Leśne Prace Badawcze 2004, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Zagrożenie świerka przez kornika drukarza Ips typographus (L.) w drzewostanach leśnego kompleksu promocyjnego „Puszcza Białowieska” w latach 2000–2002

Threat of Norway spruce caused by the bark beetle Ips typographus (L.) in the stands of the forest promotion complex "Puszcza Białowieska" in 2000–2002

Autorzy: Michalski J., Starzyk J., Kolk A., Grodzki W.

Metoda określania jednostkowych kosztów standardowych prac leśnych na podstawie grupowania nadleśnictw o zbliżonych warunkach przyrodniczoleśnych

A method of determining standard unit costs of forest operations on the basis of grouping forest districts similar in nature-forest conditions

Autorzy: Kocel J.

Wrażliwość leśnych owadów liściożernych na diflubenzuron w warunkach terenowych

Sensitivity of foliophagous forest insects on difubenzuron under the field condition

Autorzy: Głowacka B.

Rola lasu i jego komponentów w ochronie przed skażeniem radioaktywnym

The role of forest and its components in protection against radioactive contamination

Autorzy: Sviridov L., Kosičenko N.

Zgrupowania entomofauny naziemnej ze szczególnym uwzględnieniem biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) na terenach chronionych i w lasach zagospodarowanych regionu świętokrzyskiego

Communities of terrestrial entomofouna with special emphasis on Carabidae (Coleoptera) in the protected and managed forests in Świętokrzyski region

Autorzy: Leśniak A.

Wciornastki (Insecta: Thysanoptera) jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej

Thrips (Insecta: Thysanoptera) as an element of ecological monitoring in Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Kucharczyk H.

Wybrane rodziny chrząszczy (Coleoptera), z szerszym opracowaniem rodzin Cryptophagidae i Latridiidae, jako element monitoringu ekologicznego na terenie Puszczy Białowieskiej

Selected families of beetles (Coleoptera), with special reference to the families Cryptophagidae and Lathridiidae, as an element of ecological monitoring in Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Majewski T.

Fizjologiczne i molekularne podstawy reakcji drzew na stresy środowiskowe. Część I. Zagadnienia ogólne

Physiological and molecular bases of trees respond to environmental stress. Part I. General issues

Autorzy: Rakowski K.

Translate »