Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, 3 Forest Research Papers, 2008, Vol. 69, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Składowany surowiec świerkowy jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Col., Curculionidae, Scolytinae)

Stored spruce timber as the breeding material for Pityogenes chalcographus (L.) (Col., Curculionidae, Scolytinae)

Autorzy: Grodzki W., Plata J.

Wpływ brzozy brodawkowatej (Betula pendula L.) na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach na przykładzie Nadleśnictwa Krynki

Influence of silver birch (Betula pendula L.) admixture on growth and shape of pedunculate oak (Quercus robur L.) in plantations in Krynki Forest District

Autorzy: Andrzejczyk T.

Występowanie czereśni ptasiej (Cerasus aviumMoench) na terenach Lasów Państwowych

Distribution of wild cherry (Cerasus avium Moench) in the State Forests woodlands

Autorzy: Zajączkowski K., Zajączkowski G.

Rozkład pionowy biomasy drobnoustrojów w glebach leśnych

Vertical distribution of microbial biomass in forest soils

Autorzy: Zwoliński J.

Występowanie zgnilizny odziomkowej w wybranych drzewostanach świerkowych Karpat Zachodnich

Occurrence of butt rot in selected spruce stands in the Western Carpathians

Autorzy: Chomicz E. E., Niemtur .

Osobnicze zróżnicowanie jodły pospolitej (Abies albaMill.) z rezerwatu Jata wyrażone w cechach morfologii i anatomii igieł

Silver fir (Abies alba Mill.) differentiation from Jata Reserve as expressed by morphological and anatomical features of needles

Autorzy: Pawlaczyk E., Bobowicz M.

Odnowienie naturalne na powierzchniach uszkodzonych przez pożar w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

Natural regeneration on post-fire area in Rudy Raciborskie Forest District

Autorzy: Dobrowolska D.

Doniesienia naukowe Short communications

Nauki leśne – próba oceny funkcjonowania systemu ich finansowania

Financial support to forest research – assessment of the situation

Autorzy: Klocek A.

Automatyczna metoda określania rozkładu parametrów cewek i włókien w drewnie na podstawie niedestrukcyjnych metod pobierania prób z drzew

Authomatic method of determinig distribution of tracheids and fibres parameters on the basis of non-destructive methods of wood sampling

Autorzy: Klisz M.

Translate »