Leśne Prace Badawcze 2005, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Analiza palności lasów Zabajkala w 2003 roku według danych z satelity NOAA i Landsatu ETM+

Analysis of forest fires of Zabaikalye territory during 2003 fire season according to the data of satellites NOAA and Landsat ETM+

Autorzy: Slinkina O., Pavličenko E., Mis'kiv S., Suchinin A.

Prywatny sektor usług leśnych w latach 1999–2003

Private sector of forest services in 1999–2003

Autorzy: Kocel J.

Możliwość wykorzystania roślinności do weryfikacji typów siedlisk zajmowanych przez świerczyny w Beskidzie Śląskim

Vegetation use opportunity to verify sites types covered by spruce stands in Beskid Śląski Mountains

Autorzy: Ambroży S.

Intensywność obradzania i jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu w latach 1996–2003

Intensity of seeding and quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds on permanent observation plots subjected to forest monitoring between 1996 and 2003

Autorzy: Bodył M., Załęski A.

Charakterystyka zmienności genetycznej sosny napiwodzko-ramuckiej i spalskiej na podstawie analiz mitochondrialnego DNA

Genetical variation of polish napiwodzko-ramucka and spalska scots pine provenances determined by mitochondrial dna analyses

Autorzy: Nowakowska J., Rakowski K.

Fizjologiczne i molekularne podstawy reakcji drzew na stresy środowiskowe. Część II. Wpływ fluorowodoru i niskich temperatur

Physiological and molecular bases of trees respond to environmental stress. Part II. Effect of hydrogen fluoride and low temperature

Autorzy: Rakowski K.

Wybrane aspekty badań własnych nad nietoperzami (Chiroptera) w Polsce w latach 1964–1990

Some aspects of myself research on bats (Chiroptera) of Poland in 1964–1990

Autorzy: Ruprecht A.

Szrotówek kasztanowcowiaczek Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera, Gracillariidae), nowy inwazyjny szkodnik kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L. w Polsce – biologia i metody zwalczania

The horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera, Gracillariidae), as a new invasive pest of Aesculus hippocastanum L. in Poland – biology and control methods

Autorzy: Kosibowicz M.

Translate »