Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, 1 Forest Research Papers, 2008, Vol. 69, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wzrost naturalnych odnowień sosny zwyczajnej i stan ich mikoryz po chemicznej ochronie przed osutką

Growth and mycorrhiza condition of Scots pine natural regeneration after chemical treatment against needle cast

Autorzy: Aleksandrowicz-Trzcińska M.

Kora zamarłych świerków jako miejsce zimowania owadzich drapieżników związanych z kambio- i ksylofagami

Bark of dead infested spruce trees as an overwintering site of insect predators associated with bark and wood boring beetles

Autorzy: Hilszczański J.

Próba wykorzystania rodowej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) do testowania drzew matecznych

An attempt of using of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seed orchard for plus trees testing purposes

Autorzy: Barzdajn W., Jelenewski M., Kuss M.

Potencjalne konsekwencje hodowlane spontanicznego różnicowania struktury w drzewostanach „borowego” kompleksu Puszczy Niepołomickiej

Potential silvicultural consequences of spontaneous structure differentiating in the coniferous stands of the Niepołomice Primeval Forest

Autorzy: Bartkowicz L.

Wpływ stanowiska kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) na występowanie i liczebność parazytoidów szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) w centralnej Polsce

Effects of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) site on horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) parazytoids appearance and number in Central Poland

Autorzy: Bystrowski C. C., Celmer-Warda K., Tarwacki G.

Rozwój różnych pochodzeń sosny zwyczajnej na pożarzysku w Nadleśnictwie Potrzebowice

Development of various Scots pine provenances on burnt area in Potrzebowice forest district

Autorzy: Hawryś Z., Zwoliński J., Kwapis Z., Matuszczyk I.

Doniesienia naukowe Short communications

Translate »