać zdarzenia związane z Instytutem Badawczym Leśnictwa. Dopuszczalne jest zgłoszenie zdjęć w kolorze, jak również monochromatycznych (czarno-białych).

6. W przypadku ukazania na zdjęciach wizerunku osób trzecich, wymagana jest ich zgoda na udostępnienie swojego wizerunku na specjalnie przygotowanym formularzu.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.

7. Autorzy prac występują w konkursie pod wybranym przez siebie godłem.

8. Do fotografii konkursowych należy w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej: www.ibles.pl, zawierający dane osobowe autora (imię, nazwisko, godło oraz tytuł pracy). W zgłoszeniu znajduje się oświadczenie, że uczestnik zapoznał się, rozumie i przyjmuje postanowienia Regulaminu.

9. Każda fotografia powinna być opatrzona godłem i tytułem dzieła. Informacje te należy zamieścić na doklejonej kartce na odwrocie pracy.

10. Do konkursu będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia o ujednoliconych wymiarach tj. 297x420 mm (format A3).

11. Zdjęcia przyjmowane będą do dnia 30.09.2020 r. godz. 1500 w sekretariacie Informacji Naukowej i Promocji [INP].

12W formularzu zgłoszeniowym, uczestnik oświadcza, że:

 1. jest autorem/autorką załączonych zdjęć i posiada nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich
 2. przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu;
 3. kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie Konkursu,
 4. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). na zasadach określonych w § 4 ust. 5 Regulaminu;
 5. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Instytut Badawczy Leśnictwa przekazanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych w okresie trwania Konkursu.

13. Autor nagrodzonego lub wyróżnionego zdjęcia [Laureat] przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęcia zgłoszonego w Konkursie, oraz wykonywanie praw zależnych  w szczególności przez dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęcia m.in. ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi niżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań. Laureat bezwarunkowo zgadza się na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie tego zdjęcia przez Instytut Badawczy Leśnictwa, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub
  w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
 2. wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera;
 3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 4. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
 5. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
 6. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji;
 7. inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;

14. Jury zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej (np.: zbyt duża odległość, zbyt niska rozdzielczość, nadmierne zacienienie, rozmycie) lub nie spełniających kryterium tematycznego, sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że prace nie nadają się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. O wykluczeniu prac konkursowych decyduje Jury. Decyzja Jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

15. Prace nadesłane na Konkurs będą zaprezentowane na wystawie w siedzibie Organizatora w Sękocinie Starym.

§ 3.

Nagrody i wystawa pokonkursowa

1. Jury przyzna następujące nagrody [Nagrody]:

 1. GRAND PRIX - nagrodę główną za najlepszą fotografię w konkursie to znaczy zamieszczenie zdjęcia na okładce i wewnątrz kalendarza;
 2. 12 nagród publiczności, które otrzymają największą liczbę głosów wśród pracowników Instytutu w głosowaniu tajnym. Nagrodą będzie umieszczenie zdjęć w kalendarzu.

2. Nagroda główna wchodzi w skład 12 nagród publiczności.

3. Głosowanie odbędzie się poprzez oddanie głosów na ostemplowanych kartach. Karty będą przekazane do zakładów, laboratoriów i działów przez Dział Informacji Naukowej i Promocji IBL.

4. Każdy z pracowników Organizatora ma prawo do oddania 1 głosu na wybraną pracę, poprzez wpisanie na karcie do głosowania numeru fotografii. Głosy należy składać w sekretariacie Informacji Naukowej i Promocji IBL do dnia 13.10.2020 r.

5. Komisyjne otwarcie kopert z godłami autorów i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu głosowania na nadesłane prace w dniu 16.10.2020 r.

6. Z posiedzenia Jury sporządzany jest protokół.

7. Warunkiem przyznania nagrody jest oświadczenie zwycięzcy konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zgodnie z warunkami zawartymi w § 2, pkt. 15 Regulaminu.

8. Prace Uczestników, które nie zostały wybrane mogą zostać odebrane przez ich Autorów z Działu Informacji Naukowej i Promocji w okresie 1 miesiąca od zakończenia wystawy pokonkursowej. Nieodebrane w powyższym terminie prace zostaną zdeponowane w archiwum Informacji Naukowej i Promocji. Organizator będzie uprawniony do ich wykorzystania na podstawie odrębnej umowy zawartej z tym Uczestnikiem.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz na stronie internetowej: www.ibles.pl.

2. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać pisemnie Działu Informacji Naukowej i Promocji Organizatora do w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.

3. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Jury w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3 (05-090 Raszyn), dalej zwany Instytutem.

2. Inspektor ochrony danych (dalej IOD) w Instytucie dostępny jest pod adresem email iod@ibles.waw.pl lub pod numerem telefonu 22 7150 607.

3. Dane osobowe osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) przetwarzane będą w celach związanych z:

a) udziałem w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

b) wyłonieniem Laureatów Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c) ochrony żywotnych interesów osoby, na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. d) RODO,

d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. e) RODO,

e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. obowiązki skarbowe, wymagane przepisami przechowywanie itp.), na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. c) RODO.

2. Odbiorcami danych osobowych osób wymienionych w ust. pkt. 1) będą członkowie Jury, pracownicy i współpracownicy Instytutu, organy i instytucje kontroli (nadzoru) oraz podmioty, którym Instytut może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt. 3, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (dane nie będą przekazywane poza EOG).

3. Dane osobowe osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) będą przechowywane w ramach umów cywilno-prawnych przez okres określony w przepisach prawa w tym zakresie oraz zgodny z wewnętrznymi regulacjami przechowywania dokumentów w Instytucie ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących realizowanych projektów zawartych m.in. w umowach, wytycznych, postanowieniach, podręcznikach oraz innych wiążących dokumentach dotyczących realizacji projektu, nie krócej niż do dnia przedawnienia roszczeń związanych z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.

4. Osoba, której dane przetwarza Instytut, ma prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania ich usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych.

5. Osoba, której dane przetwarza Instytut, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy RODO, jednak wcześniej może to skonsultować z IOD.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, zatem konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości uczestnictwa.

7. Dane osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

ZATWIERDZAM       

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Sękocin Stary, 27.07.2020 r.

 

Pliki do pobrania:

TAGS: ibl jubileusz 90-lecia ibl konkurs konkurs fotograficzny


Więcej Informacji

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....more »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....more »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....more »

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...more »