Leśne Prace Badawcze 2003, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Rozmieszczenie grzybów z rodzaju Armillaria w Polsce oraz ich rośliny żywicielskie

Distribution of the Srmillaria species and their host plants in Poland

Autorzy: Żółciak .

Fotosynteza sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na terenach promieniotwórczoczo skażonych

Photosynthesis of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on radiation polluted territories

Autorzy: Krynytsky G., Zaika V.

Analiza wybranych czynników środowiska w odniesieniu do problemu zamierania odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.)

Analysis of chosen environmental factors according to the problem of silver fir (Abies alba Mill.) regeneration decline

Autorzy: Ambroży S.

Uszkodzenia drzew w drzewostanach sosnowych przy pozyskiwaniu drewna w praktyce leśnej

Tree damage in pine stands resulting from wood harvesting in forest practice

Autorzy: Suwała M.

Translate »