Leśne Prace Badawcze 2005, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) w lasach zagospodarowanych i objętych statusem ochronnym w Gorcach

Occurrence of the bark beetle Ips typographus (L.) in the managed and protected forests in the Gorce Mts.

Autorzy: Starzyk J., Grodzki W., Capecki Z.

Zmiany roślinności na zmeliorowanym torfowisku Biele w Puszczy Augustowskiej w latach 1979–2002

The vegetation changes on the meliorative Biele peatland of the Augustów Forest in 1979–2002

Autorzy: Czerepko J., Haponiuk-Winiczenko K.

Struktura ektomikoryz u sadzonek sosny zwyczajnej inokulowanych wybranymi grzybami mikoryzowymi, wysadzonych na gruncie porolnym i marginalnym

Ectomycorrhizal structure on scots pine seedlings inoculated with choosen mycorrhizal species and out planted in post agricultural and marginal land

Autorzy: Hilszczańska D.

Biegaczowate (Carabidae) w drzewostanach sosnowych opryskanych insektycydami acylomocznikowymi

Carabidae in pine stands treated with acylurea insect growth regulators

Autorzy: Tarwacki G.

Pająki (Araneae) jako element monitoringu ekologicznego W wybranych środowiskach leśnych Puszczy Białowieskiej

Spiders (Araneae) as an element of ecological monitoring in selected forest environments in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Stańska M.

Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej

Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) as an element of ecological monitoring in Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Wąsowska M.

Zmiany liczebności samców motyli strzygoni choinówki (Panolis flammea Den. et Schiff., Lepidoptera: Noctuidae) w drzewostanach nadleśnictwa Tuczno, w latach 1999–2002

Changes of pine noctuid (Panolis flammea Den. et Schiff., Lepidoptera: Noctuidae) male moths numbers in Tuczno forest district stands, in years 1999–2002

Autorzy: Płatek K.

Mapowanie loci cech ilościowych jako nowe narzędzie w hodowli selekcyjnej drzew leśnych

Mapping quantitative trait loci as a new tool in forest tree breeding

Autorzy: Szyp-Borowska I.

Translate »