Przewody doktorskie

Rada Naukowa IBL jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.

PRZEWODY DOKTORSKIE

Doktorant: mgr inż. MICHAŁ PIOTROWSKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zespoły owadów kambiofagicznych na świerku pospolitym Picea abies (L.) Karst. poza granicami jego naturalnego zasięgu w Polsce północnej".
Promotor: dr hab. Wojciech Grodzki, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 11 maja 2010 r.

Doktorant: mgr inż. GRZEGORZ GODLEWSKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie modelu leśnictwa – podstawowej komórki organizacyjnej w nadleśnictwie"
Promotor: dr hab. Janusz Kocel
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 5 lipca 2010 r.

Doktorant: mgr inż. ADAM NOWAK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza efektywności kłodowania drewna wielokowymiarowego sosnowego".
Promotor: dr hab. Bolesław Porter, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14 kwietnia 2011 r.

Doktorant: mgr inż. PIOTR KAMIŃSKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Charakterystyka hodowlana jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z terenu Pomorza Gdańskiego".
Promotor : dr hab. Jarosłąw Paluch, prof. UR, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14 kwietnia 2011 r.

Doktorant : mgr inż. WOJCIECH KAŁA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ czynników społecznych na rozmiar i intensywność szkodnictwa leśnego oraz sposoby jego minimalizacji w ochronie zasobów przyrody".
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14 kwietnia 2011 r.

Doktorant: mgr inż. PAWEŁ BŁASZCZYK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rozwój potomstwa drzew matecznych i porównawczych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z ośmiu polskich pochodzeń"
Promotor: prof dr hab. Bogdan Brzeziecki, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16 listopada 2011 r.

Doktorant: mgr inż. ARTUR SAWICKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cearmbycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat".
Promotor: dr hab. Jacek Hilszczański, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  28 marca 2012 r.

Doktorant: mgr inż. WOJCIECH KOŚCIELNY
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Możliwości pozyskania biomasy leśnej na cele energetyczne na terenach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu".
Promotor: prof dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  28 marca 2012 r.

Doktorant: mgr inż. ROBERT WOLSKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ czynników biotycznych na rozwój i liczebność populacji smolika znaczonego Pissodes castaneus (De Geer) w uprawach leśnych".
Promotor: dr hab. Iwona Skrzecz, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 9 maja 2012 r.

Doktorant: mgr inż. ARTUR MUSIAŁ
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz metod naturalnych ograniczania pasożytniczej zgorzeli siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w produkcji szkółkarskiej".
Promotor: prof. dr. hab. Andrzej Grzywacz, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27 czerwca 2013 r.

Doktorant: mgr inż. ARTUR PACIA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie nawozów fosforynowych do ochrony jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. przed patogenami z rodzaju Phytophthora i Chalara".
Promotor: dr hab. Tomasz Oszako, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  11 lipca 2013 r.

Doktorant: mgr inż. PIOTR GORZELAK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie się odnowienia naturalnego i różnorodności gatunkowej roślinności runa w zależności od ilości i jakości martwego drewna w zespole Ribeso nigri-Alnetum Sol-Górn. (1975) 1987".
Promotor: dr hab. Janusz Czerepko
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  19 grudnia 2013 r.

Doktorant: mgr inż. EWA FRONCZAK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Parametry siedliskowe i drzewostanowe jako wyznaczniki wielkości i dynamiki odpływów wezbraniowych w zlewniach leśnych"
Promotor: dr hab. Jan Tyszka
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  16 października 2014 r.

Doktorant: mgr inż. MARIUSZ KAPSA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zróżnicowanie genetyczne sosny limby (Pinus cembra L.) z wybranych stanowisk w Tatrach na podstawie cech potomstwa"
Promotor: dr hab. Dorota Dobrowolska
Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Banach
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  4 grudnia 2014 r.

Doktorant: mgr inż. PAWEŁ ADAMCZYK
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ jodły pospolitej Abies alba Mill. na skład gatunkowy fitocenoz na przykładzie Nadleśnictwa Zagnańsk".
Promotor: dr hab. Janusz Czerepko
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  19 lutego 2015 r.

Doktorant: mgr inż. KRZYSZTOF MAJSTERKIEWICZ
Tytuł rozprawy doktorskiej: Rola wybranych cech siedliska i drzewostanu w procesie rozpadu drzewostanów świerkowych objętych gradacją kornika drukarza w Beskidzie Śląskim i Żywieckim".
Promotor: dr hab. Wojciech Grodzki
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  28 kwietnia 2015 r.

Doktorant: mgr inż. MAGDALENA MIJAL
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ przeszłej gospodarki pasterskiej na terenie Nadleśnictwa Wisła na gradacyjne występowanie kornika drukarza (Ips typographus)".
Promotor: dr hab. Wojciech Grodzki
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  28 kwietnia 2015 r.

Doktorant: mgr inż. GRZEGORZ JANAS
Tytuł rozprawy doktorskiej: Modyfikacja metody inwentaryzacji martwego drewna wykonywanej w ramach prac urządzeniowych".
Promotor: dr hab. Roman Wójcik
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  15 października 2015 r.

Doktorant: mgr inż. RADOMIR BAŁAZY
Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza wylesień obszarów górskich z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych".
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  28 września 2016 r.

Doktorant: mgr ANDŻELIKA HAIDT
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Odpowiedź behawioralna jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na ryzyko drapieżnictwa ze strony wilka (Canis lupus)".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor:
  prof. dr hab. Dorota Dobrowolska
Promotor pomocniczy: dr hab. Jakub Gryz
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Schmidt
                    dr hab. inż. Marek Wajdzik, prof. UR
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  17 listopada 2016 r.

Doktorant: mgr MARTA SIEBYŁA 
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Identyfikacja zespołów bakterii związanych z naturalnymi stanowiskami trufli Tuber spp.".
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Sierota
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19 stycznia 2017 r.

Doktorant: mgr inż. ROMAN KRÓLIK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Czerwikowate – Ciidae (Coleoptera, Tenebrionoidae) grzybów nadrzewnych Polski".
Promotor: prof. dr hab. Jacek Hilszczański    
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19 stycznia 2017 r.

Doktorant: mgr. inż. PIOTR  WRZESIŃSKI
Proponowany tytuł rozprawy: „Wpływ warunków klimatycznych na międzyproweniencyjne zróżnicowanie wielkości przyrostu radialnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)".
Promotor: dr hab. Sławomir Wilczyński 
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Klisz 
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Drozdowski - recenzja
                    dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20 kwietnia 2017 r.

Doktorant: mgr inż. ADAM KLEPACKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ siedliska i wieku brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) na wielkość i wydajność aparatu asymilacyjnego"
Promotor: dr hab. Mieczysław Turski
Promotor pomocniczy: dr inż. Marzena Niemczyk
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 września 2017 r.

Doktorant: mgr. inż. PIOTR PIERCHAŁA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych metod pielęgnacji na wzrost i jakość hodowlaną dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach młodszych".
Promotor: dr hab. Stanisław Drozdowski
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 września 2017 r.

Doktorant: mgr inż. KAMIL MAŃK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ lesistości i rozmieszczenia lasów w zlewni na wybrane parametry fal wezbraniowych"
Promotor: prof. dr hab. Stefan Ignar 
Promotor pomocniczy: dr iż. Magdalena Janek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 września 2017 r.

Doktorant: mgr KRZYSZTOF MICHALSKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „System identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka finansowego w leśnictwie".
Promotor: dr hab. Krzysztof Adamowicz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23 listopada 2017 r.

Doktorant: mgr inż. JACEK CHUDY
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie się struktury samosiewów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach obsiewu górnego i bocznego".
Promotor: prof. dr hab. Władysław Barzdajn z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Promotor pomocniczy: dr inż. Marzena Niemczyk z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 23 listopada 2017 r.

Doktorant: mgr inż. KRZYSZTOF SZTABKOWSKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ czynników lito-morfogenetycznych na rozwój i właściwości leśnych gleb rdzawych w zasięgu zlodowacenia Wisły".
Promotor:  dr hab. Jerzy Jonczak z Katedry Nauk o Środowisku Glebowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr inż. Karol Sokołowski z Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22 lutego 2018 r.

Doktorant: mgr MICHAŁ STEBNICKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ funduszu leśnego na kształtowanie równowagi finansowej nadleśnictwa".
Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Hausner z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Kaliszewski  z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19 kwietnia 2018 r.

Doktorant: mgr inż. RAFAŁ BANULA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Struktury populacji biegaczowatych na terenach miedzy lasami o różnym składzie gatunkowym".
Promotor:  dr hab. Jakub Borkowski z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kosewska z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10 maja 2018 r.

Doktorant: mgr inż. MAGDA SKOWRONEK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Służba leśna na obszarach ziem wschodnich Polski w latach 1924-1945".
Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Borecki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Kazimierz Krajewski z Instytutu Pamięci Narodowej
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10 września 2018 r.

Doktorant: mgr ANETA MODZELEWSKA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie wieloczasowych lotniczych danych hiperspektralnych w określaniu składu gatunkowego zróżnicowanych lasów strefy umiarkowanej".
Promotor:  dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
Promotor pomocniczy:  dr Fabian Fassnacht Institut für Geographie und Geoökologie w Niemczech

Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni -  recenzja
                    dr hab. inż. Marta Szostak, prof. UR -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 października 2018 r.

Doktorant: mgr inż. MARIUSZ CIESIELSKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Waloryzacja potencjału rekreacyjnego terenów leśnych przy wykorzystaniu danych przestrzennych".
Promotor:  dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci: dr hab. Emilia Janeczko, prof. SGGW -  recenzja
                    prof. dr hab. Roman Jaszczak -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 października 2018 r.

Doktorant: mgr inż. MIŁOSZ MIELCAREK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ technologii pozyskania chmury punktów oraz metody przetwarzania danych na dokładność określania wysokości drzew na podstawie Wysokościowego Modelu Koron".
Promotor:  dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 października 2018 r.

Doktorant: mgr inż. KATERYNA FYAŁKOWSKA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Różnorodność genetyczna i morfologiczna populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) Mill. w Puszczy Augustowskiej".
Promotor:  dr hab. Paweł Marciniuk z z Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Promotor pomocniczy: dr Anna Tereba  z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22 listopada 2018 r.

Doktorant: mgr inż. WALDEMAR KOWALCZUK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania występowania zgnilizny odziomkowej w drzewostanach świerkowych Puszczy Boreckiej".
Promotor:  dr hab. Andrzej Szczepkowski z Wydziały Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22 listopada 2018 r.

Doktorant: mgr inż. PIOTR MROCZEK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie modelowania hydrologicznego do określania wskaźnika bonitacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na obszarze wybranych zlewni leśnych".
Promotor:  prof. dr hab. Michał Zasada z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Mikołaj Piniewski z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22 listopada 2018 r.

Doktorant: mgr inż. WOJCIECH MADEJ
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zmieszania dębu bezszypułkowego (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) oraz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na parametry biometryczne drzew i cechy strukturalne drzewostanów w typie siedliskowym lasu mieszanego świeżego".
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Drozdowski z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr inż. Kamil Bielak z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 lutego 2019 r.

Doktorant: mgr inż. SZYMON KRAJEWSKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zastosowania okrywowych materiałów organicznych na wzrost i rozwój sadzonek wybranych gatunków drzew w leśnych szkółkach gruntowych ".
Promotor:  dr hab. Jan Kowalczyk  z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 lutego 2019 r.

Doktorant: mgr inż. HUBERT JAKONIUK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zależność liczebności Telenomus tetratomus (Thomson) (Hymenoptera: Scelionidae) od warunków siedliskowych lasu i stanu populacji barczatki sosnówki Dendrolimus pini (L.)".
Promotor:  dr hab. Lidia Sukovata  z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 lutego 2019 r.

Doktorant: mgr inż. KAROLINA GABRYSIAK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dynamika rozwoju młodego pokolenia drzew w objętych ochroną lasach północno-wschodniej Polski".
Promotor:  dr hab. Rafał Paluch z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 lutego 2019 r.

Doktorant: mgr inż. PIOTR BUDNIAK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ fragmentacji kompleksów leśnych na stan zasobów drzewnych lasów w Polsce".
Promotor:  dr hab. Stanisław Zięba z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 lutego 2019 r.

Doktorant: mgr TOMASZ HYCZA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Opracowanie metody delimitacji obszarów leśnych z wykorzystaniem danych przestrzennych".
Promotor:  dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Doktorant: mgr inż. GRZEGORZ KROK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Szacowanie miąższości drzew na poziomie powierzchni próbnej przy pomocy technologii naziemnego skanowania laserowego".
Promotor:  dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartłomiej Kraszewski z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Doktorant: mgr inż. ROMAN KRZYSZTOF
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych cech drzewostanu na występowanie odnowień naturalnych jodły w warunkach Beskidu Wyspowego".
Promotor:  dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Doktorant: mgr MACIEJ LISIEWICZ
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda korekcji detekcji pojedynczych drzew z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego".
Promotor:  dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kamińska z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Doktorant: mgr inż. MAŁGORZATA MATRAS-ZARZECKA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zmienność wybranych cech potomstwa drzew matecznych sosny zwyczajnej na terenie północno-wschodniej Polski".
Promotor:  dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Doktorant: mgr KAROLINA PARKITNA
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda określania faz rozwojowych drzewostanów naturalnych przy wykorzystaniu danych teledetekcyjnych".
Promotor:  dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kamińska z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Doktorant: mgr inż. ARTUR ZARZECKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na inicjację odnowień naturalnych sosny zwyczajnej pod okapem drzewostanu ".
Promotor:  dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

PRZEWODY DOKTORSKIE ZAKOŃCZONE

Doktorant: mgr inż. SYLWESTER KOWALCZUK
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 20 maja 2021 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wielkości kompleksu leśnego na występowanie wybranych patogenów grzybowych".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor:
  prof. dr hab. Zbigniew Sierota z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Lech  z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kowalski -  recenzja
                    dr hab. inż. Andrzej Szczepkowski - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22 marca 2018 r.

Doktorant: mgr inż. ELŻBIETA KARMIŁOWICZ
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25 lutego 2021 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ regulacji prawnych na teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków ochrony roślin w polskim leśnictwie".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor:  dr hab. Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Drugi promotor: dr hab. Ewa Matyjaszczyk z Zakładu Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu - Państwowego Instytutu Badawczego.
Recenzenci: dr hab. Dorota Tumialis - recenzja
                    dr hab. Bartłomiej Bednarz - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22 lutego 2018 r.

Doktorant: mgr inż. HANNA SZMIDLA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28 stycznia 2021 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.)".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska
Recenzenci: dr hab. Izabela Kałucka - recenzja
                    dr hab. Piotr Mleczko - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  30  czerwca 2016 r.

Doktorant: mgr inż. ROBERT CZERNIKOWSKI
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 14 stycznia 2021 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ sposobu pielęgnowania uprawy na wzrost dębu szypułkowego (Quercus robur L.)".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Recenzenci: dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. UR - recenzja
                    dr hab. Janusz Szmyt, prof. UPP - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  11 lipca 2013 r.

Doktorant: mgr inż. MATEUSZ GARBACZ
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 17 grudnia 2020 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania kształtowania wynagrodzeń pracowników nadleśnictw w aspekcie podatku dochodowego i kosztów gospodarki leśnej".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor:  dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa
Promotor pomocniczy: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa
Recenzenci: dr hab. Grzegorz Szewczyk, prof. UR - recenzja
                    dr hab. Witold Grzywiński, prof. UPP - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22 marca 2018 r.

Doktorant: mgr inż. MAREK RZOŃCA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 18 czerwca 2020 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ fenologii na wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: dr hab. Jan Kowalczyk
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Wojda
Recenzenci: dr hab. Kinga Skrzyszewska - recenzja
                    dr hab. Henryk Szeligowski, prof. SGGW - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  25  lutego 2016 r.

Doktorant: mgr inż. ADAM WÓJCICKI
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 19 grudnia 2019 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wilk (Canis lupus L.) jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: dr hab. Zbigniew Borowski
Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Okarma - recenzja
                    dr hab. Karol Zub - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  28  wreśnia 2017 r.

Doktorant: mgr inż. RADOSŁAW GAWRYŚ
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: dr hab. Janusz Czerepko
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Boczoń
Recenzenci: dr hab. Władysław Danielewicz - recenzja
                    dr hab. Andrzej M. Jagodziński - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  30  czerwca 2016 r.

Doktorant: mgr DANUTA LOTZ
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 13 czerwca 2019 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej:Wpływ dochodów pochodzących z innych źródeł niż sprzedaż drewna na sytuację finansową Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: dr hab. Janusz Kocel, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Adamowicz - recenzja
                    dr hab. Dariusz Kulak -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10 września 2013 r.

Doktorant: mgr inż. SŁAWOMIR KRYŻAR
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 25 października 2018 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej:Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidis – Quercetum petraeae Hilitzer 1932".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: dr hab. Janusz Czerepko, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Recenzenci: dr hab. Paweł Rutkowski -   recenzja
                    dr hab. Jerzy Skrzyszewski -   recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  28 marca 2012 r.

Doktorant: mgr inż. MIŁOSZ TKACZYK
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 25 października 2018 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej"
Abstrakt (pdf)
Promotor:  dr hab. Tomasz Oszako
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Tomusiak
Recenzenci: dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska -   recenzja
                    prof. dr hab. Małgorzata Mańka -   recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  4 grudnia 2014 r.

Doktorant: mgr inż. TOMASZ PACIA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 22 marca 2018 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ sposobu odnowienia lasu po pożarze na proces odtworzenia roślinności w ekosystemie leśnym na przykładzie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: prof. dr hab. Henryk Tracz, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Recenzenci: dr hab. Stanisław Drozdowski -   recenzja
                    prof. dr hab. Stanisław Małek -   recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26 stycznia 2011 r.

Doktorant: mgr inż. DAMIAN KORZYBSKI
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 21 grudnia 2017 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda planowania struktury przestrzennej składu gatunkowego lasu na terenach górskich".
Abstrakt (pdf)
Promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki -   recenzja
                    dr hab. Jarosław Socha -   recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  20 grudnia 2007 r.

Doktorant: mgr inż. ROBERT KRAWCZYK
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 25 maja 2017 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dynamika ekosystemów leśnych na gruntach porolnych w Nadleśnictwie Wielbark".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: dr hab. Dorota Dobrowolska, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk -   recenzja
                    prof. dr hab. Zbigniew Sierota -   recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  11 lipca 2013 r.

Doktorant: mgr inż. WOJCIECH MŁYNARSKI
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 9 lutego 2017 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis (DEA) w badaniu efektywności gospodarowania nadleśnictw"
Autoreferat (pdf)

Promotor: dr hab. Janusz Kocel, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Adamowicz -   recenzja
                    dr hab. Lech Płotkowski -   recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  25 lutego 2010 r.

Doktorant: mgr inż. PIOTR GAWĘDA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 9 lutego 2017 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Występowanie borecznika sosnowca Diprion pini (L.) oraz borecznika zielonożółtego Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) a cechy drzewostanu i siedliska"
Streszczenie rozprawy (pdf) 
Promotor: dr hab. Wojciech Grodzki, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Recenzenci: dr hab. Iwona Skrzecz -   recenzja
                    dr hab. Andrzej Mazur -   recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  27 czerwca 2013 r.

Doktorant: mgr inż. SŁAWOMIR MAJEWSKI 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 15 grudnia 2016 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej:  Efektywność zabiegów ograniczania liczebności owadów liściożernych wykonywanych różnymi rodzajami statków powietrznych "
Streszczenie rozprawy (pdf) 
Promotor: dr hab. Janusz Kocel, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Jabłoński, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Adamowicz -  recenzja
                    prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  15 października 2015 r.

Doktorant: mgr inż. JOANNA SZEWCZYKIEWICZ
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 15 grudnia 2016 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej:  Polskie czasopisma z dziedziny nauk leśnych w światowych bazach danych oraz ich ocena parametryczna na przykładzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa "
Streszczenie rozprawy (pdf) 
Promotor: dr hab. Katarzyna Materska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Drugi promotor
: dr hab. Iwona Skrzecz, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz -  recenzja
                    prof. dr hab. Wiesław Babik -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  12 maja 2016 r.

Doktorant: mgr inż. PAWEŁ PRZYBYLSKI
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Przybylskiego - 30 czerwca 2016 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie informacji o zmienności genetycznej drzew matecznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przy tworzeniu sztucznych populacji hodowlanych".
Streszczenie rozprawy (pdf)

Promotor: dr hab. Ireneusz Odrzykowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Promotor pomocniczy: dr inż. Jan Kowalczyk, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Recenzenci: dr hab. Justyna Nowakowska - recenzja
                    dr hab. Kinga Skrzyszewska - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  5 lipca 2010 r.

Doktorant: mgr inż. MIROSŁAW WANIEWSKI
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mirosława Waniewskiego  - 30 czerwca 2016 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej:  Siedliskowe i drzewostanowe uwarunkowania powstawania samosiewów dębowych (Quercus L.) w borach sosnowych Kotliny Sandomierskiej "
Autoreferat (pdf)

Promotor:  dr hab. Tadeusz Andrzejczyk
Recenzenci: dr hab. dr hab. Stanisław Drozdowski -  recenzja
                    dr hab. Rafał Paluch -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  5 lipca 2011 r.

Doktorant: mgr inż. ALEKSANDRA ROSA-GRUSZECKA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Rosy-Gruszeckiej - 12 maja 2016 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „"Wpływ warunków glebowych na występowanie owocników trufli - Tuber spp. w makroregionie Niecki Nidziańskiej".
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska
Recenzenci: dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska - recenzja
                    dr hab. Tomasz Leski - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  27 czerwca 2013 r.

Doktorant: mgr inż. TOMASZ WRZALIK
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Wrzalika - 15 grudnia 2015 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ sposobu udostępnienia trzebieżowych drzewostanów sosnowych siecią szlaków operacyjnych na wielkość wybranych uszkodzeń środowiska leśnego powstałych przy pozyskaniu drewna".
Promotor: dr hab. Tadeusz Moskalik, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Recenzenci:  dr hab. Janusz Kocel - recenzja
                     dr hab. Paweł Staniszewski - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  11 lipca 2013 r.

Doktorant: mgr inż. BARTŁOMIEJ PERET
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Pereta - 19 lutego 2015 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Kolbuszowa".
Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.
Recenzenci: dr hab. Janusz Kocel - recenzja
                    dr hab. Lech Płotkowski - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  12 października 2007 r.

Doktorant: mgr inż. ANNA KOWALSKA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Kowalskiej - 4 grudnia 2014 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola drzewostanu w przemianach składu chemicznego wód opadowych"
Streszczenie rozprawy (pdf)
Promotor: prof. dr hab. Żaneta Polkowska, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Recenzenci: dr hab. Aleksander Astel - recenzja
                    dr hab. Stanisław Małek - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21 maja 2013 r.

Doktorant: mgr inż. ANNA NOWICKA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Nowickiej  - 10 kwietnia 2014 roku
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Roztocze (Acari) strefy brzegowej wybranych jezior śródleśnych Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida)"
Promotor:  dr hab. Anna Seniczak
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek -  recenzja
                    dr hab. Maciej Skorupski -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  21 lutego 2013 r.

Doktorantmgr inż. BENEDYKT ROŹMIAREK
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Benedykta Roźmiarka  - 10 września 2013 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „„Czynniki i mechanizmy dobrej współpracy nadleśnictw ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie edukacji leśnej"
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.
Recenzenci: dr hab. Dorota Dobrowolska -  recenzja
                    prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  8 lipca 2008  r.

Doktorant: mgr inż. KATARZYNA SIKORA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Sikory - 11 lipca 2013 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Identyfikacja patogenów z rodzaju Phytophthora na podstawie analiz DNA"
Promotor: dr hab. Tomasz Oszako
Recenzenci: dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska - recenzja
                    dr hab. Dorota Hilszczańska - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  26 stycznia 2011 r.

Doktorant: mgr inż. ADAM SIKORA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Sikory - 11 lipca 2013 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Skutki ekonomiczne klęsk żywiołowych w lasach beskidzkich"
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zając
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Adamowicz - recenzja
                    dr hab. Janusz Kocel - recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 3 czerwca 2009 r.

Doktorant: mgr EWA RUNO
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Runo - 10 lipca 2013 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Czynniki wpływające na poziom inwestycji w prywatnych firmach leśnych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych"
Promotor: dr hab. Janusz Kocel
Recenzenci: dr hab. Tadeusz Moskalik -  recenzja
                    dr hab. Ewa Ratajczak -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  30 maja 2007 r.

Doktorant: mgr inż. MAREK GRUZEŁ
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Gruzła - 10 lipca 2013 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej:   „Wpływ trzebieży na strukturę i wzrost drzewostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)"
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
Recenzenci: dr hab. Jarosław Paluch -  recenzja
                    prof. dr hab. Jan Zajączkowski -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  29 stycznia 2009 r.

Doktorant: mgr inż. LESZEK KLUZIŃSKI
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Leszka Kluzińskiego 25 kwietnia 2013 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Metoda określania uszkodzenia drzewostanów sosnowych na podstawie cech korony i przyrostu pierśnicy drzewa"
Promotor: dr hab. Elżbieta Dmyterko
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Przybylska -  recenzja
                    dr hab. Michał Zasada -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  25 kwietnia 2005 r.

Doktorant: mgr inż. RADOSŁAW PLEWA
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Plewy 25 kwietnia 2013 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Chrząszcze saproksyliczne w strukturze pionowej drzewostanów dębowych w Polsce"
Promotor: dr hab. Jacek Hilszczański
Recenzenci: dr hab. Jerzy Borowski -  recenzja
                    dr hab. Wojciech Grodzki -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  23 listopada 2009 r.

Doktorant: mgr inż. ELŻBIETA CHOMICZ
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Chomicz 8 kwietnia 2013 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Zmienność genetyczna odnowień naturalnych świerka (Picea abies (L.) Karst.) w zamierających drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego"
Promotor: dr hab. Justyna Nowakowska
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki -  recenzja
                    prof. dr hab. Tomasz Wodzicki -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  16 czerwca 2010 r.

Doktorant: mgr inż. SYLWESTER KUCHARSKI
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sylwestra Kucharskiego - 23 lutego 2013 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Przydatność nowych insektycydów systemicznych z grupy chloronikotynyli i fenylopirazoli w ochronie lasu przed chrabąszczami (Melolontha spp.)".
Promotor: prof. dr hab. Henryk Malinowski
Recenzenci: dr hab. Iwona Skrzecz - recenzja
                    prof. dr hab. Bogumił Leszczyński -  recenzja
Data otwarcia przewodu doktorskiego:  22 grudnia 2009 r.