Database

Instytut Badawczy Leśnictwa umożliwia dostęp do baz danych, w których znajdują się opracowane przez naukowców materiały źródłowe związane z prowadzonymi badaniami, a także do baz bibliograficznych Biblioteki.

 

 1. Abiotyczne i grzybowe czynniki chorobotwórcze
 1. Aktualne zagrożenie pożarowe lasów w Polsce
 1. Bazy bibliograficzne IBL
 1. Bazy drzewostanowe
 1. Biochemia gleb leśnych - baza składająca się z kolejnych podbaz
 1. Chrząszcze Coleoptera
 1. Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce
 1. Drzewa Mateczne
 1. Drzewostany Zachowawcze w Lasach Państwowych
 1. Drzewostany Zachowawcze w Parkach Narodowych
 1. Dendrochronologia
 1. Fitosocjologia
 1. Gatunki inwazyjne
 1. Genetyka drzew leśnych – powierzchnie doświadczalne
 1. Genetyka drzew leśnych – powierzchnie testujące
 1. Genetyka drzew leśnych – zmienność genetyczna - baza składające się z kolejnych podbaz
 1. Geomatyka
 1. Gleby leśne - baza składająca się z kolejnych podbaz
 1. Hodowla lasu
 1. Hydrologia lasu – chemizm wód
 1. Hydrologia lasu – stany wody Odry
 1. Hydrologia lasu – składowe bilansu wodnego
 1. Hydrologia lasu – wody gruntowe – Puszcza Białowieska
 1. Hydrologia lasu – wody gruntowe i powierzchniowe – Puszcza Białowieska
 1. Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów
 1. Meteorologia – dane klimatyczne Kopna Góra i Żylina
 1. Meteorologia – dane klimatyczne (automatyczne stacje meteo)
 1. Meteorologia – dane meteorologiczne (główne stacje meteo)
 1. Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – bioindykatory
 1. Monitoring Lasów w Polsce
 1. Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – klimat
 1. Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – powietrze
 1. Monitoring stosowania środków ochrony roślin
 1. Nasiennictwo leśne – jakość nasion
 1. Nasiennictwo leśne – obradzanie
 1. Oddziaływanie przemysłu na środowisko leśne
 1. Odnowienia naturalne gatunków lasotwórczych - baza składająca się z kilku podbaz
 1. Owady - powierzchnia (ha) drzewostanów w klasie wydzielania posuszu wg wartości NPC
 1. Owady - wykaz posuszu, złomów i wywrotów
 1. Owady - występowanie szkodników leśnych i i wykonane zabiegi ochronne
 1. Owady - zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki korzeni
 1. Owady - zestawienie powierzchni zagrożonych przez szkodniki sosny
 1. Plantacje nasienne
 1. Powierzchnie badawcze IBL
 1. Powierzchnie Schwappachowskie
 1. Puszcza Notecka
 1. Rejonizacja ognisk gradacyjnych chrzabąszczowatych na terenie Polski
 1. Rejestr plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych
 1. Siedliska leśne
 1. Ssaki leśne
 1. Stopnie trudności gospodarowania nadleśnictw i leśnictw
 1. Systemy korzeniowe - baza składająca się z kilku podbaz
 1. Topole
 1. Wirtualny zielnik
 1. Wyłączone Drzewostany Nasienne
 1. Wskaźniki różnorodności biologicznej – wskaźniki faunistyczne
 1. Wskaźniki różnorodności biologicznej – wskaźniki fitopatologiczne
 1. Zbiór entomologiczny