Web Content Display Web Content Display

Return to Full Page


IBL
Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie - XI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej

19
Mar
2019

W dniach 12-14 marca 2019 r. odbyła się XI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, której współorganizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie”.

Uczestnicy XI Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL

   W tegorocznej Sesji wzięło udział niemal 400 osób reprezentujących m.in.: Ministerstwo Środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, ośrodki uniwersyteckie i instytuty badawcze. Spośród gości zagranicznych referaty wygłosili: Maurizio Santoro reprezentujący zespół projektu GlobBiomass – GAMMA Remote Sensing Research and Consulting Ltd. (Szwajcaria), Julia Maschler z Wyższej Szkoły Technicznej w Zurychu (Szwajcaria), Erik Næsset z Norweskiego Uniwersytetu Przyrodniczego – NMBU (Norwegia), Lars T. Waser z Federalnego Instytutu Badawczego Lasu, Śniegu i Krajobrazu (Szwajcaria), Matthias Dees z Uniwersytetu we Fryburgu (Niemcy), Gherardo Chirici z Uniwersytetu Florenckiego (Włochy), Fabian Ewald Fassnacht z Instytutu Geografii i Geoekologii i Instytutu Technologii w Karlsruhe (Niemcy), Eugen Ponomarev z Instytutu Lasu im. Sukaczewa Syberyjskiej Filii Rosyjskiej Akademii Nauk, Federalnego Centrum Badawczego «Krasnoyarsk Science Center SB RAS» i Syberyjskiego Uniwersytetu Federalnego (Rosja) i David Coomes z Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania).

Obrady XI edycji Szkoły zostały poprzedzone sygnałami myśliwskimi odegranymi przez zespół trębaczy myśliwskich AKTEON z SGGW w Warszawie

   W Zimowej Szkole Leśnej udział wzięło wielu znamienitych gości, spośród których należy wymienić m.in.: Przewodniczącego Rady Naukowej Leśnictwa i Rady Naukowej IBL Janusza Sowę, Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska Jacka Sagana, Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Benedykta Roźmiarka, Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusza Dawidziuka wraz ze współpracownikami z Zarządu i oddziałów, Przewodniczącego Zarządu Głównego SITLiD Piotra Paschalisa-Jakubowicza i Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego.

W imieniu Ministra Środowiska głos zabrał  Jacek Sagan, Dyrektor Departamentu Leśnictwa

Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej Bogusław Piątek

   W tegorocznej Sesji uczestniczyli dyrektorzy, zastępcy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych z całego kraju wraz ze współpracownikami oraz nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw. Najliczniejszą grupę słuchaczy Szkoły stanowili geomatycy, reprezentujący zarówno szeroko rozumiany świat nauki oraz firm zajmujących się wdrożeniami, jak i praktyki – pracowników nadleśnictw oraz biur urządzania lasu i geodezji leśnej, na co dzień korzystający z narzędzi geomatycznych. Na sesji obecny był również Andrzej Klocek, pomysłodawca Zimowej Szkoły Leśnej.

XI Sesję Zimowej Szkoły Leśnej otworzył Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Witając przybyłych na tegoroczną Sesję ZSL Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa serdecznie podziękował wszystkim obecnym za przybycie, a członkom Komitetu Organizacyjnego ZSL za przygotowanie tegorocznej sesji. Tak liczny, wręcz rekordowy udział słuchaczy świadczy o trafności dokonanego wyboru tematyki Szkoły.

  W trakcie trzech dni obrad prelegenci przedstawili ponad 40 referatów, w pięciu blokach tematycznych:

Blok I: Inwentaryzacja zasobów leśnych

Blok II: Monitorowanie stanu lasu

Blok III: Różnorodność biologiczna w lasach

Blok IV: Ochrona przeciwpożarowa w lasach

Blok V: Wykorzystanie informacji przestrzennej w zarządzaniu lasem

Blok VI: Zastosowanie geomatyki do komunikowania się ze społeczeństwem

   Po wystąpieniach inauguracyjnych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w sesji inauguracyjnej referaty wygłosili: „Globalna mapa biomasy leśnej dla 2010 r. – osiągnięcia i problemy" - Maurizio Santoro reprezentujący zespół projektu GlobBiomass – GAMMA Remote Sensing Research and Consulting Ltd. (Szwajcaria) i „Efekt nawożenia CO2: potencjał wiązania węgla przez roślinność leśną" – Julia Maschler z Wyższej Szkoły Technicznej w Zurychu (Szwajcaria).

Maurizio Santoro reprezentujący zespół projektu GlobBiomass – GAMMA Remote Sensing Research and Consulting Ltd. (Szwajcaria)

Julia Maschler z Wyższej Szkoły Technicznej w Zurychu (Szwajcaria)

   Blok tematyczny „Inwentaryzacja zasobów leśnych" rozpoczął Erik Næsset z Norweskiego Uniwersytetu Przyrodniczego – NMBU (Norwegia) referatem pt. „Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji zasobów leśnych – perspektywa skandynawska".

Erik Næsset z Norweskiego Uniwersytetu Przyrodniczego – NMBU (Norwegia)

 Mapy zasięgu i typów lasów jako efekty wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu w Szwajcarii omówił Lars T. Waser z Federalnego Instytutu Badawczego Lasu, Śniegu i Krajobrazu (Szwajcaria).

Lars T. Waser z Federalnego Instytutu Badawczego Lasu, Śniegu i Krajobrazu (Szwajcaria)

   Całościowe prognozy przestrzenne zapasu drewna na pniu we Włoszech na podstawie danych z powierzchni wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu i pomiarów teledetekcyjnych przedstawił Gherardo Chirici z Uniwersytetu Florenckiego (Włochy).

Gherardo Chirici z Uniwersytetu Florenckiego (Włochy)

   Inwentaryzację zasobów leśnych z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych w Polsce – REMBIOFOR omówił Krzysztof Stereńczak, kierownik Projektu.

Krzysztof Stereńczak – kierownik Projektu REMBIOFOR

   Modelowanie produkcyjności lasu z wykorzystaniem lotniczych danych teledetekcyjnych – możliwości zastosowania w praktyce urządzania lasu i wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu przedstawili: Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Bożydar Neroj z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Bożydar Neroj z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

   Ostatni referat w I. bloku tematycznym pt. „Możliwości geomatyki a wymagania „Instrukcji urządzania lasu" – przyszłość metod teledetekcyjnych w inwentaryzacji zasobów leśnych" został przygotowany przez zespół autorski: Marka Ksepko z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Łukasza Kolendo z Politechniki Białostockiej, Krzysztofa Stereńczaka z Instytutu Badawczego Leśnictwa i Stanisława Miścickiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Marek Ksepko z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Białymstoku

   W bloku II zatytułowanym „Monitorowanie stanu lasu" przedstawiono 5 prezentacji. Referat wprowadzający pt. „Monitorowanie zaburzeń w europejskich lasach na podstawie danych satelitarnych i sposoby wdrażania systemów monitorowania na poziomie kraju w czasie niemal rzeczywistym i w ujęciu rocznym – wyniki projektu DIABOLO" wygłosił Matthias Dees z Uniwersytetu we Fryburgu.

   Monitorowanie Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych omówił Krzysztof Stereńczak z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Krzysztof Stereńczak z Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Praktyczne aspekty wykorzystania teledetekcji w szacowaniu wielkoobszarowych szkód na terenach leśnych omówił Krzysztof Majsterkiewicz, główny specjalista w Zespole ds. Geomatyki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Krzysztof Majsterkiewicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

   Problematykę wykorzystania teledetekcji w ocenie wielkości uszkodzeń drzewostanów na przykładzie nawałnicy z 2017 roku przedstawił Piotr Wężyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Piotr Wężyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

   Szacowanie szkód w drzewostanach po huraganie w 2017 roku przedstawił: Leszek Rząsa, główny geomatyk RDLP w Poznaniu.

Leszek Rząsa, główny geomatyk RDLP w Poznaniu

Tomasz Grzegorzewicz, Zespół geomatyczny w Wydziale Urządzania Lasu DGLP

   Blok III pt. „Różnorodność biologiczna w lasach" otworzył David Coomes z Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania), wygłaszając referat pt. „Cena leśnej różnorodności biologicznej i cech funkcjonalnych w oparciu o dane teledetekcyjne".

David Coomes z Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania)

   Najnowsze osiągnięcia w zakresie kartowania składu gatunkowego drzew przy wykorzystaniu teledetekcji omówił Fabian Ewald Fassnacht z Instytutu Geografii i Geoekologii oraz Instytutu Technologii w Karlsruhe (Niemcy).

Fabian Ewald Fassnacht z Instytutu Geografii i Geoekologii w Karlsruhe (Niemcy)

   Narzędzia geomatyczne w monitoringu zwierząt omówił Antoni Łabaj, prezes firmy SmallGIS.

Antoni Łabaj, prezes firmy SmallGIS

   W IV bloku tematycznym wygłoszono 5 referatów poświęconych „Ochronie przeciwpożarowej w lasach". Pierwszy referat pt. „Teledetekcja w ochronie przeciwpożarowej lasu" wygłosił Eugen Ponomarev z Instytutu Lasu im. Sukaczewa Syberyjskiej Filii Rosyjskiej Akademii Nauk, Federalnego Centrum Badawczego «Krasnoyarsk Science Center SB RAS»; Syberyjskiego Uniwersytetu Federalnego (Rosja).

Eugen Ponomarev z Instytutu Lasu im. Sukaczewa Syberyjskiej Filii Rosyjskiej Akademii Nauk

   Smoke Detection − nowoczesny system wykrywania pożarów omówił Marcin Dudek z firmy Taxus IT.

Marcin Dudek z firmy Taxus IT.

   Możliwości wykorzystania metod teledetekcyjnych w klasyfikacji zagrożenia pożarowego lasu i modelowaniu ilości palnej biomasy przedstawił Mirosław Kwiatkowski z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej IBL.

Mirosław Kwiatkowski z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej IBL

   Geoinformatyczne narzędzia wspomagające planowanie i organizowanie działań ratowniczych w lasach zaprezentował Arkadiusz Kaniak z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

Arkadiusz Kaniak z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze

   Referat pt. „Analiza przestrzenna rozkładu natężenia pola radiowego w lasach" wygłosił Henryk Parapura z Instytutu Łączności – PIB.

Henryk Parapura z Instytutu Łączności – PIB

   W V bloku tematycznym pt. „Wykorzystanie informacji przestrzennej w zarządzaniu lasem" wygłoszono łącznie 10 referatów. O integracji informacji i prognozowanie rozwoju zasobów leśnych wszystkich form własności mówił Andrzej Talarczyk z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

   Referat pt. „Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami leśnymi RDLP w Warszawie" wygłosił Bartłomiej Janus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. O wykorzystaniu danych radarowych w szacowaniu wielkości biomasy drzewnej w Polsce mówiła Agata Hościło z Instytutu Geodezji i Kartografii.

Agata Hościło z Instytutu Geodezji i Kartografii

   Referat nt. „Geoinformacji o lasach w skali kraju z pomiarów naziemnych. Baza danych WISL – wykorzystanie informacji poza standardowymi raportami" przedstawili Bożydar Neroj z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Janusz Dawidziuk, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej i  Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

   Klasyfikację obszarów dostępnych pod mechaniczne pozyskanie drewna oraz prognozowanie potoku ładunków na podstawie danych SILP oraz ISOK przedstawił Radomir Bałazy z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Radomir Bałazy z Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Informacje nt. „Elektro WZ – aplikacji określającej współczynniki zamienne do obliczania miąższości drewna kłodowanego" przedstawił Zbigniew Karaszewski z Instytutu Technologii Drewna .

Zbigniew Karaszewski z Instytutu Technologii Drewna

   Fotooptyczne określanie miąższości drewna kłodowanego przedstawił Piotr S. Mederski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Piotr S. Mederski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   Badania archeologiczne na obszarach leśnych - aktualne wyzwania omówił Rafał Zapłata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rafał Zapłata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

   O gatunkowej różnorodności biologicznej terenów leśnych w Polsce wykład wygłosił Andrzej Grzywacz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Andrzej Grzywacz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

   Ostatni, VI blok tematyczny tegorocznej Sesji, poświęcony był „Zastosowaniu geomatyki do komunikowania się ze społeczeństwem". Otworzył go referat pt. „Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie – od pomysłu do realizacji", wygłoszony przez Arkadiusza Kuklińskiego z gdyńskiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Arkadiusz Kukliński z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Gdyni

   Referat poświęcony Bankowi Danych o Lasach jako narzędziu udostępniania informacji o lasach i komunikacji ze społeczeństwem wygłosił Marcin Myszkowski z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Marcin Myszkowski z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

   Wykorzystanie danych VGIS do monitorowania ruchu na terenach leśnych przedstawił Mariusz Ciesielski z Zakładu Geomatyki IBL.

Mariusz Ciesielski z Zakładu Geomatyki IBL

   Wykorzystanie geoinformatyki w określaniu wielkości pochłaniania CO2 przez las przedstawili Monika Figaj z Ministerstwa Środowiska i Mariusz Błasiak z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Monika Figaj z Ministerstwa Środowiska

Mariusz Błasiak z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

   Wnioski z trzydniowych obrad przedstawił oraz podsumowania XI edycji Zimowej Szkoły Leśnej dokonał Przewodniczący Rady Programowej ZSL, Krzysztof Stereńczak, który jednocześnie zachęcił zebranych do przesyłania propozycji tematyki przyszłorocznej edycji Szkoły.

   Podczas drugiego dnia Sesji Zimowej Szkoły Leśnej odbyła się prezentacja technologii geomatycznych.

Stoisko Instytutu Geodezji i Kartografii (IGIK)

Stoisko firmy Air Agro Sp. z o.o. - dron z kamerami wielospektralnymi

Stoisko firmy TAXUS IT- GIS i przyroda

Stoisko firmy SmallGIS

Stoisko firmy LASER-3D.pl

Stoisko firmy NAVIGATE

Stoisko Instytutu Badawczego Leśnictwa. Projekty: Forbiosensing i Rembiofor

   Ponadto podczas trwania XI Sesji ZSL jej uczestnicy mogli się zapoznać z dwoma statkami powietrznymi wykorzystywanymi do zbierania danych teledetekcyjnych ultralekkim samolotem SmallGIS - KR-030 TOPAZ oraz wiatrakowiec SP-SAAS.

KR-030 TOPAZ - ultralekki samolot z oprzyrządowaniem firmy SmallGIS

Wiatrakowiec Taurus (Aviation Artur Trendak) wyposażony w kamery hiperspektralne

   Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami referatów wygłoszonych podczas tegorocznej Zimowej Szkoły Leśnej oraz obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.

   Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie propozycji WNIOSKÓW oraz tematyki kolejnej – XII sesji Zimowej Szkoły Leśnej na adres szkolazimowa@ibles.waw.pl.

 

Opracowanie: Artur Sawicki

Zdjęcia: Artur Sawicki, Przemysław Szmit

Informacja Naukowa i Promocja

 

REFERATY (PDF)

Globalna mapa biomasy leśnej dla 2010 r. – osiągnięcia i problemy (Maurizio Santoro i zespół projektu GlobBiomass – GAMMA Remote Sensing Research and Consulting Ltd., Szwajcaria)

Blok I: Inwentaryzacja zasobów leśnych

Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji zasobów leśnych – perspektywa skandynawska (Erik Næsset, Terje Gobakken – Norweski Uniwersytet Przyrodniczy – NMBU, Norwegia)

Mapy zasięgu i typów lasów jako efekty wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu w Szwajcarii (Lars T. Waser – Federalny Instytut Badawczy Lasu, Śniegu i Krajobrazu, Szwajcaria)

Całościowe prognozy przestrzenne zapasu drewna na pniu we Włoszech na podstawie danych z powierzchni wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu i pomiarów teledetekcyjnych (Gherardo Chirici, Francesca Giannetti – Uniwersytet Florencki, Włochy, Ronald E. McRoberts – Służba Leśna Stanów Zjednoczonych, Davide Travaglini, Matteo Pecchi – Uniwersytet Florencki, Włochy, Fabio Maselli, Marta Chiesi – Instytut Biometeorologii Krajowej Rady ds. Badań Naukowych (CNR-IBIMET), Włochy, Piermaria Corona – Centrum Badawcze Leśnictwa i Drewna, Włochy)

Inwentaryzacja zasobów leśnych z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych w Polsce − REMBIOFOR (Krzysztof Stereńczak, Karolina Parkitna, Grzegorz Krok, Łukasz Jełowicki, Marek Lisańczuk, Michał Laszkowski, Piotr Rysiak, Krzysztof Mitelsztedt, Martyna Wietecha, Piotr Mroczek – Instytut Badawczy Leśnictwa, Stanisław Miścicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Modelowanie produkcyjności lasu z wykorzystaniem lotniczych danych teledetekcyjnych – możliwości zastosowania w praktyce urządzania lasu i wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (Jarosław Socha – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Bożydar Neroj – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

Możliwości geomatyki a wymagania „Instrukcji urządzania lasu" – przyszłość metod teledetekcyjnych w inwentaryzacji zasobów leśnych (Marek Ksepko – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Łukasz Kolendo – Politechnika Białostocka, Krzysztof Stereńczak – Instytut Badawczy Leśnictwa, Stanisław Miścicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Blok II: Monitorowanie stanu lasu

Monitorowanie Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych (Krzysztof Stereńczak, Bartłomiej Kraszewski, Miłosz Mielcarek, Agnieszka Kamińska, Maciej Lisiewicz, Aneta Modzelewska, Rafał Sadkowski, Małgorzata Białczak, Żaneta Piasecka – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Praktyczne aspekty wykorzystania teledetekcji w szacowaniu wielkoobszarowych szkód na terenach leśnych (Krzysztof Majsterkiewicz – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)

Wykorzystanie teledetekcji w ocenie wielkości uszkodzeń drzewostanów na przykładzie nawałnicy z 2017 roku (Piotr Wężyk, Paweł Hawryło, Karolina Zięba-Kulawik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Szacowanie szkód w drzewostanach po huraganie w 2017 roku (Leszek Rząsa, Wojciech Czajka, Marcin Leszczyński, Krzysztof Majsterkiewicz, Wojciech Pardus, Agnieszka Ramion-Harkawik, Emilia Wiśniewska – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe)

Blok III: Różnorodność biologiczna w lasach

Ocena leśnej różnorodności biologicznej i cech funkcjonalnych w oparciu o dane teledetekcyjne (David Coomes – Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania)

Najnowsze osiągnięcia w zakresie kartowania składu gatunkowego drzew przy wykorzystaniu teledetekcji (Fabian Ewald Fassnacht – Instytut Geografii i Geoekologii, Instytut Technologii w Karlsruhe, Niemcy)

Narzędzia geomatyczne w monitoringu zwierząt (Antoni Łabaj – SmallGIS, Henryk Okarma – Instytut Ochrony Przyrody PAN)

Blok IV: Ochrona przeciwpożarowa w lasach

Teledetekcja w ochronie przeciwpożarowej lasu (Eugen Ponomarev – Instytut Lasu im. Sukaczewa Syberyjskiej Filii Rosyjskiej Akademii Nauk, Federalne Centrum Badawcze «Krasnoyarsk Science Center SB RAS»; Syberyjski Uniwersytet Federalny, Rosja)

Smoke Detection − nowoczesny system wykrywania pożarów (Artur Matuszczak – Taxus IT)

Możliwość wykorzystania metod teledetekcyjnych w klasyfikacji zagrożenia pożarowego lasu i modelowaniu ilości palnej biomasy (Mirosław Kwiatkowski, Bartłomiej Kołakowski – Instytut Badawczy Leśnictwa, Edyta Woźniak – Centrum Badań Kosmicznych PAN)

Geoinformatyczne narzędzia wspomagające planowanie i organizowanie działań ratowniczych w lasach (Arkadiusz Kaniak – Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze, Paweł Wcisło – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Ryszard Szczygieł – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Analiza przestrzenna rozkładu natężenia pola radiowego w lasach (Jan Kaczmarowski – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Henryk Parapura, Jakub Kwiecień – Instytut Łączności – PIB)

Blok V: Wykorzystanie informacji przestrzennej w zarządzaniu lasem

Integracja informacji i prognozowanie rozwoju zasobów leśnych wszystkich form własności (Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami leśnymi RDLP w Warszawie (Bartłomiej Janus – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie)

Wykorzystanie danych radarowych w szacowaniu wielkości biomasy drzewnej w Polsce (Agata Hościło, Anna Lewandowska, Dariusz Ziółkowski – Instytut Geodezji i Kartografii, Krzysztof Stereńczak, Marek Lisańczuk – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Geoinformacja o lasach w skali kraju z pomiarów naziemnych. Baza danych WISL – wykorzystanie informacji poza standardowymi raportami (Bożydar Neroj – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Jarosław Socha – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Klasyfikacja obszarów dostępnych pod mechaniczne pozyskanie drewna oraz prognozowanie potoku ładunków na podstawie danych SILP oraz ISOK (Radomir Bałazy, Marcin Mionskowski – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Gatunkowa różnorodność biologiczna terenów leśnych w Polsce (Andrzej Grzywacz, Ewa Referowska-Chodak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Blok VI: Zastosowanie geomatyki do komunikowania się ze społeczeństwem

Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie – od pomysłu do realizacji (Arkadiusz Kukliński – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Gdyni)

Bank Danych o Lasach – narzędzie udostępniania informacji o lasach i komunikacji ze społeczeństwem (Marcin Myszkowski – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Jolanta Błasiak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

Wykorzystanie danych VGIS do monitorowania ruchu na terenach leśnych (Mariusz Ciesielski – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Wykorzystanie geoinformatyki w określaniu wielkości pochłaniania CO2 przez las (Monika Figaj – Ministerstwo Środowiska)

Modelowanie bilansu węgla organicznego w ekosystemach leśnych na potrzeby projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe (Patryk Waraksa - Instytut Badawczy Leśnictwa, Mariusz Błasiak - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

TAGS: dglp zsl geomatyka ibl zimowa szkoła leśna