Nadziemny przepływ pierwiastków w ekosystemie leśnym na podstawie badań empirycznych i modelowych

...more »

Ocena i wykorzystanie istniejących powierzchni badawczych jako bazy selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizacji specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew leśnych

...more »

Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym

...more »

Ocena skuteczności w ochronie lasu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

...more »

Ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego sosny limby (Pinus cembra L.) z czterech tatrzańskich proweniencji na podstawie cech potomstwa

...more »

Określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatunkowego drzewostanu

...more »

Określenie stopni trudności gospodarowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

...more »

Określenie warunków przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity w zależności od siedliskowych typów lasu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu

...more »

Określenie współczynników zamiennych dla wybranych długości drewna sosnowego i świerkowego wielkowymiarowego w kłodach oraz średniowymiarowego

...more »

Określenie zdolności retencyjnych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych

...more »