Leśne Prace Badawcze 2009, Vol. 70, 4 Forest Research Papers, 2009, Vol. 70, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Możliwości ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Possibilities of protection of the horse-chestnut Aesculus hippocastanum L. against the horse chestnut leaf-miner Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Autorzy: Głowacka B., Lipiński S., Tarwacki G.

Przebudowa drzewostanów z wykorzystaniem naturalnych procesów sukcesyjnych w Puszczy Białowieskiej

Stand conversion by means of natural succession in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Paluch R., Bielak K.

Kornik modrzewiowiec Ips cembrae (Heer) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w młodnikach i starszych drzewostanach modrzewiowych południowej Polski

The larch bark beetle Ips cembrae (Heer) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in young and older larch stands of southern Poland

Autorzy: Grodzki W.

Wpływ stawów bobrowych na zasoby wodne zlewni na przykładzie badań w Nadleśnictwie Browsk

The impact of beaver ponds on water resources in the catchment area in the Browsk Forest District – a case study

Autorzy: Boczoń A., Wróbel M., Syniaiev V.

Wybrane elementy budowy makrostrukturalnej drewna a dojrzałość sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych

Correlation between selected elements of wood macrostructure and maturity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing on post-agricultural land

Autorzy: Tomczak A., Pazdrowski W., Jelonek T.

Ocena aktywności biochemicznej gleb leśnych w różnych typach siedliskowych terenów górskich

Evaluation of biochemical activity in soils of different mountain forest site types

Autorzy: Olszowska G.

Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) koron drzew w dąbrowach krotoszyńskich na podstawie odłowów do pułapek Moericke’go

Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) collected in Moericke traps in oak canopies of Krotoszyn forests

Autorzy: Hilszczański J., Plewa R.

Analizy, doniesienia Analyzes & reports

Perspektywy wykorzystania zasobów grzybów leśnych na obszarach skażonych radionuklidami

Prospects concerning use of forest mushroom resources in areas contaminated by radionuclide

Autorzy: Bulko N., Kozlov A., Shabaleva M., Tolkačeva N.

Zmiany popytu na sortymenty wielkowymiarowe sosnowe na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze w latach 1995–2005

An assessing quantitative changes in demand for large-sized pine assortments in the area administered by the Regional Directorate of State Forests, Zielona Góra, between 1995–2005

Autorzy: Adamowicz K.

Wybrane cechy gospodarki leśnej w Polsce na tle krajów europejskich

Selected parameters of forest management in Poland against the background of European forests

Autorzy: Zając S., Lotz D., Młynarski W.

Translate »