IBL
W międzynarodowym gronie o nadbałtyckich lasach dyskutowano w Sękocinie Starym

03
Oct
2017

W dniach 26-27 września 2017 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja w ramach projektu WAMBAF - „Water Management in Baltic Forests”.

   Projekt WAMBAF jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz partnerów projektu, w tym Instytut Badawczy Leśnictwa Projekt jest realizowany począwszy od 2016 r. i kończy się w 2019 r.

   Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu. Podczas konferencji zorganizowany został wyjazd szkoleniowy do Białowieży (27-28 września 2017 r.).

   Do Sękocina przybyli przedstawiciele dziewięciu organizacji zaangażowanych z pięciu krajów Europy zaangażowanych realizację projektu WAMBAF, tj.:

 • Szwedzka Agencja Leśna (Swedish Forest Agency - Skogsstyrelsen) – Szwecja, 
 • Instytut Zasobów Naturalnych  (Natural Resources Institute, Luonnonvarakeskus - LUKE) – Finlandia,
 • Spółka państwowa Metsähallitus – Finlandia,
 • Łotewski Państwowy Instytut Badawczy Leśnictwa (Latvijas valsts mežzinātes institūts - Silava) – Łotwa,
 • Litewskie Centrum Badawcze Rolnictwa i Leśnictwa (Lietuvos agrarinių ir miško mokslų centras -LAMMC) – Litwa,
 • Litewskie Ministerstwo Środowiska (Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija) – Litwa,
 • Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL),
 • Szwedzki Instytut Badawczy Leśnictwa (Skogforsk) – Szwecja,
 • Szwedzki Uniwersytet Rolniczy (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU) – Szwecja.

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście z organizacji partnerskich oraz przedstawiciele mediów, m.in.:

 • Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Ukrainy,
 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Polska), 
 • Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (Polska), 
 • Ukraińskiego Uniwersytetu Leśnego, 
 • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa), 
 • Redakcji dwutygodnika „Las Polski".

   Konferencję otworzył i gości przywitał dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa. Na wstępie dyrektor IBL przybliżył działalność Instytutu oraz cele konferencji. W imieniu Szwedzkiej Agencji Leśnej głos zabrał dr Johan Norman.

Dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Dr Johan Norman, Szwedzka Agencja Leśna (koordynator projektu)

   Wśród prelegentów znaleźli się zagraniczni oraz polscy specjaliści zaangażowani w badania dotyczące retencji wód w lasach, populacji bobra, roli tzw. stref buforowych wzdłuż cieków, czy aplikacji służących procesowi wspomagania decyzji.

   Pierwszą prezentację przedstawiła koordynator projektu WAMBAF - Linnéa Jägrud (Szwedzka Agencja Leśna), przypominając o problemach krajów basenu Morza Bałtyckiego i przybliżając założenia, cele i zakres projektu WAMBAF.

Linnéa Jägrud, Szwedzka Agencja Leśna

   Kolejną prezentacją przedstawiła dr Eva Ring z Szwedzkiego Instytutu Badawczego Leśnictwa (Skogforsk), przybliżając tematykę zagospodarowania lasów łęgowych i roli stref buforowych w gospodarce leśnej.

Dr Eva Ring, Szwedzki Instytut Badawczy Leśnictwa - Skogforsk

   William Lidberg z Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego (SLU), przybliżył dotychczasowe wyniki opracowywanych narzędzi do wspierania zarządzania gospodarką wodną, w szczególności wyznaczaniem obszarów o większej wilgotności itp.

William Lidberg, Szwedzki Uniwersytet Rolniczy - SLU

   Lars Högbom (Szwedzki Instytut Badawczy Leśnictwa - Skogforsk), zrelacjonował prace nad filmem „WAMBAF", tworzonym przez firmę Heurgren AB i instytut Skogforsk na potrzeby promocji projektu. Film jest dostępny na YouTube pod linkiem:  https://youtu.be/xauLNORS4m0

Lars Högbom, Szwedzki Instytut Badawczy Leśnictwa - Skogforsk

   Raport z realizacji dotychczasowych prac, które polegały głównie na opracowaniu wspólnych wytycznych dla lepszej ochrony zlewni Morza Bałtyckiego, przedstawili kolejno: prof. Leena Finér, Ulf Sikström oraz Mika Nieminen. W swoich referatach poruszyli oni kwestię różnorodnych, często przeciwstawnych wymogów i zapisów na poziomie krajowym, które obowiązują u poszczególnych partnerów oraz wskazali wypracowane rozwiązania przez członków konsorcjum.

Leena Finér, Instytut Zasobów Naturalnych - LUKE

Ulf Sikström, Szwedzki Instytut Badawczy Leśnictwa - Skogforsk

Mika Nieminen,  Instytut Zasobów Naturalnych - LUKE

   Wyniki dotychczasowych badań prowadzonych na zbiorniku Sokolak, a także Polskie doświadczenia z melioracjami i retencją w lasach oraz problemy z tym związane przedstawił prof. dr hab. Edward Pierzgalski z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Prof. dr hab. Edward Pierzgalski, Instytut Badawczy Leśnictwa

   Jan Lannér (Szwedzka Agencja Leśna) zaprezentował możliwości wykorzystania narzędzi GIS oraz lotniczego skanowania laserowego do inwentaryzacji sieci rowów odwadniających w warunkach skandynawskich, natomiast mgr inż. Radomir Bałazy (Instytut Badawczy Leśnictwa) referował postępy prac nad aplikacją na urządzenia mobilne, która z tych właśnie danych ma korzystać. Za budowę oprogramowania, które wykorzystywane ma być we wszystkich krajach biorących udział w projekcie odpowiada Instytut Badawczy Leśnictwa.

Jan Lannér, Szwedzka Agencja Leśna

Mgr inż. Radomir Bałazy, Instytut Badawczy Leśnictwa

   Ostatni blok prezentacji dotyczył wspólnego zarządzania populacją bobra, która w każdym z państw ma różną specyfikę i w każdym jest też inaczej postrzegana, począwszy od krajów skandynawskich gdzie bóbr jest stosunkowo intensywnie pozyskiwany (szczególnie C astor canadensis) a kończąc na Polsce, gdzie znajduje się on pod częściową ochroną. Dr Göran Sjöberg (Szwedzki Uniwersytet Rolniczy) zreferował prace nad wspólną książką "Beaver as a resource", przedstawiającą problematykę zarządzania populacją bobra, grupy docelowe, do których ma trafić ta publikacja oraz najlepsze praktyki z różnych państw europejskich.

Dr Göran Sjöberg, Szwedzki Uniwersytet Rolniczy - SLU

   Zanieczyszczenie rtęcią w ciekach leśnych oraz wyniki przeprowadzonych badań przybliżyła prof. Frauke Ecke (Szwedzki Uniwersytet Rolniczy - SLU). Dodatkowo mogliśmy się także dowiedzieć więcej o rozwijanym przez partnerów, wspólnym narzędziu „Beaver Tool", który ma być wykorzystywany do klasyfikacji tam bobrowych oraz wspomagania decyzji o pozostawieniu bądź usunięciu tamy.

Prof. Frauke Ecke,  Szwedzki Uniwersytet Rolniczy - SLU

   Ostatnim prelegentem był ekspert dr Alius Ulevičius, (Uniwersytet Wileński), który na przykładzie Litwy pokazał oddziaływanie bobra na środowisko naturalne.

Dr Alius Ulevičius, Uniwersytet Wileński

   Drugiego dnia konferencji odbyły się spotkania w podgrupach projektowych, których celem było opracowanie planów na kolejne miesiące i koordynacja prowadzonych działań w odniesieniu do wybranych zagadnień. Po zakończeniu dwudniowej części kameralnej, uczestnicy konferencji udali się na część terenową, na którą składał się wyjazd na obszar demonstracyjny – Sokolak (Nadleśnictwo Pułtusk) oraz do Puszczy Białowieskiej.

Uczestnicy konferencji, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

   Cały przebieg konferencji transmitowany był na żywo w Internecie celem dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Pełen zapis tego wydarzenia dostępny jest na stronie Instytutu: http://daa.pl/BNY

opracowanie: inż. Aneta Brzdąkiewicz

zdjęcia: archiwum IBL

       

TAGS: ibl interreg wambaf konferencja międzynarodowa konferencja


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...more »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....more »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....more »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....more »