Wydane w języku polskim

Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych - Piotr Gołos

Piotr Gołos (Red.). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN 978-83-87647-85-8, 253 ss. Cena 40 PLN (brutto). Nakład wyczerpany....more »

Metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu wspomagająca organizację działań ratowniczych - Ryszard Szczygieł

Ryszard Szczygieł. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN 973-83-87647-77-3, 128 ss....more »

Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość

Materiały I Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 17-19 marca 2009 r., ISBN 978-83-87647-84-1, 232 ss....more »

Prawne aspekty rozwiązań ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej - Adam Kaliszewski i Adam Sikora

Adam Kaliszewski i Adam Sikora. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2009. ISBN 978-83-87647-82-7, ss. 262. DRUK NA ŻĄDANIE...more »

Wpływ środowiska leśnego na populacje jeleniowatych w warunkach restytucji lasu po wielkoobszarowym pożarze - Jakub Borkowski

Jakub Borkowski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN978-83-87647-80-3, 72 ss....more »

Hydrologiczne funkcje lasu w małych nizinnych zlewniach rzecznych - Jan Tyszka

Jan Tyszka, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2008. ISBN 978-83-87647-76-6, ss. 216. Cena 40 PLN (brutto)....more »

Zmienność genetyczna polskich wybranych populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie analiz polimorfizmu DNA

Justyna A. Nowakowska. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2007,ISBN 978-83-878647-70-4, 118 ss....more »

Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej - Stanisław Zając, Adam Sikora i Wojciech Rzewuski

Stanisław Zając, Adam Sikora i Wojciech Rzewuski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2007, ISBN 978-83-87647-72-8...more »