Rada Naukowa

Rada Naukowa IBL jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora. Obecnie w skład RN IBL wchodzi 36 członków (19 z tytułem profesora, 16 ze stopniem doktora habilitowanego, 1 z tytułem doktora).