Leśne Prace Badawcze 2009, Vol. 70, 1 Forest Research Papers, 2009, Vol. 70, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ cięć rębnych na zagęszczenie, wzrost i stan zdrowotny odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Tuszyma

The effect of final cuts on the density, growth and health condition of pine natural regeneration in the territory of the Tuszyma Forest District

Autorzy: Andrzejczyk T., Aleksandrowicz-Trzcińska M., Żybura H.

Wpływ azotu w podłożu na cechy biometryczne oraz zawartość tego pierwiastka w siewkach sosny zwyczajnej z mikoryzą Thelephora terrestris

Influence of N-fertilized substrata on biometric parameters and nitrogen content of seedlings with Thelephora terrestris

Autorzy: Hilszczańska D.

Identyfikacja i analiza ilościowa substancji o charakterze fenolowym naturalnie występujących w drewnie wybranych gatunków drzew europejskich i egzotycznych

Identification and quantitative analysis of phenolic compounds naturally occuring in wood of selected European and exotic tree species

Autorzy: Zarzyński P.

Struktura i dynamika opadu organicznego w wybranych drzewostanach Słowińskiego Parku Narodowego w latach 2003–2005

The structure and dynamics of litterfall in forest stands in the Słowiński National Park in 2003–2005

Autorzy: Parzych A., Trojanowski J.

Adaptacja różnych pochodzeń jodły pospolitej (Abies alba Mill.) do warunków Sudetów

Adaptation of different silver fir (Abies alba Mill.) provenances to the conditions of the Sudetes

Autorzy: Barzdajn W.

Metoda Monte Carlo w badaniu istotności wyników funkcji Ripleya, czyli jak się ustrzec fałszywego stwierdzenia nielosowości struktury przestrzennej drzewostanu

The use of Monte Carlo method in significance tests of Ripley's function outcome or how to avoid false discovery of nonrandom spatial structure of tree stand

Autorzy: Bolibok L.

Wstępne badania nad patogenicznością trzech grzybów siniznowych związanych z Tetropium spp. na świerku pospolitym w Polsce

A preliminary study on the pathogenicity of three blue-stain fungi associated with Tetropium spp. to Norway spruce in Poland

Autorzy: Jankowiak R., Rossa R., Bilański P.

Wspomnienia pośmiertne Obituary

Analizy, doniesienia Analyzes & reports

Identyfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 na przykładzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska

Identification of NATURA 2000 forest habitats on the example of Oleśnica Śląska Forest District

Autorzy: Stefańska-Krzaczek E., Kącki Z.

Szrotówek lipowiaczek Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) w Polsce

Lime leafminer Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Poland

Autorzy: Jaworski T.

Translate »