Leśne Prace Badawcze 2004, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Klasyfikacja roślinności zrębowej lasów iglastych północno-wschodniej części obwodu nowogrodzkiego

Classification of clearcut´s vegetation in coniferous forests of North-Western Novgorod region

Autorzy: Demidova A.

Bezkręgowce jako obiekt monitoringu biologicznego w Puszczy Białowieskiej

Invertebrates as a biological monitoring object in Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Gutowski J.

Kierunek zmian poziomu zanieczyszczeń powietrza i czynników klimatycznych w Puszczy Białowieskiej

Change direction of the air pollution level and climatic factors in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Malzahn E.

Uszkodzenia gleby w drzewostanach sosnowych przy pozyskiwaniu drewna w praktyce leśnej

Soil disturbances during wood harvesting in pine stands in forestry practice

Autorzy: Suwała M.

Zróżnicowanie gatunkowe zgrupowań biegaczowatych (Carabidae) w monokulturach sosnowych po zastosowaniu ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu

Species differentiation of Carabidae communities in Scots pine monocultures after using the complex-centre forest protection method

Autorzy: Tarwacki G.

Właściwości chemiczne gleb i igieł sosny oraz aktywność mikrobiologiczna gleb na terenie pożarzysk leśnych z 1992 roku w nadleśnictwach Rudy Raciborskie i Potrzebowice

Chemical properties of soils and scots pine needles and microbiological activity of soils on forest areas burnt in 1992 in forest districts of Rudy Raciborskie and Potrzebowice

Autorzy: Zwoliński J., Matuszczyk I., Hawryś Z.

Translate »