Leśne Prace Badawcze 2009, Vol. 70, 3 Forest Research Papers, 2009, Vol. 70, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ iniekcji wybranych substancji fenolowych do pni żywych drzew na rozkład drewna powodowany przez grzyby

The influence of phenolic compounds injections to the stems of living trees on wood decay caused by fungi

Autorzy: Zarzyński P.

Fluorescencja chlorofilu igieł klonów jodłowych (Abies alba Mill.) w archiwach genetycznych zlokalizowanych na różnych wysokościach nad poziomem morza w Karkonoskim Parku Narodowym

Chlorophyll fluorescence of silver fir (Abies alba Mill.) clone needles in genetic archives located at different altitudes in the Karkonosze National Park

Autorzy: Niemczyk M.

Relacje między kwalifikacjami nadleśniczego i warunkami gospodarczymi a wynikiem działalności nadleśnictwa

Relationships between qualifications of a forest district manager and economic conditions on the one hand and the operating result of a forest district on the other

Autorzy: Radecki A.

Wzrost dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i dębu bezszypułkowego (Q. petraea [Matt.] Liebl.) w doświadczeniu proweniencyjnym z 1994 r. w Nadleśnictwie Milicz

Growth of the pedunculate oak (Quercus robur L.) and sessile oak (Q. petraea [Matt.] Liebl.) in 1994 provenance experiment in the Milicz Forest District

Autorzy: Barzdajn W.

Wpływ warunków podsuszania nasion modrzewia europejskiego, daglezji zielonej i sosny górskiej przeznaczonych do długookresowego przechowywania na ich żywotność

The effect of drying seeds of European larch, Douglas-fir and mountain pine foreseen for a long-term storage on their viability

Autorzy: Witowska O., Aniśko E., Załęski A.

Próba użycia insektycydów z grupy neonikotynoidów do ochrony żołędzi na plantacji nasiennej dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w Nadleśnictwie Leżajsk

Use of neonicotinoid insecticides for the protection of pedunculate oak (Quercus robur L.) acorns in the seed orchard in the Leżajsk Forest District

Autorzy: Bystrowski C., Wójcik G.

Właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na gruntach porolnych w północnej Polsce

Selected properties of wood in Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing on post-agricultural land in northern Poland

Autorzy: Jelonek T., Pazdrowski W., Tomczak A.

Wspomnienia pośmiertne Obituary

Analizy, doniesienia Analyzes & reports

Edukacja przyrodniczo-leśna w Nadleśnictwie Rudnik

Nature and forest education in the Rudnik Forest District

Autorzy: Młynarski W.

Wpływ więźby sadzenia na wybrane cechy składu chemicznego wierzchniej warstwy gleby w 30-letnim drzewostanie sosnowym

The effect of planting density on chemical properties of the top soil layer in a 30-year-old pine stand

Autorzy: Gil W.

Program WinCELL – narzędzie do analizy preparatów mikroskopowych komórek drewna

WinCELL – an image analysis tool for wood cell measurements

Autorzy: Klisz M.

Translate »