Hydrologia lasu – wody gruntowe – Puszcza Białowieska

Baza zawiera pomiary poziomu wód gruntowych, prowadzone cyklicznie na 4 stałych transektach na terenie Puszczy Białowieskiej, na których zlokalizowane są posterunki pomiarowe (studnie) w postaci rury PCV wkopanej w ziemię – 4 grupy punktów po 12, 13, 28 i 14 studni. Część bazy danych zawiera poszczególne odczyty (2 lub 4 w każdym miesiącu), a część już średnie wartości dla poszczególnych miesięcy....more »

Hydrologia lasu – składowe bilansu wodnego

Baza zawiera codzienne odczyty stanu wód różnych cieków, gł. w Polsce płn.-wsch., wsch. oraz w Sudetach, wielkości opadów oraz wartości przepływu wód tych cieków, służące do sporządzania bilansów wodnych dla tych cieków....more »

Hydrologia lasu – stany wody Odry

Baza zawiera średnie miesięczne z dobowych pomiarów poziomu wody w Odrze na wodowskazie w Malczycach w latach 1901-1910 oraz 1946-1995. Nazwa wodowskazu: Malczyce, nazwa cieku: Odra, adres leśny wodowskazu: RDLP Wrocław, Nadl. Wołów, L-ctwo Prawików, pow. zlewni: 26860 km2, lokalizacja na rzece: Km 304,8....more »

Hydrologia lasu – chemizm wód

Baza zawiera wyniki analiz laboratoryjnych składu chemicznego wód opadowych (na otwartej przestrzeni, podkoronowe, spływ po pniu), glebowych, gruntowych i powierzchniowych (cieki wodne)....more »

Hodowla lasu

Baza zawiera informacje pochodzące z pomiarów powierzchni próbnych (PP) aktualizowanych okresowo (w zależności od finansowania badań) w ramach badań dotyczących więźby sadzenia, a w przypadku powierzchni których drzewostan wszedł w okres trzebieżowy – w ramach badań „trzebieżowych”....more »

Geomatyka

Baza zawiera informację o Zobrazowaniach satelitarnych Beskidów i TPN....more »

Genetyka drzew leśnych – zmienność genetyczna

Baza dotyczy badań zmienności genetycznej drzew leśnych, prowadzonych przy pomocy różnych rodzajów markerów genetycznych (markery DNA, izoenzymy). Baza zostanie podzielona na 5 podbaz mających tę samą strukturę danych....more »

Genetyka drzew leśnych – powierzchnie testujące

Baza dotyczy powierzchni doświadczalnych, na których prowadzone są badania mające na celu przetestowanie stopnia przekazywania potomstwu korzystnych cech wzrostowych i jakościowych, posiadanych przez drzewa rodzicielskie - drzewa mateczne (DM) lub drzewa tworzące wyłączone drzewostany nasienne (WDN-y). Począwszy od 2006 roku, co roku zakładanych jest ok. 20 nowych powierzchni....more »

Genetyka drzew leśnych – powierzchnie doświadczalne

Baza dotyczy tzw. genetyki populacyjnej, tj. badań zmienności proweniencyjnej (populacyjnej) i rodowej (osobniczej) drzew leśnych pod względem cech przyrostowych i jakościowych. Badania prowadzone są na powierzchniach doświadczalnych....more »

Fitosocjologia

Baza zawiera informacje zbierane w trakcie badań fitosocjologicznych na powierzchniach próbnych....more »