Plan seminariów w IBL

Tematyka i terminy planowanych seminariów w Instytucie w okresie styczeń – grudzień 2021 r.

SEMINARIA OGÓLNOINSTYTUTOWE

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor Lokalizacja wydarzenia 
1. 14 kwietnia Możliwości wykorzystania metod data mining i analiz przestrzennych do wyznaczania ognisk gradacyjnych szkodliwych owadów – na przykładzie barczatki sosnówki Lidia Sukovata (OL), Mariusz Ciesielski (ZG) IBL, Sękocin Stary
2.  Kwiecień/maj  Przywracanie równowagi biologicznej glebom porolnym jako element stabilnego rozwoju drzewostanów Ireneusz Olejarski (EL), Tomasz Oszako (OL) IBL, Sękocin Stary
3. Wrzesień Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej – stan obecny, kierunki zmian, możliwości ochrony Tomasz Jaworski (OL) IBL, Sękocin Stary

4.

Wrzesień-październik Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik molekularnych - wdrożenie do praktyki leśnej Katarzyna Sikora (OL) IBL, Sękocin Stary

 

*) Zakłady naukowe i Laboratoria:  EL – Zakład Ekologii Lasu, HL – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, LG – Zakład Lasów Górskich, LN – Zakład Lasów Naturalnych, OL – Zakład Ochrony Lasu, ZZ – Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, ZG - Zakład Geomatyki, CS - Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, Ppoż – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; INP - Informacja Naukowa i Promocja.

Seminaria ogólnoinstytutowe odbywają się o godz. 1100

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE

ZAKŁAD EKOLOGII LASU

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 29 kwietnia Owady zasiedlające owocniki trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) Aleksandra Rosa-Gruszecka
2. 11 maja Pies w służbie nauki – detekcja zapachów Andżelika Haidt

ZAKŁAD HODOWLI LASU i GENETYKI DRZEW LEŚNYCH
( sala konferencyjna na I piętrze w budynku F )
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 19 stycznia  Effects of winter warming on exotic and native plant germination (seminarium w języku angielskim lub polskim)
(Wpływ zimowego ocieplenia na kiełkowanie egzotycznych i rodzimych roślin)
dr inż. S. Jastrzębowski
2. 24 lutego Wpływ różnorodności biologicznej na uszkodzenia koron drzew w  naturalnych starodrzewach sosny dr inż. Paweł Przybylski
3. 16 marca Wpływ krótkotrwałych ociepleń w okresie stratyfikacji nasion daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii) na ustępowanie ich spoczynku oraz żywotność i zdolność kiełkowania dr inż. S. Jastrzębowski
4. 30 marca Wpływ warunków klimatycznych na międzyproweniencyjne zróżnicowanie wielkości przyrostu radialnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) mgr inż. P. Wrzesiński
5. 27 kwietnia Zmienność fenologiczna i wzrost na wysokość świerka czarnego [Picea mariana (Mill.) B.S.P] w doświadczeniu proweniencyjnym Simoncouche (Quebec, Kanada) dr inż. M. Klisz
6. 18 maja Adaptacja różnych pochodzeń daglezji zielonej (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) do wzrostu w warunkach klimatycznych miejsca wprowadzenia na terenie Polski dr inż. M. Niemczyk
7. 1 czerwca Las, którego nie ma. Przyczynek do badań Puszczy Białej i jej historii środowiskowej w ciągu ostatniego tysiąca lat dr inż. Tadeusz Zachara; 
Współautor dr Tomasz Związek (IGiPZ PAN)
8. 22 czerwca Zmienność obradzania klonów modrzewia europejskiego na doświadczalnej plantacji nasiennej w Sękocinie dr hab. Jan Kowalczyk
9. 16 września Zasoby martwego drewna w Roztoczańskim Parku Narodowym na podstawie wyników inwentaryzacji na SPO dr inż. W. Gil
10. 12 października Wpływ biostymulatorów na łagodzenie skutków biotycznych i środowiskowych czynników stresu w szkółkach i uprawach leśnych dr inż. Jan Łukaszewicz,
mgr inż. S. Krajewski
11. 26 października Stabilność rodów i populacji Fagus sylvatica L., Abies alba Mill., Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst w zróżnicowanych warunkach środowiskowych mgr inż. V. Mohytych
12. 16 listopada Wpływ prognozowanych zmian klimatu na zdolność reprodukcyjną daglezji zielonej  (założenia metodyczne) mgr inż. A. Guziejko
13. 30 listopada Samopoczucie brzozy brodawkowatej na doświadczalnych powierzchniach IBL w obliczu zmian klimatycznych dr inż. T. Wojda
14. 7 grudnia Ocena zmienności wybranych cech wzrostowych i fenologicznych pochodzeń jarzębu brekinii na powierzchniach rodowo-proweniencyjnych w Nadleśnictwach Syców i Jamy dr hab. M. Sułkowska,
mgr inż. V. Mohytych
 
 
ZAKŁAD LASÓW GÓRSKICH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 22marca  Wpływ presji turystycznej na poziom hormonów stresu wybranych gatunków ssaków leśnych ekosystemów górskich dr inż. Adam Wójcicki
2. 29 marca Zmienność morfometryczna Carabus violaceus L. ) w zależności od wybranych czynników środowiskowych mgr inż. Magdalena Ranocha 
3. wrzesień Bogactwo gatunkowe gruntów porolnych objętych ochroną czynną i bierną w Magurskim Parku Narodowym mgr inż. Monika Tomczyk-Kida
4.  22 listopada  Różnorodność biologiczna roślinności lasów południowo-wschodniej Polski dr inż. Sławomir Ambroży,
mgr inż. Monika Tomczyk-Kida
5. 29 listopada Zgrupowania epigeicznych biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) zróżnicowanych siedlisk leśnych Magurskiego Parku Narodowego dr inż. Marcin Jachym,
mgr inż. Monika Tomczyk-Kida,
dr inż. Mieczysław Kosibowicz
6. 6 grudnia Wyniki 20-letniego doświadczenia proweniencyjnego z sosną limbą na powierzchniach w Nadleśnictwach Krościenko i Międzylesie mgr inż. Mariusz Kapsa
 

ZAKŁAD LASÓW NATURALNYCH
(seminaria odbywają się w siedzibie ZLN w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 6)

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1.      
2.      
3.      
 
ZAKŁAD OCHRONY LASU
(piątki, godz. 9.00, on-line na platformie ZOOM)
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 26 lutego
Prezentacja I: Morfometria geometryczna skrzydeł błoniastych, jako skuteczna metoda identyfikacji owadów
Prezentacja II: Sachalin – na krańcu świata" – relacja z VI wyprawy Sekcji Entomologii Leśnej Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie
Aleksander Dziuk
2. 5 marca Nowe choroby drzew leśnych Tomasz Oszako
3.  12 marca  Seminarium dyskusyjne dotyczące planów ZOL w 2021 r. (w tym ewentualna informacja o projekcie żerdziankowym finansowanym przez DGLP) Pracownicy ZOL
4. 19 marca Prognoza występowania szkodliwych owadów i chorób infekcyjnych w 2021 r. Tomasz Jabłoński
5. 26 marca Biebrza po pożarze - wpływ pożaru na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego; stan realizacji tematu Tomasz Jaworski
   OD KWIETNIA DO POŁOWY WRZEŚNIA PRZERWA ZE WZGLĘDU NA DELEGACJE I WAKACJE
 
 
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LEŚNYMI
(godz. 9.00, sala konferencyjna na II piętrze w budynku B)
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. kwiecień Analiza ekonomiczna kosztów i korzyści z tytułu prowadzenia plantacji trufli Adam Kaliszewski
2. 18 maja Wykorzystanie drewna na cele energetyczne w wybranych krajach europejskich: aspekty organizacyjno-prawne, ekonomiczne i społeczne Wojciech Młynarski
3. 22 czerwca Stan zdrowotny lasów w Polsce na podstawie wyników badań zrealizowanych w roku 2020 w ramach monitoringu lasu Grzegorz Zajączkowski
4. wrzesień Eliminacja robinii jako gatunku obcego w Lesie Bielańskim w Warszawie (Polska) – sukces czy porażka? Emilia Wysocka-Fijorek
5. październik Wpływ czynników atmosferycznych na grubość drzew i wyniki okresowego pomiaru przyrostu grubości  Małgorzata Dudzińska
6. listopad Wpływ fragmentacji kompleksów leśnych na stan zasobów drzewnych oraz różnorodność gatunkową i strukturalną drzewostanów w Polsce Piotr Budniak
7. grudzień Defoliacja albo śmiertelność; oto jest pytanie... Paweł Lech
 
ZAKŁAD GEOMATYKI
Seminaria odbędą się online
 
Lp.DataGodz.Główny autorGłówny autor
1. 11 stycznia 8:30 Automatyczna metoda określanie zasobności drzewostanów na podstawie danych TLS Grzegorz Krok
2. 1 lutego 8:30 Określenie wybranych aspektów rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych przy pomocy danych społecznościowej informacji geograficznej / lub WAMBAF Tool Box Mariusz Ciesielski
3. 8 lutego 8:30 Podsumowanie stażu zagranicznego w Irlandii Krzysztof Mitelsztedt
4. 15 marca 8:30 Wpływ technologii pozyskania chmury punktów oraz metody przetwarzania danych na dokładność określania wysokości drzew na podstawie Wysokościowego Modelu Koron Miłosz Mielcarek
5. 5 kwietnia 8:30 Zastosowanie wieloczasowych lotniczych danych hiperspektralnych w określaniu składu gatunkowego zróżnicowanych lasów strefy umiarkowanej Aneta Modzelewska
6. 10 maja 8:30 Porównanie wyników modelowania hydrologicznego dla danych ogólnogeograficznych z danymi szczegółowymi z LMN i operatu G-SPiotr Mroczek
7. 7 czerwca 8:30Analiza wieloczasowych danych naziemnego skanowania laserowego Bartłomiej Kraszewski
8. 6 września 8:30 Metoda korekcji detekcji pojedynczych drzew z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego Maciej Lisiewicz
9. 4 października 8:30Faza rozwojowa drzewostanu - czym jest i czy da się ją zamodelować?Karolina Parkitna
10. 8 listopada 8:30 Wpływ intensywności próbkowania na dokładność szacowania zasobów drzewnych w dwu-fazowej metodzie inwentaryzacji lasu Marek Lisańczuk
11. 6 grudnia 8:30 Powierzchnia obszarów leśnych z ALS w kontekście różnych definicji lasu Tomasz Hycza
 

Serdecznie zapraszamy!