Leśne Prace Badawcze 2007, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Efektywność odłowów przypłaszczka granatka Phaenops cyanea (Fabricius) (Coleoptera: Buprestidae) do sztucznych pułapek

Effectiveness of steelblue jewel beetle Phaenops cyanea (Fabricius) (Coleoptera: Buprestidae) catching with artificial traps

Autorzy: Sowińska A., Janiszewski W.

Zróżnicowanie entomofauny szyszek świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. w aspekcie zmiennego obradzania drzewostanów świerkowych w Tatrzańskim Parku Narodowym

Diversification of entomofauna of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. cones in the aspect of variable spruce stands masting in the Tatry National Park

Autorzy: Kozioł M.

Przyczyny obniżonej żywotności niektórych partii nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), pozyskanych w Polsce zimą 2005/2006

Reasons for reduced viability of some Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds lots harvested in Poland in winter season 2005/2006

Autorzy: Bodył M., Witowska O., Załęski A.

Kriokonserwacja kultur tkankowych drzew iglastych – uzupełniająca metoda zachowania zasobów genowych drzew leśnych ex situ

Cryopreservation of coniferous trees tissue cultures – the additional method of forest trees (ex situ) gene resources conservation

Autorzy: Szczygieł K., Bieniek J.

Zastosowanie biochemicznych charakterystyk gleb w diagnostyce typologicznej siedlisk leśnych

Application of biochemical soils parameters in typological diagnostics of forest sites

Autorzy: Olszowska G., Zwoliński J., Matuszczyk I., Syrek D.

Wpływ różnych wariantów selekcji indeksowej na zmienność genetyczną i zysk genetyczny populacji hodowlanej sosny zwyczajnej

The impact of different selection methods on genetic diversity and genetic gain of the Scots pine breeding population

Autorzy: Kowalczyk J., Filipovičs M.

Artykuły przeglądowe Review articles

Asymetria fluktuacyjna igliwia – niespecyficzny wskaźnik stresu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Fluctuating asymmetry of needles as a non-specific stress indicator of scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Błocka A., Staszewski T.

Współpraca międzynarodowa International co-operations

Translate »