Leśne Prace Badawcze 2009, Vol. 70, 2 Forest Research Papers, 2009, Vol. 70, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Adaptacja i początkowy wzrost potomstwa drzewostanów nasiennych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) na uprawach porównawczych w nadleśnictwach Złotoryja i Lądek Zdrój

Adaptation and initial growth of seed stand progeny of European beech (Fagus sylvatica L.) in comparative plantations established in the Złotoryja and Lądek Zdrój Forest Districts

Autorzy: Barzdajn W.

Wpływ czynników przyrodniczych i terminu odstrzału na masę tuszy sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.)

Effect of environmental factors and time of shooting on carcass weight of European roe deer (Capreolus capreolus L.)

Autorzy: Janiszewski P., Daszkiewicz T., Hanzal V.

Struktura zgrupowań motyli z rodzaju Phyllonorycter Hbn. (Lepidoptera, Gracillariidae), minujących liście dębów w różnych typach siedliskowych lasu

Community structure of the oak leaf-miners, Phyllonorycter Hbn. (Lepidoptera, Gracillariidae), in various types of forest habitat

Autorzy: Jaworski T.

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej Odry na zróżnicowanie fitosocjologiczne siedlisk łęgowych kompleksu leśnego Prawików

Effect of hydrotechnical constructions on the Oder river on the phytosociological diversity of riparian habitats in the Prawików forest

Autorzy: Cieśla A.

Analizy, doniesienia Analyzes & reports

Monitoring stanowisk granicznika płucnika (Lobaria pulmonaria L.) w lasach Nadleśnictwa Białowieża i zalecenia praktyczne dla jego ochrony

Monitoring of stands of lung lichen (Lobaria pulmonaria L.) in Białowieża Forest District forests and practical recommendations for its protection

Autorzy: Paluch R.

Aktywność enzymatyczna gleb pożarzysk wielkoobszarowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych i po zastosowaniu różnych sposobów odnowienia lasu

Enzyme activity of soils after large-scale fires under varying habitat conditions using different methods of forest regeneration

Autorzy: Olszowska G.

Translate »