Leśne Prace Badawcze 2005, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Ocena zanieczyszczenia środowiska emisjami dymowymi z pożarów lasu na podstawie danych satelitarnych

Evaluation of environmental pollution by smoke emmissions from forest fires with satellite data use

Autorzy: Trofimova N., Suchinin A.

Wpływ wielkości próby na dokładność oceny wartości hodowlanej rodów z wolnego zapylenia w doświadczeniach testujących

The influence of subsampling on estimation accuracy of half sib families breeding value in progeny tests

Autorzy: Kowalczyk J., Gout R.

Zmiany liczebności żuka wiosennego Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae) pod wpływem zalesień

The effect of afforestation on population dynamics of Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae)

Autorzy: Byk A.

Ocena korelacji między liczebnościami larw ważniejszych gatunków foliofagów sosny w nadleśnictwie Tuczno w latach 2000–2002

Evaluation of correlation between larvae numbers of the most important pine defoliating insects in Tuczno forest district in 2000–2002

Autorzy: Płatek K.

Somatyczna embriogeneza – alternatywny sposób uzyskania wyselekcjonowanego materiału sadzeniowego gatunków drzew iglastych

Somatic embryogenesis – an alternative way to produce improved planting stock of coniferous tree species

Autorzy: Szczygieł K.

Biochemiczne aspekty infekcji drzew przez grzyby z rodzaju Armillaria

Biochemical aspects of Armillaria spp. infection of trees

Autorzy: Lech P.

Translate »