Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016

...more »

Kryteria oceny potencjału gradacyjnego głównych foliofagów sosny jako podstawy do opracowania strategii postępowania ochronnego w zagrożonych drzewostanach

...more »

Laserowi odkrywcy - nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego

...more »

Metodyczne podstawy opracowania i wdrażania planu gospodarowania zasobami wodnymi w lasach nizinnych w skali nadleśnictwa

...more »

Mikrorozmnażanie wybranych genotypów i ocena zmienności genetycznej klonów robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.)

...more »

Modelowania bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz opracowanie naukowe parametrów wejściowych i scenariuszy działań gospodarczych dla obszaru Polski

...more »

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 2018-2020

...more »

Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w roku 2021

...more »

Morfologiczno-genetyczna analiza populacji żerdzianek Monochamus urussovii (Fisch.) i M. sartor (F.) występujących w obu zasięgach świerka pospolitego w Polsce

...more »

Możliwości stosowania maszyn wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna w warunkach górskich w Polsce

...more »